Services - 143768-2017

14/04/2017    S74    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Jurbarkas: Kraštovaizdžio architektūros paslaugos

2017/S 074-143768

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
188713933
Dariaus ir Girėno g. 96
Kam: Roberta Raškevičienė
LT-74187 Jurbarkas
Lietuva
Telefonas: +370 44770185
El. paštas: roberta.raskeviciene@jurbarkas.lt
Faksas: +370 44770166

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: htpp://jurbarkas.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: htpp://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: htpp://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo techninio projekto parengimo bei tvarkybos darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Jurbarko rajonas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Teikėjas turės parengti Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo techninį projektą, tvarkybos darbų projektą, atlikti istorinius, archeologinius, hidrologinius, dendrologinius tyrimus, parengti topografinę nuotrauką, atlikti medžių taksaciją, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą parko sutvarkymo darbų metu. Tvarkybos darbų projektas gali būti rengiamas kaip sudėtinė techninio projekto dalis, tvarkybos darbų projektas techniniame projekte turi būti pateikiamas kartu su leidimu tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71420000, 71351810, 73110000, 71351811, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo techninio projekto parengimo bei tvarkybos darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 13 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
9.1. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Konkurso dokumentų reikalavimus (ne mažiau kaip 7 proc. nuo sutarties vertės)Jei Paslaugų teikėjas pažeidžia Paslaugų tarpinius ar galutinį teikimo terminus dėl jo ar su juo susijusių asmenų kaltės, suteikia netinkamos kokybės Paslaugas ar jų dalį ir/arba kitaip nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartį, Paslaugų teikėjas už kiekvieną pažeidimą moka Užsakovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos sumos už kiekvieną pažeidimo dieną iki visiško pažeidimo pašalinimo dienos bei įsipareigoja atlyginti visus su pažeidimu susijusius nuostolius. Jei perkančioji organizacija laiku neįvykdo mokėjimų Paslaugų teikėjui, kurie vykdytini pagal šią Sutartį, Užsakovas moka Paslaugų teikėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Sutarties sumos už kiekvieną pažeidimo dieną.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Sutartis su teikėju bus pasirašoma tik tuo atveju, jeigu bus skirtas Europos Sąjungos finansavimas. Perkančioji organizacija įsipareigoja apmokėti Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas faktūras už tinkamai suteiktas Paslaugas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Kvalifikaciniai reikalavimai
Teikėjas (fizinis asmuo) arba teikėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), arba dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija), patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija), liudijantis, kad teikėjas neturi teistumo, išduotas ne anksčiau kaip likus 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu.
Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, patvirtinančių socialinio draudimo įmokų sumokėjimą. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą (skaitmeninę dokumento kopiją), arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą (skaitmeninę dokumento kopiją), patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią socialinio draudimo įmokų sumokėjimą (skaitmeninę dokumento kopiją).
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
3. Teikėjas (fizinis asmuo) arba teikėjo (juridinio asmens) dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip likus 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.
Jeigu teikėjas (juridinis asmuo) neturi vieno dalyvio (fizinio asmens), turinčio balsų daugumą teikėjo akcininkų susirinkime, arba dalyvis, turintis balsų daugumą teikėjo akcininkų susirinkime, yra juridinis asmuo pakanka pateikti teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą deklaraciją apie teikėjo akcininkus.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Pateikiama teikėjo pažyma apie atitinkamų metų gautas pajamas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: 1. Teikėjo vidutinės metinės veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 70 000 EUR su PVM.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama aplinkos apsaugos sistemos (EMAS arba ISO 14001 ar kt.) sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus teikėjų įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones.
2. Pateikiama teikėjo pažyma apie atitinkamų metų gautas pajamas iš kultūros paveldo objektų projektavimo paslaugų.
3. Pateikiama per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta sutarties vertė, data ir vieta, be to, ar paslaugos buvo suteiktos pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių paslaugų atlikimą, reikalavimus.
4. Pateikiama:
1. Siūlomų specialistų sąrašas, kuriame nurodomas specialisto vardas, pavardė, numatomos funkcijos,
2. Specialistų gyvenimo aprašymai, kuriuose pateikiami duomenys apie profesinę darbo patirtį, pagrindžiančią siūlomo specialisto atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, darbovietės, specialisto turimi atestatai, atestato numeris, specialisto kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).
3. Turimų kvalifikacijos atestatų kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Teikėjas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą projektavimo srityje, atitinkančią EMAS arba LST EN ISO 14001 arba lygiavertį standartą.
2. Teikėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jei teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs (ir) ar vykdo bent vieną viešosios erdvės objekto projektavimo sutartį, kurios projektavimo paslaugų vertė ar įvykdytų projektavimo paslaugų dalies vertė savo pajėgumais ne mažesnė kaip 50 000 EUR su PVM.
4. Teikėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus:
1. Ypatingo statinio projekto vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas ir turintį Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą bei nemažesnę kaip 2 metų darbo patirtį.
2. Projekto vykdymo priežiūros vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir turintį Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą bei nemažesnę kaip 2 metų darbo patirtį.
3. Specialistą, turintį Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos išduotą ne žemesnės, nei II kategorijos specialisto atestatą, suteikiantį teisę rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus ir įgyvendinęs bent vieną nekilnojamo kultūros paveldo objekto tvarkybos projekto parengimo sutartį.
4. Želdynų projektų vadovą, turintį Želdynų projektų rengimo vadovo atestatą, išduotą vadovaujantis Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. D1-49, vadovavusį bent vienai kraštovaizdžio sutvarkymo techninio projekto parengimo sutarčiai.
5. Archeologinių tyrimų specialistą, turintį LR Kultūros ministerijos išduotą ne žemesnės, nei III kategorijos specialisto atestatą, suteikiantį teisę atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus.
6 .Ypatingo statinio projekto dalies – sklypo sutvarkymo – vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas, turintį teisę rengti ne žemesnės kaip I kategorijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – architektūros projektai), turintį ne mažesnę kaip 2 metų patirtį, rengiant kultūros paveldo objektų techninius (tvarkybos) projektus, tinkamai parengusį bent vieną teritorijos kultūros paveldo objekto, techninį projektą.
7. Projekto dalies – pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies – vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas, turintį teisę rengti ne žemesnės kaip I kategorijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – architektūros projektai), turintį ne mažesnę kaip 2 metų patirtį, rengiant kultūros paveldo objektų techninius (tvarkybos) projektus, tinkamai parengusį bent vieną teritorijos kultūros paveldo objekto, techninį projektą
8. Matininką-geodezininką, turintį Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotą geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą.
Teikėjas gali pasiūlyti 1 (vieną) specialistą į visas ar kelias pozicijas, jei jis atitinka keliamus reikalavimus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 15.5.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
23.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 31.8.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 23.5.2017 - 10:45

Vieta:

Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 112 kabinetas

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Pasiūlymą pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as):
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymus pateikti gali tik teikėjai registruoti CVP IS. Registracija CVP IS yra nemokama.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo teikėjams dienos arba 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti teikėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11.4.2017