Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 144228-2017

15/04/2017    S75    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Иcпaния-Аликанте: Интегрирани комуникационни услуги за повишаване на осведомеността в ЕС относно стойността на интелектуалната собственост и въздействието на нарушенията върху интелектуалната собственост (2 партиди)

2017/S 075-144228

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Национален регистрационен номер: V-03965324
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante (Alicante)
код NUTS: ES521
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: procurement@euipo.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2373
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Интегрирани комуникационни услуги за повишаване на осведомеността в ЕС относно стойността на интелектуалната собственост и въздействието на нарушенията върху интелектуалната собственост (2 партиди).

Референтен номер: AO/004/17.
II.1.2)Основен CPV код
79416000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поканата е да се предостави на EUIPO и по-специално на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост рамков договор за проектиране, изпълнение и проследяване на информационни и комуникационни кампании, с цел:

— подобряване разбирането на стойността на интелектуалната собственост, включително правата върху индустриалната собственост (търговски марки, проекти, патенти, географски обозначения, правата върху сортовете растения), авторското право и сродните му права,

— подобряване на осведомеността и разбирането на обхвата и въздействието на нарушенията върху правата на интелектуалната собственост,

— преодоляване на разликата в знанията/осведомеността между целевите аудитории по тези въпроси и в крайна сметка промяна в дългосрочен план на поведението спрямо фалшификации и пиратство.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Връзки с медиите и медийни кампании

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79341400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521
Основно място на изпълнение:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партидата обхваща подкрепа за връзки с медиите, мониторинг и измерване на влиянието, купуване на медии и реклама. Медиите, предвидени в тази партида, са традиционни медии (аудиовизуални и онлайн, обща и специализирана преса), както и социалните медии. Тя обхваща проектирането, изпълнението, координирането и оценката/измерването на медийните действия и постигнатото покритие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Кампании за връзки с обществеността и комуникация

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79416000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521
Основно място на изпълнение:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партидата обхваща дизайна и произведенията на изкуството, изготвянето и редактирането, аудиовизуалните и графични продукции и PR дейности, електронна комуникация, маркетинг, свързан с кампаниите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/05/2017
Местно време: 13:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/05/2017
Местно време: 11:00
Място:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да изпрати до 2-ма представители. Службата трябва да бъде информирана по факс на +34 965138500 или по електронна поща до procurement@euipo.europa.eu за имената и номерата на документите за самоличност на посетителите преди 19.5.2017 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/04/2017