Bygge og anlæg - 144874-2020

26/03/2020    S61

Danmark-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 061-144874

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Korsgården I01001 v. Boligselskabet Sjælland
CVR-nummer: 42008419
Postadresse: Sjællandsvænget 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Thomsen
E-mail: ath@bosj.dk
Telefon: +45 46304782
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bosj.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.bosj.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1572-Byggesag_-_Korsgaarden
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1572-Byggesag_-_Korsgaarden
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Korsgården

Sagsnr.: I01001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører renovering af Boligselskabets Sjælland afdeling Korsgården i hovedentreprise. Korsgården er en almen boligafdeling, der består af 6 blokke. Opgaven er beskrevet yderligere i afsnit II.2.4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211310 Byggearbejde: badeværelser
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Korsgården, Fælledvej/Møllehusvej/Parkvænget 4000 Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Korsgården er en almen boligafdeling under Boligselskabet Sjælland. Bebyggelsen består af 117 boliger (efter ombygning/sammenlægninger).

Adressen er henholdsvis Fælledvej 1-9, Parkvænget 2-8 og Møllehusvej 37-49, 4000 Roskilde.

159 boliger ombygges til i alt 117 boliger.

75 boliger ombygges ikke, men renoveres.

— Boligsammenlægning – 36 boliger ombygges til 18 nye boliger (blok 2) – inkl. badeværelser, køkkener, installationer, ventilation (18 boliger nedlægges)

— Tilgængelighedsboliger – 48 boliger ombygges til 24 nye boliger (blok 5 og 6) – inkl. elevator (4 stk.), badeværelser, køkkener, installationer, ventilation (24 boliger nedlægges)

Der vil blive etableret tilgængelighedsboliger i Blok 5, Parkvej 6 – 8 og Blok 6, Parkvej 2 – 4.

Der vil bla. blive udført følgende arbejder:

— Nyetablerede badeværelser efter tilgængeligheds anvisninger

— Der vil blive udført ventilation med varmegenvinding

— Opgangspartier vil blive reetablerede og komme nærmere deres oprindelige udseende

— Gavle vil blive udvendigt efterisolerede ved op murring af skalmur

— Der vil blive isat nye døre og vinduer

— Eksisterende kloakforhold opdateres.

Tag asbestrenoveres og ny tagbelægning med undertag etableres.

— Der bliver opsat dørtelefoner

— Tekniske installationer fornyes

— Etablering af nye køkkener

— Etablering af niveaufri adgang samt elevatorer i forbindelse med etablering af tilgængelighedsboliger.

Der vil blive etableret sammenlægningsboliger i Blok 2, Møllehusvej 37 – 41.

Der vil bla. blive udført følgende arbejder:

— Nyetablerede badeværelser

— Der vil blive udført ventilation med varmegenvinding

— Opgangspartier vil blive reetablerede og komme nærmere deres oprindelige udseende

— Gavle vil blive udvendigt efterisolerede ved opmuring af skalmur

— Der vil blive isat nye døre og vinduer

— Eksisterende kloakforhold opdateres.

Tag asbestrenoveres og ny tagbelægning med undertag etableres.

— Der bliver opsat dørtelefoner

— Tekniske installationer fornyes

— Etablering af nye køkkener.

Der vil blive udført renoveringsarbejder i Blok 1, Møllehusvej 43 – 49/ Fælledvej 1. og Blok 3. Fælledvej 3-5, samt Blok 4. Fælledvej 7-9.

Der vil bla. blive udført følgende arbejder:

— Renovering af badeværelser

— Eksisterende ventilatorer udskiftes med nye

— Eksisterende ventilationskanaler strømpefores

— Opgangspartier vil blive reetablerede og komme nærmere deres oprindelige udseende

— Gavle vil blive udvendigt efterisolerede ved op murring af skalmur

— Der vil blive isat nye døre og vinduer

— Eksisterende kloakforhold opdateres

— Der bliver opsat dørtelefoner.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis BOSJ modtager mere end 5 ansøgninger om prækvalifikation fra ansøgere, der er egnede til at udføre opgaven, vil BOSJ udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen sker blandt de ansøgere, som lever op til minimumskravene og ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ansøgerne kan til brug for udvælgelsen oplyse 3 referencer ud over de 2 referencer oplyst til dokumentation for opfyldelse af mindstekravene.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference (manglende oplysninger vil kunne blive vurderet negativt):

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger

2) Udførelsestidspunkt, herunder påbegyndelsestidspunkt, og om opgaven er afsluttet, eller hvornår den forventes afsluttet

3) Entreprisesum og entrepriseform

4) Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt

5) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet, herunder beboerkoordinering

6) Eventuelle skitse og/eller fotos.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden (= afleveringsforretning).

Referencer til opfyldelse af udvælgelseskriterierne må gerne vedrøre igangværende opgaver. Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er. Ved opgaver som er afsluttede for mere end 3 år siden, vil det også kunne indgå i bedømmelsen, hvor lang tid siden det er, at opgaven er afsluttet.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde én A4-side. Hvis referencen fylder mere end én A4-side, vil BOSJ alene se på den første side.

Det vil særligt blive tillagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af:

1) opgaver i hovedentreprise med ansøgeren som den udførende hovedentreprenør

2) opgaver med væsentlig egenproduktion

3) opgaver med beboerkoordinering

4) opgaver med udførelse af renovering af boliger, der er beboet under udførelsen

5) opgaver udført for almene boligorganisationer/afdelinger

6) opgaver med ombygning og sammenlægning af boliger

7) opgaver som i øvrigt er sammenlignelige med den udbudte opgaver, herunder at de er udført med en sammenlignelig værdi, hvilket primært vil sige med en værdi på ca. 300 mio.- 500 mio. DKK.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der sker ikke opdeling i delaftaler, idet der ønskes en hovedentreprise, hvor hovedentreprenøren koordinerer alle arbejder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. del IV, pkt. B, angive følgende oplysninger:

— Ansøgeres egenkapital for de seneste 3 (tre) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger

— Ansøgers samlede årsomsætning i de seneste 3 (tre) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger

— Ansøgers soliditetsagrad de seneste 3 (tre) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger

Ansøger skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er gjort tilgængelig på Byggeprojekt.dk

Ansøger skal på Boligselskabets Sjællands anmodning fremlægge følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers nettoomsætning, egenkapital samt soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt idet land, hvor ansøger er etableret, og for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at Boligselskabets Sjælland på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsproceduren kan anmode om, at ansøger fremlægger den ovenfor anførte dokumentation, hvis det anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. Boligselskabets Sjællands vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående krav som et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår:

a) Egenkapital på minimum 15 mio. DKK

b) Nettoomsætning på minimum 150 mio. DKK

c) Soliditetsgrad på minimum 5 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker blandt de ansøgere, som lever op til minimumskravene og ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ansøgerne kan til brug for udvælgelsen oplyse 3 referencer ud over de 2 referencer oplyst til dokumentation for opfyldelse af mindstekravene.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference (manglende oplysninger vil kunne blive vurderet negativt):

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger

2) Udførelsestidspunkt, herunder påbegyndelsestidspunkt, og om opgaven er afsluttet, eller hvornår den forventes afsluttet

3) Entreprisesum, entrepriseform og egenproduktion

4) Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt

5) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet, herunder beboerkoordinering

6) Eventuelle skitse og/eller fotos.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden (= afleveringsforretning).

Referencer til opfyldelse af udvælgelseskriterierne må gerne vedrøre igangværende opgaver. Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er. Ved opgaver som er afsluttede for mere end 3 år siden, vil det også kunne indgå i bedømmelsen, hvor lang tid siden det er, at opgaven er afsluttet.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde én A4-side. Hvis referencen fylder mere end én A4-side, vil BOSJ alene se på den første side.

Det vil særligt blive tillagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af:

1) opgaver i hovedentreprise med ansøgeren som den udførende hovedentreprenør

2) opgaver med væsentlig egenproduktion

3) opgaver med beboerkoordinering

4) opgaver med udførelse af renovering af boliger, der er beboet under udførelsen

5) opgaver udført for almene boligorganisationer/afdelinger

6) opgaver med ombygning og sammenlægning af boliger

7) opgaver som i øvrigt er sammenlignelige med den udbudte opgaver, herunder at de er udført med en sammenlignelig værdi, hvilket primært vil sige med en værdi på ca. 50 mio.-200 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Teknisk formåen

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren fremlægger mindst 2 referencer til dokumentation af erfaring med renovering af beboede boliger i hoved- eller totalentreprise med en entreprisesum på mindst 50 mio. DKK eksklusive moms og med ansøgeren som den udførende hovedentreprenør.

Referenceprojekter skal være udført inden for de seneste 5 år, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden beregnet fra ansøgningsfristen. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning.

Referencer, som dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, skal være afsluttede. Med afsluttede forstås i denne sammenhæng ligeledes opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning.

Ansøgeren kan højst oplyse 2 referencer til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis ansøgeren afleverer mere end 2 referencer, vil BOSJ alene se på de første 2 referencer.

Ansøgeren bør vedlægge referencerne i et selvstændigt pdf-dokument (i stedet for at anføre dem i ESPD).

BOSJ forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer og anvende bygherres udtalelser i vurderingen af referencerne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ansøger skal være opmærksom på, at Boligselskabets Sjælland stiller en række sociale krav, herunder arbejdstagerrettigheder. Disse krav fremgår af bilag til hovedentrepriseaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/05/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i forbindelse med prækvalifikation indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. ESPD-dokummentet. BOSJ har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelseved dette udbud. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattetaf en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

BOSJ har forberedt og uploadet et elektronisk EPSD på den anvendte udbudsplatform, jf. pkt I.3), som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage iudbudsprocessen.

Byggeprojekt.dk besvarer spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet via email:

SUPPORT@BYGGEPROJEKT.DK eller telefon på (+45) 4390 1470.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som BOSJ har til hensigt at tildele kontrakten fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. §153.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter BOSJs underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at BOSJ har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at BOSJ har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2020