Lucrări - 143383-2017

14/04/2017    S74    - - Lucrări - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Servicii de asistenţă de proiectare

2017/S 074-143383

Anunț de informare prealabilă

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: ing. Crenguta Oprea
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.A: Obiectul contractului (Lucrări)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de proiectare (DALI) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia „Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Scoala Generala nr. 28”.
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
Locul principal de desfășurare a lucrărilor: La sediul prestatorului si, dupa caz la sediul autoritatii contractante si/sau la Scoala Generala 28, str. Cornelia Salceanu nr. 11, Timisoara.
RO424
II.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru: nu
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor
Se vor presta urmatoarele serv.: a) Experiza tehnica; b) Auditul energetic; c) Documentia pentru avizarea lucrarilor de interventie, inclusiv devizul general conform HG 907/2016; d) Obtinere avize cf. certificat. de urbanism, inclusiv mediu, ISC etc; e) Asist. tehnica pâna la semnarea contractului de finantare.
Valoarea estimată fără TVA: 22 924,80 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79933000, 71220000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
în zile: 45 (de la data atribuirii contractului)
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10 % din valoarea contractului fara TVA, constituita în conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din HG nr. 395/2016. Plata serviciului prestat se va face esalonat conform celor mentionate in documentatia de atribuire.
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri publice”. Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor de catre op. ec.interesati, va fi atasata anuntului de participare care se va publica in SEAP.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089613
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. De. I. Dobrescu nr. 2-4
030084 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicu@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
12.4.2017