Dostawy - 143953-2019

28/03/2019    S62    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Aparatura rentgenowska

2019/S 062-143953

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 226-516663)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6
Lublin
20-093
Polska
Osoba do kontaktów: Zespół Zamówień Publicznych
Tel.: +48 817185125
E-mail: zp@uszd.lublin.pl
Faks: +48 817185125
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.usdlublin.pl

Adres profilu nabywcy: www.usdlublin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury rtg oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17

Numer referencyjny: 86/18
II.1.2)Główny kod CPV
33111000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest aparatura rtg i system archiwizacji procesów

Nr zadania Przedmiot zamówienia Ilość (szt./zestawów)

Zadanie 1 Stacja (monitor) diagnostyczna - 2

Zadanie 2 Aparat rentgenowski mobilny, przyłóżkowy - 2

Zadanie 3 Aparat Rtg z ramieniem C - 2

Zadanie 4 System archiwizacji procesów - 1

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 226-516663

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1-3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.6.2019 r. do 15.6.2019 r.

Powinno być:

2. Termin wykonania zamówienia: od 18.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.6.2019 r. do 15.6.2019 r.

Powinno być:

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.11.2019 r., z zastrzeżeniem faktu, że integracja będzie odbywać się w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej nie wcześniej niż od dnia 18.11.2019 r.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/04/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/06/2019
Powinno być:
Data: 04/07/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1-3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - początek
Zamiast:
Data: 01/06/2019
Powinno być:
Data: 18/11/2019
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1-3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - koniec
Zamiast:
Data: 15/06/2019
Powinno być:
Data: 29/11/2019
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - początek
Zamiast:
Data: 01/06/2019
Powinno być:
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - koniec
Zamiast:
Data: 15/06/2019
Powinno być:
Data: 29/11/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający dodaje do sekcji III.1.2) (na końcu sekcji) jeden ppkt. - c):

7.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

(...)

„c) Dot. zadania 2 (aparat rentgenowski mobilny, przyłóżkowy): Dokument potwierdzający dokonanie wpisu lub zgłoszenia/powiadomienia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz inne dokumenty – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”