Diensten - 14493-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Oradea: Reparatie en onderhoud van medische en chirurgische uitrusting

2019/S 008-014493

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Romania
Str. Corneliu Coposu nr. 12
Oradea
410469
Roemenië
Contactpersoon: Ileana Adina Marge
Telefoon: +40 259267903
E-mail: spitalcopii@gmail.com
Fax: +40 259267903
NUTS-code: RO111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.scmo.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru servicii de mentenanţă (verificare periodică, întreţinere şi reparare) pentru echipament medical — radioterapie: sistem brahiterapie

Referentienummer: 4208463-2018-384-157
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50420000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— revizie la termen, conform normelor CNCAN, cu eliberare de buletin de verificare + intretinere + reparatii, unitate de masura: luna,

—— durata minima estimata acord-cadru: 2,

—— durata minima estimata contract subsecvent: 1,

—— durata maxima estimata contract subsecvent: 12,

—— durata maxima estimata acord-cadru: 48,

—— valoare minima estimata acord-cadru 2 luni: 39 180 RON,

—— valoare minima estimata contract subsecvent 1 luna: 19 590 RON,

—— valoare maxima esimata contract subsecvent 12 luni: 235 080 RON,

—— valoare maxima estimata acord-cadru 48 luni: 940 320 RON,

— Termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 940 320.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punctul de lucru — localitatea Oradea: Str. Corneliu Coposu nr. 12; Str. Louis Pasteur nr. 26; Str. Izvorului nr. 57; Str. Republicii nr. 37; Aleea Strandului nr. 18.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— revizie la termen, conform normelor CNCAN, cu eliberare de buletin de verificare + intretinere + reparatii, unitate de masura: luna,

—— durata minima estimata acord-cadru: 2,

—— durata minima estimata contract subsecvent: 1,

—— durata maxima estimata contract subsecvent: 12,

—— durata maxima estimata acord-cadru: 48,

—— valoare minima estimata acord-cadru 2 luni: 39 180 RON,

—— valoare minima estimata contract subsecvent 1 luna: 19 590 RON,

—— valoare maxima esimata contract subsecvent 12 luni: 235 080 RON,

—— valoare maxima estimata acord-cadru 48 luni: 940 320 RON,

— cantitatile/serviciile minime si maxime ale acordului-cadru precum si ale unui singur contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se acceptă Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 20 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv,

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; d. alte documente edificatoare, după caz,

— certificate de atestare fiscal privind plata obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetele locale şi la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P.) pentru toate sediile specificate în certificatul constatator emis de O.N.R.C. la care există obligaţii de plată; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; informaţiile cuprinse în acest document să rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentării; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 20 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,

— declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:

—— Ec. Foncea Gheorghe Dacian – manager,

—— Silaghi Maria – director financiar-contabil,

—— Dr. Maghiar Florin – director medical,

—— As. Barabaş Calin Iulian – director de îngrijiri,

—— Ing. Gherman Sorin – şef Serviciu Administrativ,

—— Ec. Chiş Mihaela Camelia,

—— Ec. Jurcă Mioara Ioana,

—— Ec. Sferle Sanda,

—— Ing. Marge Ileana Adina – sef Serviciu Achizitii Publice, Contractare, Aprovizionare, Informatică,

—— Ec. Balint Ioan,

—— Ec. Pop Diana Carmen,

—— Ing. Creţ Amalia Ramona,

—— Fiz. Dumitraşcu Anca,

—— Fiz. Virag Vasile Petru,

—— Dr. Barbu Marin,

—— Subing. Balasz Elisabeta,

—— Fiz. Hărduţ Mariana Carmen, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică; completare formular DPNP din formulare şi modele de documente,

— certificat constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 1 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 20
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

— documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro,

— pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP-SICAP, este necesar ca operatorii economici sa deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătura electronică),

— pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP-SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016,

— răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractantă/decizii CNSC/contestaţii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro rubrica Documentaţii/clarificări/decizii, precum si prin publicare de erate,

— în cazul în care se constată că ofertele admisibile clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP-SICAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preturi,

— în cazul în care ceilalţi ofertanţi clasati pe celelalte locuri 20 au preţuri egale modalitatea de departajare a ofertelor se va face astfel încăt să nu afecteze poziţiile superioare din clasament ocupate de ceilalţi ofertanţi, de exemplu departajarea ofertanţilor cu preţuri egale clasate pe locul 2 şi 3 din clasament se va face astfel încât preţurile reofertate să nu afecteze ocupantul locului 1; dacă şi după reofertare sunt preţuri egale acordul-cadru se va încheia cu toţi operatorii clasaţi pe locurile aferente numărului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractantă a anunţat că va încheia acordul-cadru,

— în vederea completării de către ofertanţii interesaţi a Documentului unic de licitaţie European (DUAE) se poate accesa Documentul unic de achiziţie European (DUAE) în vederea completării de către ofertanţii interesaţi este următorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter,

— obligativitatea completării exclusiv în format electronic (fişier în format „.xml”), eliberării şi depunerii Documentului unic de achiziţie European (DUAE) semnat cu semnătură electronică odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 37 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Informaţiile incluse în DUAE vor fi furnizate într-o manieră care să permită comisiei de evaluare din cadrul autorităţii contractante să adopte o decizie clară în legătură cu îndeplinirea cerinţelor de calificare,

— potenţiali operatori economici, rezidenţi în ţările Comunităţii Europene şi ţările Spaţiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene — DG Creştere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica şi compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire,

— completare formular II din formulare si modele de documente atasat in SEAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termen de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea
Str. Corneliu Coposu nr. 12
Oradea
Roemenië
Telefoon: +40 359803800
E-mail: spitalcopii@gmail.com
Fax: +40 259442687

Internetadres: www.scmo.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019