Dienstleistungen - 14318-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Technische Computerunterstützung

2019/S 008-014318

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polen
Telefon: +48 322002050
E-Mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Fax: +48 322002060
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.slaska.policja.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego serwera Blade, urządzeń Broacade i oprogramowania VMware przez okres 36 miesięcy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-2380-354-88/2018/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72611000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego serwera Blade, urządzeń Brocade i oprogramowania VMware przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż od dnia 1.4.2019 r. Urządzenia i oprogramowanie są zlokalizowane w PCPD (Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych) i ZCPD (Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych) na terenie miasta Katowice. Specyfikację urządzeń i oprogramowania zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 72 61 10 00-6 usługi w zakresie wsparcia technicznego,

3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:

3.1 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,

3.2 załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,

3.3 załączniku nr 4 do SIWZ – warunki serwisowe.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72611000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 36-miesięcznej usługi serwisu pogwarancyjnego. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, a Wykonawca dostarcza nowy dysk w ramach udzielonej gwarancji bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

5. Zamawiający oświadcza, że posiada 60-miesięczną gwarancję producenta na wszystkie magnetyczne nośniki danych, która wygasa z dniem 30.3.2019 roku.

6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca świadczył usługi serwisu pogwarancyjnego producentów VMware oraz Dell wykupione w autoryzowanym kanale sprzedaży tych producentów na terenie Polski. Oświadczenia przedstawicieli producentów o wykupieniu serwisu pogwarancyjnego muszą być przedstawione Zamawiającemu w terminie do jednego miesiąca od daty podpisania Umowy.

7. Usługi serwisowe powinny być wykonywane przez certyfikowanych inżynierów posiadających certyfikaty VMware.

8. Inżynierowie wykonujący usługi serwisowe muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne.

9. W przypadku wygaśnięcia wsparcia producenta dla elementu systemu, jego serwis przejmuje Wykonawca.

10. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ i o co najmniej o takim samym zakresie użytkowania (funkcjonalności) lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy.

11. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

12. W przypadku przesunięcia terminu zawarcia umowy tj. wcześniej niż 1.4.2019 r., Zamawiający informuje, że termin obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku przesunięcia terminu zawarcia rozliczenie za pierwszy (niepełny) miesiąc obowiązywania umowy zostanie obliczone poprzez podzielenie wskazanej w formularzu ofertowym „ceny za świadczenie usługi za jeden miesiąc” przez 30 dni, a następnie przemnożenie otrzymanej wartości przez liczbę dni pierwszego (niepełnego) miesiąca.

Zamawiający dopuszcza zmianę zawarcia umowy, a tym samym rozpoczęcia realizacji umowy, z uwagi na zakończenie prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Tym, samym Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy i rozpoczęcie zadania zarówno przed jak i po 1.4.2019 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Terminy usunięcia awarii / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje jako termin zawarcia umowy najpóźniej dzień 1.4.2019 r., tj. termin obowiązywania – do 31.3.2022 r. W przypadku przesunięcia terminu zawarcia, Zamawiający informuje, że termin obowiązywania umowy (31.3.2022 r.) nie ulegnie zmianie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2. Załącznik nr 4 do SIWZ – warunki serwisowe;

3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, złożone na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia – JEDZ aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Uwaga:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Oświadczenie Wykonawcy, że udzieli 36-miesięcznej usługi serwisu pogwarancyjnego z pozostawieniem uszkodzonego dysku u Zamawiającego, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Oświadczenie Wykonawcy, że będzie świadczył usługi serwisu pogwarancyjnego producentów VMware oraz Dell wykupione w autoryzowanym kanale sprzedaży tych producentów na terenie Polski.

6. Oświadczenie Wykonawcy, że usługi serwisowe będą świadczone w oparciu o wiedzę i doświadczenie certyfikowanych inżynierów posiadających certyfikaty VMware, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

7. Oświadczenie Wykonawcy, że przedstawi Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenia przedstawicieli producentów o wykupieniu serwisu pogwarancyjnego, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

8. Oświadczenie Wykonawcy, że inżynierowie wykonujący usługi serwisowe posiadają poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

9. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wygaśnięcia wsparcia producenta elementu systemu, jego serwis przejmuje Wykonawca, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

10. Oświadczenie Wykonawcy o zestawieniu „terminów usunięcia awarii”, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

11. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania „terminów usunięcia awarii”, oferuje maksymalne terminy usunięcia awarii tj. „Usunięcie Awarii Krytycznej w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia; Usunięcie Awarii Istotnej w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w ciągu 60 godzin od chwili zgłoszenia; Usunięcie Awarii Zwykłej w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w ciągu 6 dni od chwili zgłoszenia”, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

12. Zgodnie z art. 91 ust. 3A ustawy Pzp. Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację na formularzu ofertowym o następującej treści „Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ................., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ......... - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

13. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże część jaką będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm (danych kontaktowych) podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

14. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów – jeśli dotyczy (załącznik nr 8 do SIWZ)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść jak niżej.

1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP-2380-354-88/2018/2019”

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 14.2.2019 r. do godziny 9:00

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 14.2.2019 r. o godzinie 9:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi: w formie elektronicznej poprzez przesłanie do Platformy w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (Gwaranta). Beneficjentem Gwarancji jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, POLSKA. Wadium wniesione w postaci elektronicznej winno skutecznie zaspokajać żądanie jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań wykonawcy, zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium.

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w Rozdz. VII SIWZ

5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp.

7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.

1.2.1 Składając ofertę Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: wykonał jedną umowę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) obejmującą usługę świadczenia serwisu pogwarancyjnego serwera typu Blade i wykorzystującego technologię wirtualizacji na kwotę min. 100 000,00 PLN netto.

Przez „zamówienie” Zamawiający rozumie nie tylko umowę zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale również każdą umowę handlową.

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:

(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,

Uwaga! Oświadczenia Wykonawców składających ofertę (w tym również każdego z Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum oraz podmiotów udostępniających potencjał) powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 uPzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę(ów) na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(2) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdz. III pkt. 1.2.1 Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie usługi.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/02/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/02/2019
Ortszeit: 09:30
Ort:

Ofertę należy przesłać do Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl w zakładce „Załączniki”

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uwaga: Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp,

b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:

(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,

Uwaga! Oświadczenia Wykonawców składających ofertę (w tym również każdego z Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum oraz podmiotów udostępniających potencjał) powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 uPzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę(ów) na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(2) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, oświadczeń i dokumentów dotyczących braku podstaw wykluczenia wymienionych w Rozdziale IV B SIWZ.

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.

1.2.1 Składając ofertę Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: wykonał jedną umowę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) obejmującą usługę świadczenia serwisu pogwarancyjnego serwera typu Blade i wykorzystującego technologię wirtualizacji na kwotę min. 100 000,00 PLN netto.

Przez „zamówienie” Zamawiający rozumie nie tylko umowę zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale również każdą umowę handlową.

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:

(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,

Uwaga! Oświadczenia Wykonawców składających ofertę (w tym również każdego z Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum oraz podmiotów udostępniających potencjał) powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 uPzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę(ów) na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(2) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019