Dostawy - 144610-2020

25/03/2020    S60    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Autobusy transportu publicznego

2020/S 060-144610

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 008-014984)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Włościańska 52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Bartosiński
E-mail: adam.bartosinski@mza.waw.pl
Tel.: +48 225687525
Faks: +48 225687517

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mza.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 160 nowych gazowych autobusów miejskich

Numer referencyjny: 129/NT/AB/19
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego - CA37
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz ciekłym gazem ziemnym LNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; dalej zwanymi odpowiednio: „Przedmiot zamówienia” i „SIWZ”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 008-014984

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 80 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 3 grudnia 2021 roku i 10.12.2021 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 14.1.2022 roku pozostałe 80 szt.

Powinno być:

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 92 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 25.3.2022 i 1.4.2022 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 8.4.2022 pozostałe 80 szt.

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 80 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 3.12.2021 roku i 10.12.2021 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 14.1.2022 roku pozostałe 80 szt.

Powinno być:

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 92 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 25.3.2022 i 1.4.2022 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 8.4.2022 pozostałe 80 szt.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/04/2020
Powinno być:
Data: 21/05/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/04/2020
Powinno być:
Data: 21/05/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje: