Diensten - 14464-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Saarlouis: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 008-014464

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kreisstadt Saarlouis
DEC04
Großer Markt 1
Saarlouis
66740
Duitsland
Contactpersoon: Kreisstadt Saarlouis, Amt für Bauverwaltung und Flächenmanagement
Telefoon: +49 6831-443287
E-mail: Ausschreibungsstelle@Saarlouis.de
Fax: +49 6831-443284
NUTS-code: DEC04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.saarlouis.de

Adres van het kopersprofiel: www.saarlouis.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-168376e90b3-2cd52b253d9724de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-168376e90b3-2cd52b253d9724de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KiTa Roden-Nord; Unterhalts- u. Fensterreinigung

Referentienummer: 3-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kindertagesstätte Roden-Nord; Unterhaltsreinigung und Fensterreinigung (Rahmenvertrag)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 1:

Tägliche hygienische Reinigung der Kita mit einer Gesamt-Nutzfläche von 1 307,02 m2. Der Kita Bereich besteht aus 7 Gruppenräumen mit zugehörigem Förder- u. Essensraum. 2 Gruppen ist zudem 1 Wickelraum und ein Schlafraum zugeordnet. Neben den Sanitäranlagen verfügt die Einrichtung darüber hinaus über 1 Küche mit Lager- u. Hauswirtschaftsraum, sowie einen Gymnastik-/Mehrzweckraum. Die zu reinigende Bodenfläche beträgt insgesamt 1 307,02 (Fliesen= 100,93 m2, PU-Beläge= 1 206,09 m2, Fliesen-Wandflächen = 275 m2. die Reinigung ist nach bestehenden Reinigungsplänen u. vorgegebenen Reinigungsprodukten des Herstellers BUZIL durchzuführen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2019
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er verlängert sich automatisch um je 1 Jahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien mindestens 3 Monate vor Ablauf der Veertragslaufzeit schriftlich kündigt.

Der Vertrag endet jedoch nach Ablauf von insgesamt 4 Jahren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fensterreinigung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 2:

Die Reinigung der Glas- und Fensterflächen incl. Rahmen und Falzen sowie der 11 Dach-Lichtkuppel mit einer Gesamtfläche von 265,09 m2 ist 2 x jährlich nach vorheriger Terminabsprache durchzuführen. Die Glasfläche (incl. Lichtkuppeln) beträgt einseitig gemessen insgesamt 265,09 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2019
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er verlängert sich automatisch um je 1 Jahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien mindestens 3 Monate vor Ablauf der Veertragslaufzeit schriftlich kündigt.

Der Vertrag endet jedoch nach Ablauf von insgesamt 4 Jahren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes, Vergabekammern
Franz-Josef-Röder-Straße 17
Saarbrücken
66111
Duitsland
Telefoon: +49 6815014994
Fax: +49 6815013506
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kreisstadt Saarlouis, Amt für Bauverwaltung und Flächenmanagement
Großer Markt 1
Saarlouis
66740
Duitsland
Telefoon: +49 6831-443287
E-mail: Ausschreibungsstelle@Saarlouis.de
Fax: +49 6831-443284

Internetadres: www.saarlouis.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019