Dostawy - 143883-2016

Wyświetl widok skrócony

26/04/2016    S81    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Zapory

2016/S 081-143883

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Agencja Rozwoju Miasta S.A.
ul. Lema 7
31-571 Kraków
Polska
Tel.: +48 123491103
E-mail: przetargi@arm.krakow.pl
Faks: +48 122909960

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.arm.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
Inny: zarządzanie i wynajem nieruchomości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i instalacja mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej do TAURON Arena Kraków.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej (dalej zwanym – msop) wraz z wyposażeniem dla ochrony obiektów TAURON Arena Kraków.
Celem zamówienia jest w szczególności dostarczenie elementów msop a następnie zainstalowanie jego stałych elementów konstrukcyjnych przez wykonanie prac zakresu budowlanego, umożliwiających korzystanie z systemu w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44212383, 45246400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 156 385 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 63 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN przed upływem terminu składania ofert.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozliczenia i płatności będą dokonywane w złotych polskich.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa ustanawiającego takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) nie mogą podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, dalej zwanej „ustawą”).
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/arm/przetargi);

b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/arm/przetargi);

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/arm/przetargi).

3. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy, natomiast warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy mogą oni spełniać łącznie;
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2a składa pełnomocnik Wykonawców lub składają je osoby uprawnione do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspólnie;
c) dokumenty, o których mowa w pkt. 2b-2h, składane są w ofercie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2c, 2d, 2e, 2g składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
ii) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
iii) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2f składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy;
c) dokumenty, o których mowa w pkt 4a i 4b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt. 4a ppkt ii, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4a lub 4b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 4c stosuje się odpowiednio.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 oraz 4 mogą być składane wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie to musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy), z zastrzeżeniem, że:
a) dokumenty, o których mowa w pkt 2b i 2h mogą być złożone tylko w formie pisemnej (oryginału);
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
2. W celu potwierdzenia powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/arm/przetargi).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą posiadać wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali dostawy wraz z montażem mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej w co najmniej dwóch budynkach o łącznej powierzchni grodzi minimum 100m² i wysokości konstrukcji grodzi w przynajmniej jednym punkcie co najmniej 2,5 m oraz o łącznej wartości co najmniej 150 000 PLN.
2. W celu potwierdzenia powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dostępnego na stronie www.khk.krakow.pl/bip/przetargi);

b) wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 5.1.1 (według wzoru stanowiącego załącznik 6 do SIWZ, dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/arm/przetargi).

Poprzez główne usługi należy rozumieć dostawy spełniające wymogi opisane w punkcie 1a;
c) dowody, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2b zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem może być poświadczenie (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług powinno być ono wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert), a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie zostały wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia (wraz z wykazaniem, że osoby podpisujące te dowody były upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa). Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) warunki, o których mowa w pkt 1a mogą spełniać łącznie;
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2a składa pełnomocnik Wykonawców lub składają je osoby uprawnione do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspólnie;
c) dokumenty, o których mowa w pkt 2b i 2c składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i 3 mogą być składane wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie to musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy), z zastrzeżeniem, że:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 2a oraz pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3 może być złożone tylko w formie pisemnej (oryginału);
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Najniższa cena. Waga 90

2. Wydłużenie czasu trwania gwarancji. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ARM/10/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.6.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 3.6.2016 - 12:15

Miejscowość:

Agencja Rozwoju Miasta S.A., budynek TAURON Arena Kraków, ul. S. Lema 7, 31-571 Kraków, poziom C, sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

Szczegółowe wymagania zamawiającego są sformułowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie: http://www.arm.krakow.pl/arm/przetargi

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.4.2016