Diensten - 14319-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Banbridge: Advies inzake bedrijfsvoering en management

2019/S 008-014319

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Armagh City, Banbridge and Craigavon Borough Council
3 Downshire Road
Banbridge
BT32 3JY
Verenigd Koninkrijk
E-mail: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendersni.gov.uk/epps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Win More Business Procurement Programme for Armagh City, Banbridge and Craigavon Borough Council

Referentienummer: 1678438
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79410000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Armagh City, Banbridge and Craigavon Borough Council wishes to appoint a Contractor to undertake the delivery of the “Win More Business” Procurement Any organisation may establish a consortium to meet the requirements of the contract. The aim of this programme is to support the growth of small and micro businesses, providing them with the knowledge and skill to expand, become more competitive and ultimately, create new employment opportunities within the Armagh City, Banbridge and Craigavon Borough Council area.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 285 350.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000
80000000
80510000
80521000
80530000
79411100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Armagh City, Banbridge and Craigavon Borough Council wishes to appoint a Contractor to undertake the delivery of the “Win More Business” Procurement Any organisation may establish a consortium to meet the requirements of the Contract. The aim of this programme is to support the growth of small and micro businesses, providing them with the knowledge and skill to expand, become more competitive and ultimately, create new employment opportunities within the Armagh City, Banbridge and Craigavon Borough Council area.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Win More Business Procurement Programme for Armagh City, Banbridge and Craigavon Borough Council

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The successful Contractor’s performance on the contract will be regularly monitored. Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave professional misconduct and they may be issued with a certificate of unsatisfactory performance and the contract may be terminated.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The UK does not have any such bodies with responsibility for appeal/mediation procedures
UK
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 and, where appropriate, will incorporate a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of contract. is.communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision.This provides time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019