Diensten - 14392-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Constanța: Wegvervoersdiensten

2019/S 008-014392

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
S.C. Confort Urban S.R.L.
Romania
Str. Vârful cu Dor nr. 10
Constanța
900035
Roemenië
Contactpersoon: Laura Cobzaru
Telefoon: +40 21672299
E-mail: secretariat@conforturban-ct.ro
Fax: +40 21672299
NUTS-code: RO223

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.conforturban-ct.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instituție guvernată de legea publică
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de transport rutier mărfuri mixt personal și materiale — închiriere utilaje

Referentienummer: 1875349.2018.7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1) A.C.are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea acordului-cadru dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transm comunic privind rezultatul aplicării proced de atrib şi oricum înainte de data semnării acordului-cadru în următoarele cazuri:

(a) au fost prezentate numai oferte care nu indep toate cerintele prevazute in Doc. de atrib.,

(b) au fost prez numai of dupa data si ora limita de depunere a of sau au fost depuse la alta adresa fata de cea precizata in Doc.de atrib,

(c) abateri grave ce afectează procedura pentru atrib contrac de închiriere sau este imposib încheierea acordului-cadru,

(d) clauză suspensivă: (i) Achiz este iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea/ semnarea atrib acordului-cadru va fi cond de aprobarea finanţării acestui acord-cadru (aprobarea BVC pe anul 2019 prin HCL, cu conditia ca, fondurile pentru achiz produselor mentionate la Cap. 2, sa fie cuprinse in capitolul cheltuieli al BVC [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii transport mixt personal

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Constanta si Statiunea Mamaia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii transport mixt personal. Nr. de auto si ore lucrare — conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se acorda 10 puncte pentru asumarea, printr-o declaratie pe propria raspundere, a unui timp de inlocuire de maximum 16 ore in cazul defectarii unui autovehicul/utilaj [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de transport rutier de marfuri

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Constanta si Statiunea Mamaia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport rutier de marfuri. Nr. de utilaje si km ce urmeaza a fi parcursi — conform cant. din Caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se acorda 10 puncte pentru asumarea, printr-o declaratie pe propria raspundere, a unui timp de inlocuire de maximum 16 ore in cazul defectarii unui autovehicul/utilaj [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii închiriere utilaje

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Constanta si Statiunea Mamaia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii inchiriere utilaje.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se acorda 10 puncte pentru asumarea, printr-o declaratie pe propria raspundere, a unui timp de inlocuire de maximum 16 ore in cazul defectarii unui autovehicul/utilaj [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016 (Formular III.2.1/1). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt:

— Rădulescu Claudiu George — Președinte al Consiliului de Administrație/Director tehnic — președintele comisiei de evaluare,

— Darea Daniel — membru al Consiliului de administrație,

— Vlad Elena — membru al Consiliului de administrație,

— Frigioiu Marcela-Mariana — membru al Consiliului de administrație,

— Andrei Constantin-Florian — membru al Consiliului de administrație/director general,

— Mărgărit Brîndușa Mădălina — director economic/membru comisie,

— Dobrin Andreea — inginer Serviciul tehnic/membru comisie,

— Cobzaru Laura — inginer achiziți publice — membru comisie,

— Vlescu Dan — șef Serviciu Tehnic — rezervă pentru președinte comisie,

— Drăghici Ana Cristina – economist viza CFP — membru rezervă comisie,

— Căpățînă Adrian — șef Biroul de Sistematizare și Siguranță Rutieră — membru rezervă comisie.

(i) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant lider de asociere/asociat/tert sustinator/subantreprenor) cu informatiile aferente situatiei lor,

(ii) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

(iii) Aceste documente pot fi certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetele locale și a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute al art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Inainte de atribuirea contractului operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular III.2.1/1 din fisierul „Modele de formulare”);

2) Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Certificatul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;

3) Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Valoarea medie a cifrei de afaceri anuale globala pentru ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie de cel putin:

— Pentru Lot 1 — 5 000 000 RON,

— Pentru Lot 2 — 1 300 000 RON,

— Pentru Lot 3 — 1 300 000 RON.

Cifra de afaceri medie anuala globala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de candidat in anii financiari precizati. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual RON/valuta comunicat de B.N.R. pentru anul: 2015, 2016, 2017 (www.bnr.ro).

Eventuele minimumeisen:

Se va completa formularul DUAE (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/ terti sustinatori) — se va specifica media cifrei de afaceri anuale globale din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017). Pentru calculul echivalentei lei/alta valuta se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Autoritatea contractanta va solicita documente justificative pentru dovedirea informatiilor DUAE doar operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: copii „conform cu originalul” de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriilor de calificare (de ex. bilanturi contabile pentru anii 2015, 2016, 2017, rapoarte de audit financiar etc). Operatorii economici au obligatia depunerii odata cu DUAE a urmatoarelor documente:

— angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (Formular III.2.3/a3 + Anexa — impreuna cu documentele anexate la angajament transmise acestora de catre terti/tert sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acesora) – daca este cazul,

— acordul de subcontractare (Formular III.2.3/a4) si/sau a acordul de asociere, dupa caz (Formular III.2.3/a1 insotit de Formular III.2.3/a2) — daca este cazul.

Acesta va trebui legalizat de asocierea castigatoare inainte de semnarea acordului-cadru, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea acordului-cadru.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cerinta 1. Demonstrarea prestării unor activități de închiriere de autovehicule, identice sau similare cu cele ce fac obiectul achiziției, prestate in cursul unei perioade care acopera ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulată de minim:

— Pentru Lot 1 — 5 000 000 RON,

— Pentru Lot 2 — 1 300 000 RON,

— Pentru Lot 3 — 1 300 000 RON.

Prin servicii similare se intelege inchirierea oricaror tipuri de auto/utilaje din aceleeasi categorie auto cu cele solicitate.

Operatorul economic va face dovada ca:

(a) Autovehiculele/utilajele sunt dotate cu girofar cu lumină galbenă şi marcaj pentru delimitarea gabaritului; habitaclul vehiculului de transport persoane sa corespunda standardului de fabricatie,

(b) Autovehiculele/utilajele sunt dotate cu sistem de monitorizare GPS, aplicatie oferita de un singur furnizor de servicii cu o baza centralizata, in urma căreia se poate verifica pozitionarea in teren a autovehiculelor/utilajelor. Prestatorul va pune la dispoziţie achizitorului, programul GPS pe care îl foloseşte, pentru ca achizitorul să poată urmări si gestiona în timp real deplasările autovehiculelor/utilajelor,

(c) Detine unui atelier de întreţinere şi reparaţii autorizat conform RNTR -9 sau are incheiat un contract de service cu agenţi economici autorizaţi pentru autovehiculele şi utilajele sale şi pentru care să fie clasificaţi cel puţin clasa a II-a,

(d) Detine si poate mentine la dispozitia autoritatii contractante numarul maxim preconizat de autovehicule/utilaje a fi necesar pe toata perioada derularii acordului-cadru.

Eventuele minimumeisen:

Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire care va fi insotit de:

— angajamentul tertului sustinator (Formular III.2.3/a3 + Anexa — impreuna cu documentele anexate la angajament transmise acestora de catre terti/tert sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acesora) – daca este cazul,

— acordul de asociere (Formular III.2.3/a1 insotit de Formular III.2.3/a2) — daca este cazul,

— acordul de subcontractare (FormularIII.2.3/a4) — daca este cazul. Acestea vor trebui legalizate de asocierea castigatoare inainte de semnarea contractului, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. A se avea in vedere ca dupa aplicarea criteriului de atribuire nu se solicita DUAE ci documentele justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte/ parti din contracte/ procese verbale de receptie/recomandari alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme prestarea respectivelor servicii, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de furnizare a lor). Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.

Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire care va fi insotit de:

— angajamentul tertului sustinator (Formular III.2.3/a3 + Anexa — impreuna cu documentele anexate la angajament transmise acestora de catre terti/tert sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acesora) – daca este cazul,

— acordul de asociere (Formular III.2.3/a1 insotit de Formular III.2.3/a2) — daca este cazul,

— acordul de subcontractare (FormularIII.2.3/a4) — daca este cazul. Acestea vor trebui legalizate de asocierea castigatoare inainte de semnarea contractului, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. A se avea in vedere ca dupa aplicarea criteriului de atribuire nu se solicita DUAE, ci documentele justificative pentru demonstrarea celor declarate (contracte/parti din contracte/procese-verbale de receptie/alte documente edificatoare). Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) AC are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea acordului-cadru dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii com.pvd rezultatul aplicării proced.de atrib. şi oricum înainte de data semnării acordului-cadru în următoarele cazuri:

(a) au fost prezentate numai oferte care nu indeplinesc toate cerintele prevazute in Documentatia de atribuire,

(b) au fost prezentate numai oferte dupa data si ora limita de depunere a ofertelor sau au fost depuse la alta adresa fata de cea precizata in Doc. de atrib.,

(c) abateri grave ce afectează procedura pentru atribuirea contractului de închiriere sau este imposibilă încheierea acordului-cadru,

(d) clauză suspensivă:

(i) Achiziţia este iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea/semnarea atribuirea acordului-cadru va fi condiţionată de aprobarea finanţării acestui acord-cadru (aprobarea BVC pe anul 2019 prin HCL, cu conditia ca, fondurile pentru achizitia mai sus mentionata, sa fie cuprinse in capitolul cheltuieli al BVC aprobat prin HCL pentru anul 2019), respectiv în cazul în care această condiţionalitate nu va fi îndeplinită, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul să anuleze prezenta procedură de achiziție, indiferent în ce stadiu de derulare se va afla,

(ii) Demararea acordului-cadru se va face cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare în domeniu, respectiv autoritatea contractanta are obligația de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor; astfel acordul-cadru se va încheia numai după aprobarea BVC pe anul 2019 prin HCL, cu conditia ca, fondurile pentru achizitia mai sus mentionata, sa fie cuprinse in capitolul cheltuieli al BVC aprobat prin HCL pentru anul 2019,

(iii) În cazul în care, indiferent de motive, fondurile aferente prezentei proceduri de achizitie nu vor fi alocate în prevederea bugetară pentru perioada 2019-2021, autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, fiind imposibilă semnarea acordului-cadru; dintre situaţiile mai sus menţionate, decizia de anulare nu va obliga AC la costuri faţă de op. ec. participanţi şi/sau op. ec. declarat câştigător;

2) In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;

3) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Doc., clarificari si decizii” din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica;

4) Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalit. si autenticitatea tuturor doc. prezentate in vederea participarii la procedura;

5) Analizarea doc. prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura [...]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform prevederilor art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Serviciul Achiziții, Desfacere și Urmărire Contracte din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L.
Str. Vârful cu Dor nr. 10
Constanța
900076
Roemenië
Telefoon: +40 241672299
E-mail: secretariat@conforturban-ct.ro
Fax: +40 241672299

Internetadres: http://www.conforturban-ct.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019