Dostawy - 144557-2020

25/03/2020    S60    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

2020/S 060-144557

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Adres pocztowy: Marcina Kasprzaka 25
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Puchalski
E-mail: publiczne@pgnig.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.przetargi.pgnig.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1.2. Gas Storage Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rumska 28
Miejscowość: Dębogórze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-198
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Puchalski
E-mail: publiczne@pgnig.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.przetargi.pgnig.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.pgnig.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Wydobycie gazu i ropy naftowej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego gazu paliwowego (FG) i systemu MCS w KPMG Mogilno oraz remont układu pomiarowo-rozliczeniowego gazu procesowego (GP) i systemu MCS w KPMG Mogilno

Numer referencyjny: ZP/GK/19/0074/GE/DI
II.1.2)Główny kod CPV
38420000 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

— wykonania modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego gazu paliwowego FG (Fuel Gas) oraz systemu raportującego MCS (Metering Control System), oraz

— wykonania remontu układów pomiarowo-rozliczeniowych gazu procesowego (Gas Process) i systemu raportującego MCS (Metering Control System) w KPMG Mogilno w zakresie projektowania, dostaw i usług.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38424000 Urządzenia pomiarowe i sterujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1A oraz 1B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 6.1.2.2. SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz wykonanych zamówień, określonych w pkt 6.1.2.3 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, zakresu wykonanych prac oraz odbiorców, dla których zamówienia były wykonane – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

Dowodów, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę zamówień wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.2. SIWZ, w przypadku zamówień o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.3. lit. a) SIWZ;

Uwaga! Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac projektowych dla zadania inwestycyjnego lub modernizacyjnego w zakresie układów pomiarowych wysokociśnieniowych;

2) zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu zabudowy lub modernizacji układów pomiarowych wysokociśnieniowych służących do bilansowania paliwa gazowego (zgodnie z wymogami stawianymi w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej regulowanej przez operatora sieci przesyłowej gazu w kraju) na kwotę nie niższą niż 1 500 000 PLN netto.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Spośród ofert nieodrzuconych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) obliczonych w oparciu o ustalone kryteria i sposób oceny:

Kryteriami oceny ofert jest:

K 1. cena brutto w PLN – 60 %,

K 2. wartość błędu gazomierzy G2500 – 20 %,

K 3. wartość błędu gazomierzy G1000 – 15 %,

K 4. czas gwarancji – 5 %.

Łączna ocena oferty = K1+K2+K3+K4.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został określony w pkt 15.1. SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowania i płatności określone zostały w załączniku do SIWZ – projekt umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku, kiedy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Wszystkie dokumenty składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca chyba, że zapisy SIWZ stanowią inaczej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku do SIWZ — projekt umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Siedziba zamawiającego, ul. Kasprzaka 25, buc. C6 s. 30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert składa (za pośrednictwem modułu elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG S.A.) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzonym wg wzoru stanowiącego do SIWZ.

3. Ofertę wraz z załącznikami wykonawca składa poprzez moduł elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG S.A.

4. Zawartość oferty stanowią dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ.

5. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych nadzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym unii europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2020