Diensten - 14388-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reparatie en onderhoud van medische uitrusting

2019/S 008-014388

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Serviciul de Ambulanță Bucureşti-Ilfov
Romania
Str. Mihai Eminescu nr. 226
Bucureşti
020085
Roemenië
Contactpersoon: Eliza Maria Mirauta Ifrim
Telefoon: +40 212015126
E-mail: achizitii@sabif.ro
Fax: +40 212015135
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sabif.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autoritate contractantă
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații aparatură medicală

Referentienummer: 26361041.2018.10.26-10.41
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50421000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de întreținere, revizii și reparații aparatura medicala conform specificatiilor din Caietul de Sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor [conform art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016 modificata].

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 16
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 16
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Injectomate Agilia

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
33124130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare și întreținere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 39 si de maxim 74 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 6 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 21 149,30 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tărgi transport pacienți

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare și întreținere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere si reparatii este de minim 497 si de maxim 983 piese de schimb.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere si reparatii este de minim 240 si de maxim 497 piese de schimb.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 57 714,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Injectomate Compact S.B. Brown

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare și întreținere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 20 si de maxim 40 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 3 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 7 411,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aspirator secreții Accuvac, Laerdal & Hersill

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare și întreținere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 63 si de maxim 123 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 11 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 31045.38.00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Scaune transport pacienți

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
33124130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere si reparatii este de minim 28 si de maxim 53 piese de schimb.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere si reparatii este de minim 13 si de maxim 28 piese de schimb.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 3 040,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrilatoare Corpuls 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 55 si de maxim 105 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 9 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 256 821,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lanterne diverse tipuri

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere si reparatii este de minim 13 si de maxim 29 piese de schimb.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere si reparatii este de minim 7 si de maxim 13 piese de schimb.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 839,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrilatoare Life Pack 15

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 3 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 2 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 10 184,40 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instalații oxigen

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 95 si de maxim 185 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 16 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 46 810,5 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Încălzitoare perfuzii

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 20 si de maxim 40 piese de schimb.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere si reparatii este de minim 11 si de maxim 20 piese de schimb.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 5 630,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tensiometre mecanice

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
32581130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere si reparatii este de minim 15 si de maxim 30 piese de schimb.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere si reparatii este de minim 6 si de maxim 15 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 820,20 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EKG-uri portabile DECG-03A

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 18 si de maxim 36 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 3 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 37 510,06 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrilatoare Schiller, Fred Easy/Fred bi

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 23 si de maxim 46 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 4 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 36 655,30 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ventilator Oxylog 2000/Oxylog 2000 plus

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
32581130
33124130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 11 si de maxim 23 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 2 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 40 436,65 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aspirator secreții OB 2012

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 35 si de maxim 65 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 5 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 9 813,40 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrilator Cardio Science AED

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical conform Caietului de Sarcini.

Cantitatea acordului-cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 17 si de maxim 34 aparate.

Cantitatea unui singur contract subsecvent pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare este de minim 1 si de maxim 3 aparate.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 21 850,20 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 de zile.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016;

2) Neincadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

3) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

— Manager General — Dr. Alis Grasu,

— Director Economic — Ec. Iuliana Dumitrescu,

— Director Medical — Dr. Toza Mihaela,

— Director Tehnic — Ing. Papandreia Marinel,

— Asistent Sef: As. Rudaru Iulia,

— Sef Birou Achizitii Publice — Ec. Eliza Mirauta,

— Consilier Juridic — Popovici Ioana Silvia,

— Sef Birou Tehnic — Ing. Iacob Tiberiu.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire informatii aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contriburiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul depunerii acestora,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Se va completa formularul DUAE de catre toti operatorii economici in conformitate cu art. 193 si art. 196 din Legea 98/2016.

Operatorii economici nerezidenti pot prezenta autoritatii contractate certificate/autorizatii corespunzatoare emise in tara de rezidenta care confirma posibilitatea prestarii activitatii in cauza.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului; se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

1) Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Acest document se va prezenta in oricare din formele: Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiune „conform cu originalul”, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Precizari privind licitatia electronica (LE) Elementul care face obiectul reofertarii: valoarea maxima fara TVA. Inainte de lansarea LE, autoritatea contractanta va realiza o evaluare integrala a ofertelor conform criteriului de atribuire stabilit in documentatia de atribuire, urmand a fi invitati la LE doar ofertantii care au depus oferte admisibile (pentru a par [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/08/2026
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Anul 2019.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul in care dupa terminarea licitatiei electronice exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi punctaj si aceeasi oferta financiara, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pret. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate în SICAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Pentru completarea DUAE, operatorii economici interesati vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-database/espd/filter.

Anumite prevederi contractuale pot fi modificate/adaptate de catre ofertanti in conditiile prevazute de autoritatea contractanta in Caietul de sarcini.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Birou Juridic
Str. Mihai Eminescu nr. 226
Bucureşti
020085
Roemenië
Telefoon: +40 212015113

Internetadres: www.sabif.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019