Supplies - 144722-2020

Display compact view

25/03/2020    S60

Česko-Praha: Bojové uniformy

2020/S 060-144722

Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Dodávky

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika - Ministerstvo obrany
Národní identifikační číslo: 60162694
Poštovní adresa: Tychonova 221/1
Obec: Praha
PSČ: 160 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
K rukám: Ing. Oldřich Štěpánek
E-mail: stepaneko@army.cz
Tel.: +420 973225176
Fax: +420 973225192

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://www.army.cz

Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Elektronický přístup k informacím: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://nen.nipez.cz/

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Oděv ECWCS 2010
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Brno

Kód NUTS CZ064 Jihomoravský kraj

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Dodávky blůz a kalhot ECWCS 2010 se zeleným potiskem a blůz a kalhot ECWCS 2010 s béžovým potiskem podle výzev k poskytnutí plnění uzavřených na základě rámcových dohod v 1. čtvrtletí 2020.
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

35812000 Bojové uniformy, 18220000 Oděvy odolné vůči počasí

II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 34 709 630,71 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
Omezené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
SpMO 5526-105/2019-1350
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení o zakázce

Číslo oznámení v Úř. věst: 2019/S 088-212204 ze dne 7.5.2019

Jiná předchozí zveřejnění

Číslo oznámení v Úř. věst: 2020/S 023-052226 ze dne 3.2.2020

Oddíl V: Zadání zakázky

Část zakázky č.: 1 - Název: Oděv ECWCS 2010 se zeleným potiskem p.č. 1/2020 - Výzva k poskytnutí plnění č. 202210156
V.1)Datum zadání zakázky:
9.3.2020
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Goldeck Textil GmbH
Poštovní adresa: Seebacherstraße 11-13
Obec: Seeboden
PSČ: A-9871
Stát: Rakousko

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 30 952 802,71 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Část zakázky č.: 2 - Název: Oděv ECWCS 2010 s béžovým potiskem p.č. 1/2020 - Výzva k poskytnutí plnění č. 202210157
V.1)Datum zadání zakázky:
9.3.2020
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Goldeck Textil GmbH
Poštovní adresa: Seebacherstraße 11-13
Obec: Seeboden
PSČ: A-9871
Stát: Rakousko

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 3 756 828,00 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
Souhrnné oznámení podle § 137 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smluv - výzev k poskytnutí plnění na základě rámcových dohod k nadlimitní VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti „Oděv ECWCS 2010" uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 5. 2019 pod ev. číslem 947551 za 1. čtvrtletí 2020.
Pozn. Systém neumožnil navázat tento formulář na již existující VZ pod ev. č. 947551.
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.3.2)Podání odvolání
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
20.3.2020