Diensten - 14394-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Metz: Reparatie en onderhoud van televisie-uitrusting

2019/S 008-014394

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Logiest
15 Sente à My BP 80785
Metz
57012
Frankrijk
Telefoon: +33 387658944
E-mail: carole.vautrin@logiest.fr
Fax: +33 387389648
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.logiest.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-securises.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SA HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché d’entretien et de maintenance des installations de réseaux de télédistribution, collectifs et paraboliques et d’installation d’antennes collectives

Referentienummer: 2019-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché d’entretien et de maintenance des installations de réseaux de télédistribution, collectifs et paraboliques et d’installation d’antennes collectives.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Patrimoine immobilier de Logiest en Lorraine.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le marché a pour objet de confier à l’entreprise l’exécution d’une prestation d’entretien et de maintenance des installations de réseaux de télédistribution, collectifs et paraboliques sur le patrimoine immobilier de logiest (cf. annexe 1 du CCTP) ainsi que l’installation de nouveaux équipements.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique — moyens humains et matériels / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique — modalités d'intervention / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Se référer au règlement de consultation.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Extrait K-bis de — de 3 mois.

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance 2015-899 du 23.7.2015.

Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 11 du code du travail.

Autorisation spécifique ou preuve de l’appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir le service dans le pays d’origine du candidat.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Les offres devront être parvenues à Logiest de façon dématérialisée.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Se référer au règlement de consultation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance
3 rue Haute Pierre
Metz
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Greffe du tribunal de Grande Instance
3 rue Haute Pierre
Metz
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Logiest
Metz
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019