Υπηρεσίες - 144253-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

15/04/2017    S75

Βέλγιο-Βρυξέλλες: UCA 17/004 Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βοήθειας στους τομείς της αρχιτεκτονικής (παρτίδα 1) και των έργων μηχανικού κτιρίων (παρτίδα 2) για τα κτίρια του Συμβουλίου

2017/S 075-144253

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9.3.2017, 2017/S 048-087554)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, secrétariat général, Wetstraat/rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: unité de coordination des acquisitions. Τηλ. +32 2-2818062. Φαξ +32 2-2810262. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

24.4.2017 (16:00) τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

27.4.2017 (10:00) τοπική ώρα.

(...)

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

28.4.2017 (16:00) τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

5.5.2017 (10:00) τοπική ώρα.

(...)

Η παρούσα διορθωτική προκήρυξη ενημερώνει το διορθωτικό που δημοσιεύτηκε στο «Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της 8.4.2017, 2017/S 070-131577.