The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 143615-2015

Display compact view

25/04/2015    S81

Polska-Przasnysz: Energia słoneczna

2015/S 081-143615

Powiat Przasnyski, ul. św. St. Kostki 5, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Osoba do kontaktów: Jarosław Tybuchowski, Przasnysz 06-300, Polska. Tel.: +48 297522270. Faks: +48 297522270. E-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.3.2015, 2015/S 62-107621)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09330000 Energia słoneczna

Energia słoneczna

Zamiast: 

III.1.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) mogą wziąć udział zainteresowane podmioty, które w zakresie punktu A. 2) sekcji III.1.1) spełniają warunki udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) na dzień nie później niż dzień składania Wniosków, tj.:

1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:

—- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy,

—- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta, która wykonała (była autorem lub współautorem) co najmniej jeden projekt, obejmujący swym zakresem m.in. zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej.

A. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy o koncesji, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp):

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) w zakresie punktu A. 2) sekcji III.1.1), zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), określonymi w sekcji III.1.3) oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny złożyć następujące dokumenty:

1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w sekcji III.1.3), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Wzór jest dostępny na stronie internetowej Podmiotu Publicznego lub pod adresem wskazanym w punkcie I.1).

2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) W przypadku podmiotów zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

Oferent, w zakresie spełniania warunków określonych w sekcji III.1.3) może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w sekcji III.1.3) niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji (tj. warunki w zakresie art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o koncesji). Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji.

IV.2.2) Termin składania wniosków:

11.5.2015 (12:00)

Powinno być: 

III.1.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) mogą wziąć udział zainteresowane podmioty, które w zakresie punktu A. 2) sekcji III.1.1) spełniają warunki udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) na dzień nie później niż dzień składania Wniosków, tj.:

1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:

— co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, lub co najmniej jedną osobą, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych,

— co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta, która wykonała (była autorem lub współautorem) co najmniej jeden projekt, obejmujący swym zakresem m.in. zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej.

A. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy o koncesji, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp):

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) w zakresie punktu A. 2) sekcji III.1.1), zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), określonymi w sekcji III.1.3) oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny złożyć następujące dokumenty:

1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w sekcji III.1.3), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. Wzór jest dostępny na stronie internetowej Podmiotu Publicznego lub pod adresem wskazanym w punkcie I.1);

2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 7.7.1994 – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) W przypadku podmiotów zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Oferent, w zakresie spełniania warunków określonych w sekcji III.1.3) może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w sekcji III.1.3) niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji (tj. warunki w zakresie art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o koncesji). Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji.

IV.2.2) Termin składania wniosków:

18.5.2015 (12:00)