Usługi - 144854-2018

04/04/2018    S65    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 065-144854

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
ul. Reymonta 20
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Aldona Korba-Jończyk
Tel.: +48 123418509
E-mail: zp@zim.krakow.pl
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zim.krakow.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zim.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Numer referencyjny: ZIM.ZP.271.2.11.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest eksploatacja (utrzymanie i zarządzanie) budynku użyteczności publicznej tzw. Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie („COI”, „Przedsięwzięcie, „Projekt”), który to budynek wykonawca uprzednio wybuduje i sfinansuje koszty tej budowy.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia ma na celu zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”). Ze względu na planowany podział ryzyka w transakcji oraz model wynagrodzenia, wybór partnera prywatnego, następuje w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., „PZP”). Zamawiającym jest Gmina Miejska Kraków, a jednostką prowadzącą postępowanie – Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie („Zamawiający”, „Podmiot Publiczny”).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
45000000
45111291
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem Przedsięwzięcia jest poprawa standardów świadczenia usług przez administrację publiczną oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa, poprzez skupienie w jednym miejscu wydziałów Urzędu Miasta Krakowa uczestniczących w wydawaniu decyzji z zakresu procesu inwestycyjnego i gospodarki nieruchomościami oraz z zagospodarowaniem przestrzennym Miasta.

W Przedsięwzięciu zakłada się przeniesienie ryzyk budowy i dostępności na stronę prywatną. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie tzw. „opłata za dostępność”, która będzie pochodzić z budżetu Podmiotu Publicznego (Gminy Miejskiej Kraków). Szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym i partnerem prywatnym zostanie omówiony podczas dialogu konkurencyjnego.

Budowa budynku COI zostanie sfinansowana ze środków partnera prywatnego. Nieruchomość, na której zostanie zlokalizowane COI, należy do Miasta Krakowa. Podmiot Publiczny posiada prawo do dysponowania nieruchomością obejmującą działki o numerach: 85/69, 85/66, 85/68, 331, 332, 333, 85/56 obr. 54, jedn. ewidencyjna Nowa Huta. Zamawiający dysponuje także kompletną dokumentacją projektową z pozwoleniem na budowę. Podmiot Publiczny nie zamierza przenosić własności nieruchomości na rzecz partnera prywatnego w okresie umowy. Umożliwi wykonawcy przeprowadzenie robót budowlanych oraz świadczenie usług na majątku miejskim w okresie umowy.

Budynek COI zgodnie z dokumentacją jest obiektem wolnostojącym składającym się z trzykondygnacyjnej części podziemnej (dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego oraz jednej kondygnacji magazynu, w tym archiwum podziemnego) oraz części nadziemnej składającej się z 2 części, cztero– i pięciokondygnacyjnej. Powierzchnia terenu Przedsięwzięcia wynosi ok. 19 704 m2. Powierzchnia całkowita budynku wynosi ok. 46 697 m2, a jego wysokość do 19.7 m. Dostępność mediów umożliwia pełne pokrycie potrzeb funkcjonowania planowanego budynku. Szacowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi ok. 258 000 000 PLN brutto.

Po wybudowaniu budynku będzie on eksploatowany (utrzymanie i zarządzanie) przez partnera prywatnego. Ostateczny zakres Przedsięwzięcia (w tym m.in. kwestia komercyjnego wykorzystania części powierzchni budynku, jego wyposażenie) zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), z uwzględnieniem wniosków wynikających z przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego.

Przewidywany łączny okres trwania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego wyniesie ok. 23 lata i będzie to okres liczony od momentu zawarcia umowy PPP, przy czym przewidywany okres budowy to ok. 3 lata, a czas eksploatacji powstałej infrastruktury rozumianej jako utrzymanie i zarządzanie to ok. 20 lat.

Opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej podanej w sekcji I niniejszego Ogłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wynagrodzenie partnera prywatnego (terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego) / Waga: 0
Kryterium kosztu - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i partnerem prywatnym / Waga: 0
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 276
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

W przypadku, gdy wymagane warunki udziału po zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia spełni więcej niż 3 wykonawców, Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie wskazanych poniżej kryteriów selekcji:

(a) za każdą dodatkową robotę budowlaną ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (a) w sekcji III.1.3) (tj. inwestycję wykonaną i o parametrach co najmniej takich, jak opisane w warunku udziału lit. a wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punktów łącznie,

(b) za każdy zrealizowany lub realizowany, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, projekt (przedsięwzięcie), którego przedmiotem były lub są co najmniej finansowanie, budowa (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane) lub przebudowa (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) oraz usługa eksploatacji (rozumiana co najmniej jako utrzymanie i zarządzanie) przez wykonawcę budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o całkowitej wartości inwestycji co najmniej 100 000 000,00 PLN brutto i o powierzchni całkowitej minimum 10 000 m2, przy czym budynek został wykonany, a usługa eksploatacji jest lub była świadczona przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punktów łącznie,

(c) za każde dodatkowe, pełne 12 miesięcy następujących po sobie świadczenia którejkolwiek z usług eksploatacji wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (b) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług eksploatacji wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (b) powyżej (tj. usług eksploatacji wykonanych lub wykonywanych i o parametrach co najmniej takich jak opisanych w warunku udziału lit. b lub kryterium selekcji lit. b, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punktów łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na spełnienie opisanych powyżej kryteriów selekcji, wykonawca przedstawił doświadczenie, które będzie jednocześnie spełniało więcej niż jedno kryterium selekcji, z zastrzeżeniem, że to samo doświadczenie wskazane w lit. (b) nie będzie równocześnie punktowane w lit. (a).

W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na ostatnim miejscu kwalifikującym wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 wykonawca, o ostatecznej kolejności podmiotów kwalifikujących się do dalszego udziału w postępowaniu decydować będzie, w pierwszej kolejności, całkowita liczba pełnych lat świadczenia usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji, o którym mowa w punkcie (c) powyżej.

Jeżeli jednak w dalszym ciągu nie uda się w ten sposób rozstrzygnąć ostatecznej kolejności podmiotów kwalifikujących się do dalszego udziału w postępowaniu, wówczas o ostatecznej kolejności decydować będzie łączna całkowita wartość inwestycji wszystkich doświadczeń przedstawionych przez wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wskazanego w punkcie (a) w sekcji III.1.3) oraz kryterium selekcji opisanego w punkcie (b) powyżej.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

Ze względu na ograniczone możliwości wpisywania informacji w odpowiednich sekcjach ogłoszenia, ciąg dalszy (C.D.) podano w sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający (dalej Zam). wykluczy wykonawców,w sytuacjach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust 5 pkt 1 PZP. Wyk.na potwierdzenie zdolności składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

C.D. z sekcji II.2.14) Informacje dodatkowe:

Zam. zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP zastrzega sobie możliwość wezwania Wyk.na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (tj. dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wyk.w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, „Rozporządzenie”).

Zam. zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o PPP nie przewiduje włączenia do umowy PPP zapisów dot. solidarnej odpowiedzialności Wyk.wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Partner prywatny na etapie składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form przewidzianych w PZP.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie określone po etapie dialogu konkurencyjnego w SIWZ przekazanej partnerom prywatnym zaproszonym do składania ofert.

Zam. nie przewiduje nagród dla wykonawców, o których mowa w art. 60c ust. 1 pkt 2 PZP.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania.

Zam. nie przewiduje udzielenia zamówień na podst. art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 PZP.

Wstępny harmonogram postępowania (terminy przewidywane):

1) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – maj 2018 r.

2) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – czerwiec/lipiec 2018 r.

3) Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – lipiec – październik 2018 r.

4) Zaproszenie do składania ofert – październik 2018 r.

5) Składanie ofert – styczeń – kwiecień 2019 r.

6) Ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – maj – czerwiec 2019 r.

7) Przygotowanie i zawarcie umowy PPP – lipiec – sierpień 2019 r.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zam. i wykonawcy przekazują sobie wg wyboru: pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.2) Zam. informuje, że wniosek należy złożyć w siedzibie Zam.: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20, Sekretariat, pok. 3W 031. Wniosek powinien znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem ZIM, nazwą i dokładnym adresem Wyk. oraz napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn. Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Ewentualne dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy odrębnie, wyraźnie oznaczyć oraz uzasadnić ich utajnienie.

Zamawiający informuje, że na etapie przygotowawczym niniejszego Zamówienia został przeprowadzony dialog techniczny ogłoszony w dniu 8.11.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92101. Informacje na temat wiadomości pozyskanych w trakcie prowadzonego dialogu technicznego będą stanowić załącznik do ogł. zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200 000 000 PLN, przy czym działając na podstawie art. 23 ust. 5 PZP Zamawiający wymaga, aby wśród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z nich posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 120 000 000 PLN a w pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza sumowanie zdolności pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

(a) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było (i) zaprojektowanie (tj. opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego) oraz (ii) budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) przynajmniej 1 budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o całkowitej wartości inwestycji co najmniej 100 000 000,00 PLN brutto oraz o powierzchni całkowitej minimum 10 000 m2,

(b) świadczył, lub będąc członkiem grupy wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, usługę eksploatacji (rozumianą co najmniej jako utrzymanie i zarządzanie) przynajmniej jednego budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o powierzchni całkowitej minimum 10 000 m2.

Powyższe warunki tj. (a), (b) oraz warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej (sekcja III.1.2) muszą być spełnione łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełniania warunków udziału opisanych w punktach (a) i (b) powyżej wykonawca wykazał doświadczenie w ramach jednej lub dwóch inwestycji/przedsięwzięć/zadań/umów.

W zakresie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału Zamawiający zgodnie z art. 22a PZP dopuszcza możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich). W takiej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do wniosku dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego.

Wykonawca może polegać na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli zakres udziału tego wykonawcy był na tyle konkretny, że wykonawca ten wniósł faktyczny wkład w prowadzenie działań, które były wymagane od grupy wykonawców w ramach danego zamówienia zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 4.5.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa zostanie zawarta w trybie i na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP. Zamawiający zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o PPP nie przewiduje włączenia do umowy PPP zapisów dot. solidarnej odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2018
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 15/10/2018
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty wymagane przez Zam.,które należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.1. formularz wniosku;

1.2. JEDZ (dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz dla podmiotów trzecich jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 22a PZP);

1.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 22a PZP);

1.4. dokumenty wykazujące umocowanie osób działających w imieniu wykonawców (lub podmiotów trzecich).

2. Zam.przewiduje możliwość skorzystania z art. 26 ust. 2f PZP zgodnie z Sekcją II.2.14) ogłoszenia.

3. W przypadku skorzystania przez Zam.z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, wykonawca wezwany zostanie zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:

3.1. wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Zam. wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie,

3.2. wykaz usług zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Zam. wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie,

3.3. wykaz zrealizowanych projektów na potwierdzenie spełniania kryterium selekcji, o którym mowa w sekcji II.2.9) lit.b ogłoszenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Zam.wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie,

3.4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków,

3.5. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminów składania wniosków,

3.6. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust.5 pkt 1 PZP,

3.7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Zam.,

3.8. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Zam.

4. Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty na zasadach określonych w §7 i §8 Rozporządzenia.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

5.1. w pkt 3.5 powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 PZP,

5.2. w pkt 3.6 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio,że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Jeżeli w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy,nie wydaje się dokumentów,o których mowa w pkt 5.1,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Ze względu na ograniczone możliwości wpisywania informacji w odpowiednich sekcjach ogłoszenia, C.D.w sekcji VI.4.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

C.D. z sekcji VI.3)

7. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.4 składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 PZP. Jeżeli w kraju,w którym miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument miał dotyczyć,nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wyk. w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji,o której mowa w art. 60d ust.1 PZP, przekazuje Zam. oświadczenie, zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia zamieszczonym na stronie internetowej Zam. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9. Jeżeli Wyk. polega na zasobach innych podmiotów Zam. wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa punktach 3.4-3.7 powyżej oraz odpowiednie dokumenty dot.udostępnianych zdolności.

10. Wyk.może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,sporządzony na piśmie w języku polskim, w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę upoważnioną do reprez. Wyk.Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Jeżeli osoba reprez. Wyk.w postęp.o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprez. we właściwym rejestrze, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postęp. należy złożyć pełnomocnictwo do reprez. Wyk. w postęp.(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

12. Część wniosku o dopuszcz. do udziału w postęp.,która zawiera inform.stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w rozum. przep.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wyk. zastrzega ich poufność,należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem: Zastrzeżona część wniosku oraz wskazać zakres zastrzeżenia w formularzu wniosku.

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej(dalej ŚOP) określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy (dalej Wyk.),jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów PZP.ŚOP wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,o której mowa w art.154 pkt 5 PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przep. ustawy czynności Zam.podjętej w postęp. o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,do której Zam.jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam.przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków kom. elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam.stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do właściwego sądu okręgowego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2018