Dienstleistungen - 14336-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 008-014336

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22
Bydgoszcz
85-862
Polen
Kontaktstelle(n): Adam Pilecki
Telefon: +48 525222058
E-Mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
NUTS-Code: PL613

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://pronatura.bydgoszcz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pronatura.bydgoszcz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim

Referenznummer der Bekanntmachung: MKUO ProNatura ZP/NO/4/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim, w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613
Hauptort der Ausführung:

Bydgoszcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej. Zamawiający prowadzi instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach, wskazaną jako RIPOK w regionie gospodarki odpadami- Regionie 4 Zachodnim zgodnie z Uchwałą Wykonawczą do WPGO - Uchwałą NR XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.5.2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 - dalej Instalacja Zamawiającego. Do Instalacji Zamawiającego przyjmowane są m.in. odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Regionu 4 Zachodniego. Zamówienie dotyczy przyjęcia do zagospodarowania odpadów o kodach 200201, 200302 odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Regionu 4 Zachodniego, które Zamawiający wskaże Wykonawcy w toku wykonywania zamówienia jako objęte współpracą, w tym- z terenu gminy Miasta Bydgoszcz, w przypadku wystąpienia awarii Instalacji Zamawiającego, z powodu awarii urządzenia wagowego w Instalacji Zamawiającego lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Zamawiającego. Zamówienie dotyczy w szczególności odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości na podstawie przetargu na lata 2016-2019 ogłoszonego przez gminę Miasto Bydgoszcz, zagospodarowanie których w Instalacji Zamawiającego objęte jest odrębną umową.

Orientacyjna roczna ilość odpadów, przekazanych Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosić będzie ok. 12 tys. Mg.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena (C) / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Odległość od ZGO (O) / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy:

a) Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się posiadaniem decyzji na prowadzenie instalacji, zgodnie z Uchwałą NR XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.5.2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. lub aktu prawa miejscowego, który w/w uchwałę zmieni lub zastąpi, znajdującej się na terenie Regionu 4 określonego tą uchwałą lub regionu, w którym znajdować się będzie instalacja Zamawiającego, określonego aktem prawa miejscowego, który w/w uchwałę zmieni lub zastąpi, oraz przewidzianą do zastępczej obsługi regionu w przypadku, gdy znajdująca się w nim instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. Ponadto, Instalacja musi posiadać pozwolenie na przetwarzanie odpadów zielonych w procesie odzysku R3. Nominalna zdolność przerobowa Instalacji na poziomie minimum 15 000 Mg/rok

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 PLN

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy:

Wykonawca wykaże się wykonaniem usług zagospodarowania (przerobu) odpadów zielonych minimum 9 000 Mg (łącznie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/02/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/02/2019
Ortszeit: 12:15
Ort:

Siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.2.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

I kwartał 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019