Diensten - 14435-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Bouwwerkzaamheden

2019/S 008-014435

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Contactpersoon: Aanbestedingsteam Amsterdam
Telefoon: +31 630475883
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/616035673c13ff6ff6a04ef0803dbb20
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Nederland
Contactpersoon: TenderNed
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/616035673c13ff6ff6a04ef0803dbb20
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Nederland
Contactpersoon: TenderNed
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AI 2018-0554 Dienstverleningsovereenkomst dagelijks onderhoud openbare peuterbadjes

Referentienummer: AI 2018-0554
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dienstverleningsovereenkomst dagelijks onderhoud openbare peuterbadjes

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gewenste scope bestaat uit:

1. Dagelijks onderhoud zwembaden met filtersysteem

a. Filters spoelen, pomp opstarten/werkend houden en check chemicaliën t.b.v. hygiëne (chloor etc.).

b. Schoonhouden badjes

c. Incidenteel klein onderhoud (vervangen onderdelen filtersysteem)

2. Dagelijks onderhoud zwembaden zonder filtersysteem

a. Begin van de dag vullen peuterbadjes met water en benodigde chemicaliën t.b.v. hygiëne (chloor etc.).

b. Eind van de dag leeg laten lopen badjes

c. Schoonhouden badjes

3. Dagelijks onderhoud algemeen

a. Overdag controleren op waterkwaliteit

b. Overdag toezicht houden + EHBO dienstverlening (6 locaties)

c. Overdag (omliggende) toiletgebouwen schoonhouden (11 locaties)

4. Seizoensgebonden onderhoud

a. Voor start en tijdens het seizoen het schoonhouden van de directie omgeving van de peuterbadjes middels maaien, bladblazen, verwijderen zwerfvuil etc.

Het doel van de opdracht is: Het op zodanige manier onderhouden en toezicht houden van de door Gemeente beschikbaar gestelde openbare niet afgesloten peuterbadjes, zodat

• Kinderen op een veilige en plezierige manier kunnen recreëren;

• De hinder voor de omgeving en gebruiker tot het minimum beperkt is;

• Gemeente zoveel mogelijk wordt ontzorgd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI-Kwaliteitscriterium / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duur van 4 jaar met 2 eenzijdige opties op verlenging van maximaal 1 jaar, waarmee de maximale contractuur uitkomt op 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Gemeente is voornemens de Overeenkomst voor de duur van 4 jaar te sluiten met 2 eenzijdige opties op verlenging van maximaal 1 jaar, waarmee de maximale contractuur uitkomt op 6 jaar. De Overeenkomst gaat in op 15.4.2019.

Uiterlijk drie (3) maanden voor het aflopen van de eerste contracttermijn van de Overeenkomst zal de Gemeente besluiten of zij tot de verlenging van de Overeenkomst overgaat.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Verklaring rechtmatigheid inschrijving

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— VCA**-certificaat,

— ISO 9001 certificaat

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De Gemeente is voornemens de Overeenkomst voor de duur van vier jaar te sluiten met twee eenzijdige opties op verlenging van maximaal één jaar, waarmee de maximale contractuur uitkomt op zes jaar. De Overeenkomst gaat in op 15 april 2019.

Uiterlijk drie (3) maanden voor het aflopen van de eerste contracttermijn van de Overeenkomst zal de Gemeente besluiten of zij tot de verlenging van de Overeenkomst overgaat.

Duur van vier jaar met twee eenzijdige opties op verlenging van maximaal één jaar, waarmee de maximale contractuur uitkomt op zes jaar.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Bemiddeling
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Telefoon: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Telefoon: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019