Diensten - 14380-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Emmendingen: Diensten voor slibstorting

2019/S 008-014380

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Abwasserzweckverband Untere Elz
Landvogtei 10
Emmendingen
79312
Duitsland
Contactpersoon: Garnitz, Rainer
Telefoon: +49 76414521082
E-mail: vergabe@emmendingen.de
Fax: +49 76414521009
NUTS-code: DE133

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.azv-untere-elz.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=yWFx5dDygh4%3d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klärschlammentsorgung

Referentienummer: 2018004971
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513900
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Übernahme (Verladung), Verwiegung, Transport, ggf. Zwischenlagerung und Entsorgung (thermisch) von ca. 6 300 to Klärschlamm (1.5.2019 – 30.4.2022)

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 650 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE133
Voornaamste plaats van uitvoering:

79331 Teningen-Köndringen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entsorgung von ca. 6 300 t Klärschlamm vom 1.5.2019 bis 30.4.2022

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 650 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2019
Einde: 30/04/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mit der Option um Verlängerung bis zum 30.4.2023

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Stadt Emmendingen – Vergabemanagement

Landvogtei 10

79312 Emmendingen

Raum S206

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierungspräsidium Karlsruhe
Durlacher Allee 100
Karlsruhe
79137
Duitsland
Telefoon: +49 7219268730
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Fax: +49 7219263985

Internetadres: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref15/seiten/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019