Diensten - 14486-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Technische ontwerpdiensten

2019/S 008-014486

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
pl. Wiosny Ludów 2
Poznań
61-831
Polen
Contactpersoon: Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski
Telefoon: +48 618842016
E-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pozim.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.pozim.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka – prace projektowe wraz z pełnieniem usług Nadzoru Autorskiego”

Referentienummer: PIM/01/19/ZP2/2018-158
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zamówienia pn.: „Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka – prace projektowe wraz z pełnieniem usług Nadzoru Autorskiego”.

Szczegółowy zakres zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71330000
71248000
71520000
71354000
71510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zamówienia pn.: „Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka – prace projektowe wraz z pełnieniem usług Nadzoru Autorskiego”.

2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0030/16-00 w oparciu o: „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy (do 50 % wartości zamówienia podstawowego) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z Wykonawcą zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz przepisami Ustawy.

6. W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.

7. Termin rozpoczęcia jest terminem instruktażowym zależnym od przebiegu procedury. Szczegółowe wymogi dot. terminu wykonania i etapów realizacji zostały zawarte w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe doświadczenie członków personelu Wykonawcy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 464
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.06.01.00-00-0030/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł.). 2. Zamawiający ustala Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie. 3. Szczegółowe terminy realizacji zostały wskazane w SIWZ

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, tj. muszą: a) spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i wykazać ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji III.1.1), III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia oraz b) nie podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie zgodnym z załącznikiem, który zostanie dołączony do SIWZ. Zamawiający podał w SIWZ pomocnicze informacje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp, a w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane poprzez: JEDZ jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia w.u. w post. i nie podlega wykluczeniu.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówienia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów wraz z oryginałem zobowiązania podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą).

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

9. Szczegółowy zakres dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków i potw. braku przesłanek do wykluczenia, do których złożenia w wyznaczonym terminie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, został wskazany w pkt 10.3 SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.2. część Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert, na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w pkt. III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń zawartych w JEDZ oraz dokumentu wskazanego powyżej wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia)

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banki lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.3. część Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia):

Cd. poniżej

Eventuele minimumeisen:

Cd. z pkt powyżej

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem do SIWZ, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem do SIWZ, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń zawartych w JEDZ oraz dokumentu wskazanego powyżej wg formuły: spełnia – nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

a) co najmniej: 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze branży drogowej dot. budowy nowej drogi/ulicy lub rozbudowy lub przebudowy istniejącej drogi/ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudowę kolizji, chodnikami i ścieżkami rowerowymi,

b) co najmniej: 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 200 m. wraz z trakcją,

c) co najmniej: 2 niezależne zamówienia, w ramach których zrealizował dla potrzeb przygotowania przetargu publicznego na prace projektowe, dotyczące budowy lub przebudowy łącznie: wielopasmowej (co najmniej po dwa pasy w obu kierunkach) ulicy oraz linii tramwajowej lub kolejowej, model BIM służący wykonaniu prezentacji układu komunikacyjnego i symulacji ruchu drogowego, tramwajowego lub kolejowego, rowerowego i pieszego,

d) co najmniej: 1 zamówienie, w ramach którego zrealizował dla potrzeb przygotowania przetargu publicznego na prace projektowe, dotyczące budowy lub przebudowy łącznie: wielopasmowej (co najmniej po dwa pasy w obu kierunkach) ulicy oraz linii tramwajowej, badania georadarowe połączone z badaniami radiodetekcją całego obszaru na terenie zabudowy, położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, o powierzchni co najmniej 2 ha, oraz na podstawie tych badań sporządził raport zawierający co najmniej: mapy i echogramy z profilowania georadarowego z oznaczonymi wcześniej niezidentyfikowanymi sieciami i / lub artefaktami wraz z modelem BIM wykonanym w PUWG2000, zawierającym wcześniej niezidentyfikowane i nieoznaczone na mapach sieci i artefakty,

Cd. poniżej

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cd z punktu powyżej

e) co najmniej: 1 zamówienie o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, w ramach którego zrealizował dla potrzeb przygotowania przetargu publicznego na prace projektowe, dotyczące budowy lub przebudowy łącznie: wielopasmowej (co najmniej po dwa pasy w obu kierunkach) ulicy oraz linii tramwajowej, badania georadarowe połączone z badaniami radiodetekcją, oraz na podstawie tych badań sporządził raport zawierający co najmniej: mapy i echogramy z profilowania georadarowego z oznaczonymi wcześniej niezidentyfikowanymi sieciami i / lub artefaktami oraz aktualizację mapy zasadniczej wykonaną w PUWG2000.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania różnych usług, bądź elementów usług w celu potwierdzenia posiadania pełnego wymaganego doświadczenia w ramach wskazanego projektu lub zamówienia.

(2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

a) Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy / Projektant branży drogowej:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,

— min. staż projektowy – 60 miesięcy,

— doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności – 4, w tym minimum 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze branży drogowej dot. budowy nowej drogi / ulicy lub rozbudowy lub przebudowy istniejącej drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji - gdzie długość zaprojektowanej drogi / ulicy jest nie mniejsza niż 0,5 km.

b) Projektant branży torowej:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,

— min. staż projektowy – 60 miesięcy,

— doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności – 4, w tym minimum 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze branży drogowej obejmujący budowę lub rozbudowę lub przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego.

c) Projektant robót elektrycznych:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— min. staż projektowy - 60 miesięcy,

— doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) – 4, w tym minimum 2 projekty dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy oświetlenia drogowego.

d) Projektant robót sanitarnych:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanal.,

— min. staż projektowy - 60 miesięcy,

— doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) – 4.

e) Projektant robót teletechnicznych:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

— min. staż projektowy - 36 miesięcy,

— doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) – 2.

f) Projektant zieleni:

— wykształcenie wyższe: ogrodnicze, rolnicze lub leśne,

— doświadczenie - min. 2 projekty zagospodarowania zielenią pasa drogowego.

Cd poniżej

Eventuele minimumeisen:

Cd z punktu powyżej

g) Koordynatora inwentaryzacji:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— min. staż projektowy – 60 miesięcy,

— doświadczenie w realizacji co najmniej jednego zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, w ramach którego zrealizowano dla potrzeb przygotowania przetargu publicznego na prace projektowe, dotyczące budowy lub przebudowy łącznie: wielopasmowej (co najmniej po dwa pasy w obu kierunkach) ulicy oraz linii tramwajowej, badania georadarowe połączone z badaniami radiodetekcją oraz na podstawie tych badań sporządził raport zawierający co najmniej: mapy i echogramy z profilowania georadarowego z oznaczonymi wcześniej niezidentyfikowanymi sieciami i / lub artefaktami oraz aktualizację mapy zasadniczej lub mapę do celów projektowych wykonaną w PUWG2000.

Uwaga:

a) Poza wskazanym połączeniem funkcji Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy oraz Projektanta branży drogowej Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia innych funkcji w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

b) Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

c) Wskazane wyżej uprawnienia winny być uprawnieniami bez ograniczeń.

d) Wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach [dot. pkt a)-e) oraz g) należy liczyć od uzyskania uprawnień budowlanych.

e) W przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do ustawy.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w sprawie zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający określił szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia w pkt 7 SIWZ i odpowiednio w postanowieniach wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Informacje uzupełniające

1. Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.6.2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ze zmianą, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP – Dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego Inwestor Zastępczy działa jako Pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla potrzeb niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach dot. postępowania, odwołania do „Zamawiającego”, dot. każdorazowo Inwestora Zastępczego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem Beneficjenta wadium i ZNWU wnoszonych w formie innej niż pieniężna (Beneficjent – Miasto Poznań).

2. Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SIWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia o zamówieniu (ograniczone ilości znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez Wykonawce w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w SIWZ.

W związku z pkt. 2 powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z pełna treścią SIWZ wraz z załącznikami.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Termin związania ofertą wskazany w Sekcji IV.2.6) niniejszego ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni, zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Dokumenty, które składa Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określono w pkt 10.4 SIWZ IDW.

6. W przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku dot. doświadczenia Wykonawcy i osób, którymi dysponuje oblicza się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Szczegółowe wymagania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w szczególności dot. sposobu, treści, formy oraz terminów korzystania z tych środków reguluje Dział VI - Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawy).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019