Roboty budowlane - 144588-2015

Wyświetl widok skrócony

25/04/2015    S81

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2015/S 081-144588

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Joannitów 13
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-525
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Osoba do kontaktów: Andrzej Kuziela
E-mail: iz.wroclaw@plk-sa.pl
Faks: +48 717173370

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada 50 % akcji spółki
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Remont torów Nr 1 i 2 w km 133,500 - 153,482 wraz z wymianą 4 doborów podrozjazdnic i naprawą przejazdów w km: 148,636, 150,170, 153,465 oraz roboty towarzyszące linia nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów WP2, odcinek Oleśnica – Wrocław Psie Pole".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar działania Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu - linia kolejowa nr 143.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wymiana nawierzchni kolejowej, wymiany szyn i podkładów drewnianych i betonowych, oczyszczanie, uzupełnianie i wymiana podsypki tłuczniowej, naprawa nawierzchni w 3 przejazdach kolejowych, wymiana 4 doborów podrozjazdnic, regulacja toru w planie i profilu oraz roboty towarzyszące.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 30.6.2015 Zakończenie 27.11.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100.)
1. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust 6 Ustawy.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie 17.1 IDW.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci:
- oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu na rachunek Zamawiającego lub
- oryginału dokumentu będącego każdą inną formą wadium,
musi zostać dostarczony przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, niepodlegającą przeniesieniu na osoby trzecie, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa, w tym Ustawy):
— nazwę i adres Zamawiającego,
— oznaczenie (numer i nazwa) postępowania,
— termin ważności wadium - nie krótszy niż termin związania ofert.
7.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
Nazwa banku: CITI BANK HANDLOWY Bank Handlowy S.A.
Nr konta 32 1030 1508 0000 0005 0375 2794
Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny Zamówienia.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.9 oraz treści art. 46 ust. 4a Ustawy.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.8 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Okoliczności przepadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
12. W przypadku wadium wniesionego w formie pieniądza wpłaconego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – rachunek Zamawiającego musi być uznany z tytułu wadium przed terminem składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1.Zamawiający dopuszcza płatności częściowe – za wykonanie części robót Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego wykonanych prac/robót, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,z zastrzeżeniem, że odbiory częściowe nie mogą się odbywać częściej niż raz w miesiącu dla każdej branży.
2.Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty jej wystawienia wraz z protokołem odbioru oraz oświadczeniami Wykonawcy i podwykonawców.
3.Za dzień zapłaty Strony zgodnie przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ("Ustawa").
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu wykazania, że brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
4.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.8 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, ww. dokumenty wymienione w punktach od 4.1-4.7, winien złożyć każdy Wykonawca.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia,
b)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c)jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając:
a)pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonania Zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
b)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy;
c)dokumenty dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dyponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca obowiązany jest przedłożyć wszystkie dokumenty i poświadczenia zgodnie z SIWZ-TOM I (IDW)- Instrukcje dla Wykonawców.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Gwarancja i jej warunki. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
0661/IZ14GM/000001/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.6.2015 - 12:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.6.2015 - 12:30

MiejscowośćOficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Joannitów 13
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-525
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Kuziela

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Uwaga data rozpoczęcia zamówienia w sekcji II.3) niniejszego ogłoszenia ulegnie zmianie po rozstrzygnięciu przetargu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Polna 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gon.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli informacje te zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach wydaje postanowienie. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.4.2015