Services - 143953-2020

25/03/2020    S60

България-Сливен: Услуги по инвентаризиране на горите

2020/S 060-143953

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Регионална дирекция по горите Сливен
Национален регистрационен номер: 000591101
Пощенски адрес: ул. Орешака 15 А
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: инж. Златка Азманова
Електронна поща: rugsliven@iag.bg
Телефон: +359 44622945
Факс: +359 44622922

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.sliven.iag.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Югоизточно държавно предприятие
Национален регистрационен номер: 201617654
Пощенски адрес: ул. Орешака 15 А
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: инж. Пейчо Върбанов - директор
Електронна поща: uidp@uidp-sliven.com
Телефон: +359 44622921
Факс: +359 44622077

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.uidp-sliven.com/

Адрес на профила на купувача: https://www.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: съгласно чл. 158 от ЗГ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на... продължава в раздел II.т. II. 1.4)

II.1.2)Основен CPV код
77231400 Услуги по инвентаризиране на горите - QB49
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елхово”, гр. Елхово, област Ямбол.

Продължение от раздел II, т. II, 1.1): "...горските територии от пожари и на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елхово”, гр. Елхово, област Ямбол"

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 516 386.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77231400 Услуги по инвентаризиране на горите - QB49
77231900 Услуги по секторно планиране на горите - QB49
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
Основно място на изпълнение:

Териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Елхово”, гр. Елхово, област Ямбол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елхово”, гр. Елхово, област Ямбол.

Инвентаризацията е съгласно Техническата спецификация, ведно със Задание за „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елхово”, гр. Елхово, област Ямбол, прието от Експертния съвет на ИАГ и утвърдено от изпълнителния директор на ИАГ на 04.12.2019 г., както и Сметка - инвентаризация за обема и стойността на инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопанските карти, плановете за ловностопнаски дейности, както и за дейностите по опазване на горските територии от пожари в границите на ТП "ДГС Елхово", област Ямбол, утвърдена от директора на РДГ Сливен, Сметка - инвентаризация за обема и стойността за ловностопански дейности в ловен комплекс „Камен връх” в границите на ТП „ДГС Елхово”, област Ямбол, утвърдена от директора на РДГ Сливен и Сметка - горскостопнаски план за обема и стойността на горскостопански план за държавните горски територии в границите на ТП "ДГС Елхово", област Ямбол, утвърдена от директора на "ЮИДП" ДП, гр. Сливен и е предвидена на площ 35982 ха, в това число: изработване на горскостопански план за 21620 ха, както и площ за ловностопанско планиране за 32632 ха.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 516 386.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Максималната пределна цена за 1 ха в лева без ДДС е, както следва: Инвентаризация 11,43 лв. (единадесет лева и четирдесет и три стотинки) без ДДС; Изработване на горскостопански план4,87 лв. (четири лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС. При формиране на стойността за изпълнение на поръчката, която предлага, участникът следва да се съобрази с максималните пределни цени за 1 ха в лева без ДДС

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ) участникът следва да притежава:

1. валидно удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241, ал. 1 от ЗГ на Изпълнителна агенция по горите за дейността „Инвентаризация на горски територии и изработване на горскостопански планове и програми“ или аналогично удостоверение за регистрация, издадено от орган в друга държава членка, в която участникът е установен.

За деклариране на съответствие с изискването в част IV, раздел А: „Годност“ от ЕЕДОП, участниците следва да попълнят информация за притежаваното удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241, ал. 1 от ЗГ или аналогично удостоверение за регистрация, издадено от орган в друга държава членка, в която участникът е установен. Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

Документ за доказване на съответния критерий за подбор: при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора определеният за изпълнител представя копие от валидно удостоверение за регистрация в регистъра по чл. 241, ал. 1 от ЗГ на Изпълнителната агенция по горите за дейността „Изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии” или аналогично удостоверение за регистрация, издадено от орган в друга държава членка, в която участникът е установен.

1.2. документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, удостоверяващ, че търговецът прилага някоя от следните системи за:

а) устойчиво управление на гори (сертификат по „Управление на горите/Forest management” по стандартите на Forest Stewardship Council (FSC) /Съвет за управление на горите или по стандартите на Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) / Програма за подкрепа на горската сертификация или еквивалент) или

б) качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги (сертификат за въведена системата за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 или еквивалентен).

За деклариране на съответствие с изискването в част IV, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, участниците следва да попълнят информация за притежавания сертификат/и. Ако съответната информация е на разположение в електронен формат се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

Документи за доказване на съответния критерий за подбор: при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи копие на съответните валидни сертификати.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не е предвидил изискване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не е предвидил изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има на разположение:

1. минимум технически лица, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка – инвентаризация и планиране;

За деклариране на съответствие с изискването в част IV, раздел В на ЕЕДОП, участниците следва да посочат информация, относно имената и професионалната квалификация на лицата, които ще извършват дейностите по инвентаризация и планиране.

Документи за доказване на съответния критерий за подбор: при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя списък на конкретните технически лица включително тези, които отговарят за контрола на качеството, които ще изпълняват услугата с посочване на образованието и професионалната квалификация.

2. минимум техническо оборудване, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, софтуерни продукти, включително предоставени на крайния потребител, за изпълнение на обществената поръчка.

За деклариране на съответствие с изискването в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП участниците следва да посочат информация относно техническо оборудване, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител, коио ще ползват при изпълнение на поръчката, с посочване на основанието за ползване от участника (собственост, наем, др.) включително предоставени на крайния потребител.

Документи за доказване на съответния критерий за подбор: при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя декларация за конкретното техническо оборудване, които ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, както и софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител.

3. Минимум друго техническо оборудване (автомобили, компютри, лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер с формат по-голям от А4, мобилни компютри със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), с точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях, печатна или размножителна техника)

За деклариране на съответствие с изискването в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, участниците следва да посочат информация относно техническо оборудване, което ще ползват при изпълнение на поръчката, с посочване на основанието за ползване от участника (собственост, наем, др.).

Документи за доказване на съответния критерий за подбор: при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя декларация за конкретното техническо оборудване, които ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, включващо автомобили, компютри, лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер, мобилни компютри и програмен продукт за работа с тях, печатна или размножителна техника и др.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимум технически лица, които ще използва за обществената поръчка:

1 (един) ръководител обект (с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Горско стопанство" или еквивалентно);

11 (единадесет) инженери по горско стопанство - по един на 3 500 ха, с висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър” по специалността "Горско стопанство" или еквивалентно);

1 (един) геодезист (с образователно-квалификационна степен „магистър-инженер” по специалността „Геодезия” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област, вписан в регистъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени);

1 (един) ловоустроител (с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността "Горско стопанство" или специалността „Ловно стопанство” или еквивалентно);

1 (един) специалист, отговарящ за качеството на инвентаризацията, плановете, горскостопанските карти, плановете за ловностопански дейности, за дейностите по опазване от пожари и горскостопанския план (с висше образовение с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността "Горско стопанство" или еквивалентно);

1 (един) специалист (с не по-ниско от средно образование, с включена дисциплина „геодезия” в учебния план или еквивалентно образование) за извършване на теренните измервания и ограничаване границите на отделите.

2. Минимум техническо оборудване, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител:

Ползване на лицензиран операционен софтуер, софтуер за графична обработка и бази данни, софтуер за текстова обработка - минимум 11 (единадесет): по един за всеки 3500 ха площ за инвентаризация;

Софтуер за ГИС - приложения (ArcVeiw, MapINFO, AutoCad Map) или еквивалент;

Безвъзмездно предоставяне на: потребителски софтуер на крайния потребител за преглед, разпечатване и произволни справки от текстовата част на предмета на обществената поръчка, софтуер за преглед и разпечатване на графичните материали на предмета на обществената поръчка, безвъзмездно предоставяне на същия на крайния потребител, едноседмично безплатно обучение на персонала за работа с него и тригодишно гаранционно поддържане на софтуерния продукт.

3. Минимум друго техническо оборудване (автомобили, компютри, лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер с формат по-голям от А4, мобилни компютри със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), с точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях, печатна или размножителна техника):

4 (четири) автомобила с висока проходимост /4х4/ - по един за всеки 10 000 ха площ за инвентаризация;

11 (единадесет) компютъра – по един за всеки 3500 ха площ за инвентаризация;

1 (един) лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер с формат по-голям от А4;

11 (единадесет) мобилни компютъра със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), с точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях – по един за всеки 3500 ха;

Печатна или размножителна техника с формат А1 или по-голям (минимум едно устройство)

4. Допълнителни минимални изисквания за техническо оборудване, извън горепосочените:

4 (четири) компютъра за: ръководителя на група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезиста и контролния специалист;

4 (четири) мобилни компютъра със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), с точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях за ръководителя на група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезиста и контролния специалист.

4 (четири) софтуера за текстова обработка - по един за ръководителя на група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезиста и контролния специалист.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за горите горскостопанските планове и инвентаризацията на горските територии се изработват от търговци, които са вписани в публичния регистър по чл. 241, ал. 1 от ЗГ. В тази връзка са заложени изисквания за годност/правоспособност за упражняване на възлаганата с поръчката дейност, подробно описани в раздел II. 1.1)

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/04/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/04/2020
Местно време: 11:00
Място:

Административната сграда на РДГ Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. Орешака 15 А, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Пояснение: В полето "Задължение за посочване имената и професионалните квалификации на персонала" съгласно раздел III.2.3 е поставена отметка само поради изискването относно данни за професионалната квалификация на технически лица, с които участникът разполага, включени или не в структурата му, т. е. в III. 2.3. не се предявява ново изискване, различно от това по III. 1.3.

Ценово предложение, надвишаващо посочените в обявлението и докумнетацията пределни цени за 1 ха за която и да е от дейностите, не се допуска до оценка и участникът се отстранява.

Възложителят отстранява участник, който не отговаря на изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и на предвидените по-долу и в документацията обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП: Участник, за който е налице следното обстоятелство: Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; лишен е от правото да упражнява дейностите по инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горските територии, както и издаване на съпровождащите ги документи, в резултат на което да е отписан от публичния регистър по чл. 241, ал.1 от Закона за горите на основание чл. 245 от ЗГ.

Други основания за отстраняване от участие: на основание чл. 107 от ЗОП възложителят отстранява: кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; участници, които са свързани лица („Свързани лица“ по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП са тези по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа); кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Забележка: За тази част от основанията, които са свързани с деклариране на липса или наличие на посочените обстоятелства, се попълва в В Част III, Раздел Г на ЕЕДОП. При сключване на договора определеният за изпълнител представя декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник.

На основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС нямат право да участват в процедурата - пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Информация относно липсата или наличието на такива обстоятелства се попълва в В Част III, Раздел Г на ЕЕДОП, а при сключване на договора от определения за изпълнител се представя декларация относно обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

На основание чл. 69 от ЗПКОНДИ... продължава в раздел VI.4.3)

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата се подава до КЗК с копие до възложителя РДГ Сливен в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

Продължение от раздел VI.3.: лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства в В Част III, Раздел Г на ЕЕДОП, а при сключване на договора определеният за изпълнител представя декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Във връзка с изискваната декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ и относими към предмета на поръчката, както следва:- Относно задължения, свързани с данъците и осигуровките – Национална агенция по приходите; информационен телефон на НАП – 070018700; интернет адрес – www.nap.bg.- Относно задължения за опазване на околната среда – Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” № 22, тел. 02/9406331; интернет адрес - www.moew.government.bg/?.- Относно задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” № 2, тел. 02/8119443; интернет адрес - www.mlsp.government.bg/?, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Задължение за представяне на „гаранция за изпълнение” възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена под формата на: парична сума, платима по банкова сметка на Възложителя – Регионална дирекция по горите Сливен, IBAN BG 17 UBBS 80023300128132, BIC UBBSBGSF при банка ОББ, гр. Сливен или безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя или клон на чуждестранна банка, която разполага с писмено разрешение от БНБ за извършване на банковата дейност на територията на Република България, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност – най–малко до края на срока на изпълнение на договора, увеличен с 60 календарни дни, или

Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува със съответния Възложител. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни след крайния срок на договора. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. На основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП се определя размер на гаранцията за изпълнение на договора: 3 (три) % от стойността му. Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, като се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. При сключване на договора определеният за изпълнител представя декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП с цел идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образование.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Регионална дирекция по горите Сливен
Пощенски адрес: ул. Орешака 15 А
Град: Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Електронна поща: rugsliven@iag.bg
Телефон: +359 44622945
Факс: +359 44622922

Интернет адрес: http://www.sliven.iag.bg/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/03/2020