Diensten - 14348-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Iași: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2019/S 008-014348

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania
Str. Gh. Asachi nr. 19 — prin D.R.D.P. Iași
Iași
700481
Roemenië
Contactpersoon: Online in SEAP
Telefoon: +40 232214430
E-mail: drdpis@mail.dntis.ro
Fax: +40 232214432
NUTS-code: RO213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.drdpiasi.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service și piese de schimb pentru autoturisme an I–II, lot 1–2

Referentienummer: 16054368/2018/28/S1+2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru service si piese de schimb pentru autoturismele din dotarea D.R.D.P. Iasi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 17 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 396 768.46 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant este 2.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — Autoturisme de teren

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini si contractului subsecvent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service si piese de schimb pentru autoturisme in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscrise in anexele la Caietul de Sarcini pentru fiecare lot in parte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 415 042.12 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — Autoturisme

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini si contractului subsecvent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service si piese de schimb pentru autoturisme in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscrise in anexele la Caietul de Sarcini pentru fiecare lot in parte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 981 726.34 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, daca este cazul.

Totodata, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu DUAE „Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016”. Se va completa formularul nr. C din sectiunea Formulare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. Iași in ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— ing. Laicu Ovidiu Mugurel — director general regional D.R.D.P. Iasi,

— ing. Cercel Vlad Constantin — director adjunct exploatare,

— ec. Popa Vasile — director economic,

— ing. Dorin Ion Ungureanu — sef Serviciu Mecanizare,

— ing. Sergiu Onuta — ing. Serviciu Mecanizare,

— jr. Dorel Goțu — șef Departament Juridic,

— ec. Stefan Cristian — compartiment CFP,

— ing. Iliescu Nadia — sef Birou Analiză Prețuri,

— Răzvan Lemnaru — sef Departament Achizitii,

— ec. Anca Ungureanu — Compartiment Pregătire Documentatii.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Se va completa DUAE (in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie" — sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in certificatul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informatii privind asocierea.

Informatii privind tertii sustinatori.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine atelier service in judetul Iasi.

Informatii privind subcontractantii.

Eventuele minimumeisen:

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. In acest sens, ofertantul va completa in mod corespunzator DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea A „Informatii privind operatorul economic". Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire. De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, formularul nr. 2 „Acordul de Asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea „Formulare” a documentatiei de atribuire. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar si va fi semnat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie). Acordul de asociere va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la procedura de atribuire vor prezenta acordul de asociere autentificat. Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C „Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati", mentionand explicit denumirea operatorului economic/operatorilor economici care au calitatea de tert sustinator/terti sustinatori, precum si criteriul/criteriile de calificare care urmeaza a fi indeplinite ce acesta/acestia. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: partea II „Informatii referitoare la operatorul economic" — sectiunea A „Informatii privind operatorul economic" si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic", partea III „Motive de excludere" — partea IV „Criteriile de selectie" — sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala", in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica — experienta similara si/sau la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica — utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica + documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propiului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Documentele justificative solicitate prin fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea cerintelor privind capacitatea tehnica (experienta similara si/sau dotare tehnica) vor fi prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Nota: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, se vor aplica prevederile art. 182–185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48–50 din HG 395/2016.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie" — sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente care sa ateste ca detine atelier service in judetul Iasi.

Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie" — sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu DUAE.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza" si partea IV „Criteriile de selectie" — sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului de subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: partea II „Informatii referitoare la operatorul economic" — sectiunea A „Informatii privind operatorul economic" si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic", partea III „Motive de excludere".

Nota 1: Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Durata acordului-cadru este de 24 de luni;

2) Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd

3) Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro

4) Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire in termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea II.1.4). A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (on-line);

5) In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași
Str. Gh. Asachi nr. 19
Iași
700481
Roemenië
Telefoon: +40 232214430
E-mail: drdpis@mail.dntis.ro
Fax: +40 232214432

Internetadres: www.drdpiasi.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019