Dostawy - 143736-2020

25/03/2020    S60    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Urządzenia sieciowe

2020/S 060-143736

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 038-089316)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Breguła
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.agh.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.dzp.agh.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przełącznika sieciowego (switch) – dla Uczelnianego Centrum Informatyki – 10 szt. – KC-zp.272-95/20

Numer referencyjny: KC-zp.272-95/20
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełącznika sieciowego (switch) – dla Uczelnianego Centrum Informatyki – 10 szt. zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3.1 SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 038-089316

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: