Diensten - 144452-2020

25/03/2020    S60

Frankrijk-Nice: Exploitatie van elektrische installaties

2020/S 060-144452

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 030-070208)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Métropole Nice Côte d'Azur
Postadres: Direction des contrats publics — 5 rue de l'Hôtel de Ville
Plaats: Nice Cedex 4
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06364
Land: Frankrijk
E-mail: dao@nicecotedazur.org
Telefoon: +33 497132000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.e-marches06.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.e-marches06.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19n0703 — exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales métropolitain

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65320000 Exploitatie van elektrische installaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation est lancée suivant la procédure: appel d'offres ouvert — articles R. 2124-2, R. 2161-1 du code de la commande publique. Ce marché concerne l'exploitation de 34 stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des communes de Cagnes-sur-Mer, Carros, Colomars, La Trinité, Nice, Saint-André-de-la-Roche et Saint-Laurent-du-Var.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-070208

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 16/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalité d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 17/04/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: