Szolgáltatások - 143408-2016

26/04/2016    S81

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2016/S 081-143408

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesi Ildikó (MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60., 301. szoba)
E-mail: foldesi.ildiko@mav.hu
Telefon: +36 307684452
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) és Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervező kiválasztása Budapest alábbi kiemelt állomási épületéhez: Kőbánya-Kispest állomás.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés Tervező kiválasztása Budapest alábbi kiemelt állomási épületéhez: Kőbánya-Kispest állomás.

Felvételi épület és gyalogos felüljáró átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervező kiválasztása Budapest alábbi kiemelt állomási épületéhez: Kőbánya-Kispest állomás tárgyban.

Felvételi épület és gyalogos felüljáró átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése (Kőbánya-Kispest állomás), amely tételesen az alábbi feladatokat foglalja magában:

— engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan,

— az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése,

— az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése,

— közreműködés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során felmerülő kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában. A kiegészítő tájékoztatás kérések alapján felmerülő esetleges közbeszerzési eljárás dokumentumaiban történő módosítások Megrendelő által szabott (legalább 3 munkanap) határidőre történő elvégzése,

— a kivitelezés alatt legfeljebb 45 mérnöknap tervezői művezetés, mely mennyiséget Megrendelő a teljes mennyiség legfeljebb 30 %-nak erejéig nem köteles kimeríteni. (azaz Megrendelő a megadott 45 mérnöknap 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget).

A tervezői művezetés biztosítása (megkezdett fél mérnöknaponként kerül elszámolásra) magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a tervezői felelősségbe eső, tervezési hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Ennek során a Tervező a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Felek fél mérnök nap alatt 4 órát nem meghaladó időtartamot, egy mérnöknap alatt 4 órát meghaladó, legfeljebb 8 órából álló időtartamot értenek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő (naptári nap) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) / Súlyszám: 20
Költség kritérium - Név: Ajánlati ár (HUF + áfa) / Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 501
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen IKOP szakasz.
II.2.14)További információk

AK a jelen eljárás nyomán kötendő szerződést IKOP forrásból tervezi finanszírozni. AK felhívja a figyelmet, hogy a felhívás megküldésének időpontjában a TSZ-t még nem írta alá, így a Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárás feltételesnek minősül. Az eljárás nyomán kötendő szerződés hatályba léptető feltétele a TSZ aláírása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. § rendelkezései szerint kell igazolni, figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése).

A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok nem lehetnek korábbi keltezésűek, mint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontja.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az előző 3 lezárt üzleti év – a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

EEKD IV. rész B pont 2a) alpontjában kérjük részletesen feltüntetni a fentiekben kért információkat.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az ajánlatkérő egyebekben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Közhasználatú épület fogalma alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:

Olyan építmény (építményrész), amely:

— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

Tömegtartózkodásra alkalmas épület fogalma alatt az Ajánlatkérő az alábbiakat érti: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. Egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség.

A P/1) ponttal kapcsolatos alkalmasság igazolása során a Kbt. 3. § 10. pontja és a 65. § (6)–(7) bekezdése alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:

P/1) a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az előző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 44 000 000 HUF-ot.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése, a teljesített szolgáltatások – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása. A referenciákat bemutató cégszerűen aláírt nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége),

— a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen,

— az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vagy mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges.

EEKD IV. rész C pont 1b) alpontjának „Leírás” részébe kérjük részletesen feltüntetni a fentiekben kért információkat.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az ajánlatkérő egyebekben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

M/2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak – a teljesítésbe bevont – szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezése, képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. A szakember rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozata, valamint a szakemberek képzettségének, végzettségének igazolására szolgáló okirat(ok) egyszerű másolata, továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajza.

Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely szakembert mely pozícióra jelöli, azaz mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánja igénybe venni.

Irányadó a Kbt. 3. § 10. pontja és 65. § (4) bekezdése, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, amely szerint azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Az M/1) és M/2) pontokkal kapcsolatos alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (4)–(6) bekezdése alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből (36 hónapból) a közbeszerzés tárgya (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) szerinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával, amelynek összértéke eléri legalább a nettó 44 000 000 HUF-ot.

M/2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

— 1 fő okleveles építészmérnök vagy 1.1.2003 után megszerzett okleveles építész tervezőművész vagy okleveles építész vagy legalább 2 éves, akkreditált szakirányú képzést nyújtó felsőoktatási intézményben – az építésügyért felelős miniszter és az országos szakmai kamara véleménye alapján – kialakított képzési terv alapján, szakirányú, 30.11.2007-ig megkezdett 31.12.2010-ig megszerzett képzéssel kiegészített, 31.12.2002-ig megszerzett építészmérnöki, illetve okleveles magasépítő üzemmérnöki főiskolai vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik minimum 3 éves szakmai gyakorlattal, és

— 1 fő alapképzésben vagy mesterképzésben szakképzettséget szerzett gépészmérnök vagy okleveles gépészmérnöki vagy okleveles energetikai mérnöki vagy ezekkel egyenértékű képzettségű szakember, aki mesterfokú (vagy egyetemi) képzettség esetén minimum 2 éves építmények gépészeti tervezése szakmai gyakorlattal, alapfokú (vagy főiskolai) végzettség esetén minimum 3 éves építmények gépészeti tervezése szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

— 1 fő alapképzésben vagy mesterképzésben szakképzettséget szerzett villamosmérnök vagy okleveles villamosmérnök vagy okl. mérnök informatikus vagy ezekkel egyenértékű képzettségű szakember, aki mesterfokú (vagy egyetemi) képzettség esetén minimum 2 éves építmények villamosmérnöki tervezése szakmai gyakorlattal, alapfokú (vagy főiskolai) végzettség esetén pedig minimum 3 éves építmények villamosmérnöki tervezése szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

— 1 fő mesterképzésben szakképzettséget szerzett okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű képzettségű szakember, aki minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A megajánlott szakemberek vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott előírásokkal egyenértékű végzettség igazolására Ajánlattevő köteles benyújtani az oklevelet kiállító oktatási intézmény vagy jogutódja igazolását, vagy kamarai névjegyzékbe való felvétel igazolását.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem nyilatkozik az adott szakember vonatkozásában meghatározott időtartamra vonatkozó szakmai tapasztalatról. (A párhuzamos időszakok nem számíthatók össze, azok egyszeresen vehetők figyelembe.)

(Szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő abban a szakmában szerzett szakmai tapasztalatot érti, amely végzéséhez szakember vonatkozásában megjelölt valamely képzettség szükséges.)

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)–(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő tervezői jogosultságok (É jelű építészeti tervezési, G jelű épületgépész tervezői, V jelű építmények villamosmérnöki tervezési, T tartószerkezeti tervezői, HT jelű tartószerkezeti tervezői).

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívás VI.3.4) pontja valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szabályozottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/05/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/05/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60., V. emelet 516. tárgyaló.

AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy AK kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (kb. 20–25 perc). Ennek figyelembevétele AT-k részéről elengedhetetlen. Az ebből eredő késedelemért AK felelősséget nem vállal.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az AF-ben alkalmazott rövidítések:

— AK – ajánlatkérő,

— AT – ajánlattevő,

— AV – alvállalkozó,

— KD – Közbeszerzési Dokumentumok,

— AF – Ajánlati felhívás,

— GSZ – Gazdasági Szereplő,

— TSZ – Támogatási Szerződés.

Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a KD-ban adja meg. Jelen pontban csak a KD elérésének módja és az adott közbeszerzésre vonatkozó speciális információk kerülnek feltüntetésre, általános közbeszerzési jellegű információk, a Kbt.-ben is megfogalmazott, AT-ket érintő kötelezettségekre AK jelen pontban nem tér ki.

AK közli, hogy a II.1.5) és a II.1.6) pontban közölt információk csak azért kerültek megadásra, hogy a hirdetmény a TED felé továbbításra kerülhessen, a II.2.7) pontban megadott információ pedig naptári napban értendő.

AK a II.1.6) pont kiegészítéseként tájékoztatásul közli, hogy részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít, mert a beszerzés tárgyának természete nem teszi lehetővé a részekre bontást, lévén, hogy egy, földrajzilag nem elkülöníthető létesítmény felújításának tervezésére irányul.

A KD-t ajánlatonként legalább 1 AT-nek vagy ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A KD térítésmentesen, elektronikus úton valamennyi érdeklődő GSZ elérheti: www.mavcsoport.hu/MÁV-CSOPORT menüpont alatt Beszerzések/Pályázatok pontban jelen eljárás tárgyának megnevezése alatt. AK-nek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy megismerhesse a KD-t elérő GSZ-k személyét, ezen GSZ-kaz elérést követően haladéktalanul kötelesek az alábbiakban részletezett adatokat a jelen AF I.1) pontjában szereplő kapcsolattartónak megküldeni:

— az AT neve és székhelye,

— az AT levelezési címe,

— az AT elektronikus levélcíme, telefon és faxszáma,

— az AF-t tartalmazó hirdetmény azonosító száma,

— a kapcsolattartó neve, telefonos és elektronikus elérhetősége.

AK tájékoztatja az AT-t, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a KD legalább egy AT vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert AV által történő – igazolt elérése, az elérést igazoló dokumentumot egyebekben az ajánlathoz is csatolni szükséges. AK elérést igazoló dokumentumnak tekinti, ha AT ajánlatában csatolja az AK által megküldött visszaigazolást a fenti adatok megküldéséről.

Az AK felhívja a figyelmet továbbá – figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra – hogy azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző GSZ-nek, aki az érdeklődését a fenti adatok megküldésével írásban jelzi. AK a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat csak az érdeklődését jelző GSZ-nek küldi meg.

A KD személyesen vagy meghatalmazott útján is átvehetőek, az AK kapcsolattartási pontjaként megjelölt címen – előzetes telefonos egyeztetés után – az egész ajánlattételi időszakban munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján: 8:00 órától 10:00 óráig).

A P/1) az M/1), M/2) alk. követelmények és ezek igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva, ezért ezen alk. követelmények tekintetében a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.

AK helyszíni bejárást tart 12.5.2016-én 10:00 órai kezdettel. Találkozó: KÖKI terminál MÁV Pénztár előtere.

Kapcsolattartó: Földesi Ildikó, telefon: +36 307684452. A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot legkésőbb a bejárást megelőző napon 12:00 óráig kérjük jelezni a foldesi.ildiko@mav.hu e-mail címen.

Az értékelési részszempontokat és az értékelés módszerének részletes leírását a KD tartalmazza.

Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban, írásban, magyar nyelven 1 darab papír alapú példányban, továbbá 1 darab, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban szkennelt formában (CD-n vagy DVD-n) kell benyújtani.

AK az elj.-ban való részvételt nem köti aj. biztosíték adásához.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit és a jogszabályi hivatkozásokat a KD tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2016