Služby - 144943-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

29/04/2014    S83

Slovensko-Bratislava: Inžinierske projektovanie

2014/S 083-144943

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova 8
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
PSČ: 813 61
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Ružena Kadvanová
E-mail: kadvanova.ruzena@zsr.sk
Telefón: +421 220297702
Fax: +421 220297711

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.zsr.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: § 7 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
I.3)Hlavná činnosť
Iné: služby železničnej dopravy
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
„ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov.”
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Miesto dodania predmetu zákazky je: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Kód NUTS SK042 Košický kraj

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
2.1. Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov” v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR”), dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDVRR SR”), dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby a súvisiace inžinierske činnosti.
Projekt predstavuje vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie (ďalej len „PD”), pre vybudovanie terminálu integrovanej osobnej prepravy (ďalej len „TIOP”) v mieste terajšej železničnej stanice Trebišov.
2.1.1. Dokumentácia pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA”).
2.1.1.1. Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ”).
2.1.1.2. Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania príslušného obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚŽP”) a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v Prílohe č. 11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.
2.1.1.3. Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch PD. Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné začať práce na ďalšom stupni PD, t. j. dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie.
2.1.1.4. Nakoľko konkrétny typ zabezpečovacieho zariadenia bude známy až po identifikácii úspešného uchádzača príslušného obstarávania, definovať iba všeobecne známe vlastnosti s tým, že ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby.
2.1.2. Dokumentácia stavebného zámeru (ďalej len „DSZ”).
2.1.2.1. Vypracovať a dodať DSZ podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR, podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu.
2.1.2.2. Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami verejného obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.
2.1.2.3. DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.
2.1.2.4. Nakoľko konkrétny typ zabezpečovacieho zariadenia bude známy až po identifikácii úspešného uchádzača príslušného obstarávania, definovať iba všeobecne známe vlastnosti s tým, že ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby.
2.1.3. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR”) s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.
2.1.3.1. Vypracovať a dodať DÚR, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacieho rozhodnutia a s tým súvisiacu IČ. Obsah, rozsah je vo vyhláške č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj v Prílohe č. 1 alebo v Prílohe č. 1a, ktorá je uvedená v „Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností” UNIKA 2013 (ďalej len „UNIKA”), podľa ktorej sa požaduje skladba DÚR, pričom časť G. Doklady bude ako samostatná. Jej odsúhlasenie zo strany verejného obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR a MDVRR SR v zmysle interných predpisov ŽSR.
2.1.3.2. DÚR musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.
2.1.3.3. Nakoľko konkrétny typ zabezpečovacieho zariadenia bude známy až po identifikácii úspešného uchádzača príslušného obstarávania, definovať iba všeobecne známe vlastnosti s tým, že ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby.
2.1.4. Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS”), ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI”), s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov:
2.1.4.1. Vypracovať a dodať DSPRS v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. Dokumentáciu vypracovať v rozsahu podľa Prílohy č. 2 a č. 3 UNIKA. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len „ÚRŽD”). Jej odsúhlasenie zo strany verejného obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. Dokumentácia zároveň bude slúžiť ako podklad pre „verejnú súťaž na výber zhotoviteľa pre uskutočnenie stavby”. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa UNIKA.
2.1.4.2. Nakoľko konkrétny typ zabezpečovacieho zariadenia bude známy až po identifikácii úspešného uchádzača príslušného obstarávania, definovať iba všeobecne známe vlastnosti s tým, že ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby.
2.1.5. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA bod 3.3.1. „Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby” súhrnne v rozsahu výkonových fáz č. 1 až 4, avšak zároveň v prislúchajúcom rozsahu pre každý stupeň PD. O výkone IČ bude úspešný uchádzač informovať verejného obstarávateľa priebežne tak, že z vykonávanej korešpondencie, ktorá má vplyv na zmeny technického riešenia stavby, zašle verejnému obstarávateľovi jednu kópiu na vedomie v elektronickej forme PDF.
Okrem iného bude jej obsahom prerokovanie všetkých stupňov PD so zainteresovanými odbornými zložkami verejného obstarávateľa v súlade s Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR, zároveň bude obsahovať pri stupni DSPRS zmluvy resp. dohody uzatvorené so správcami sietí, ktoré sa budú v rámci realizácie stavby prekladať spolu so zoznamom parciel na ktorých sa jednotlivé PS/SO nachádzajú a so zoznamom odovzdaných zmlúv v nasledovnom formáte: č. zmluvy, zmluvná strana, kataster, parcela č. a zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71320000 Inžinierske projektovanie, 71311230 Inžinierske služby pre oblasť železníc

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 259 000 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
15103/2012/O220-O225
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 209-362510 z 26.10.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Rámcová dohoda č. 14XK29001
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
22.4.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: PRODEX spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17 314 569
Poštová adresa: Rusovská cesta 16
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 851 01
Štát: Slovensko
E-mail: info@prodex.sk
Telefón: +421 268202650
Fax: +421 268202645
Internetová adresa: http://www.prodex.sk

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 271 407,60 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 259 000 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: áno
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami:
Podiel: 13,97 %
Stručný opis hodnoty/podielu zmluvy, ktorá má byť plnená subdodávateľsky: 1. SIRECO s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava, Slovenská republika. Predmet subdodávky: zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie, správa o hodnotení, prieskumy a štúdie určené rozsahom hodnotenia. Podiel plnenia: 2,7 %.
2. ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika. Predmet subdodávky: inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum. Podiel plnenia: 3,86 %.
3. GEO-KOD, s. r.o., Karloveská 24, 841 04 Bratislava. Slovenská republika, Predmet subdodávky: geodetické zameranie, majetkoprávne vysporiadanie. Podiel plnenia: 5,21 %.
4. Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, Slovenská republika. Predmet subdodávky: posúdenie zhody s TSI. Podiel plnenia: 1,46 %.
5. VIA MAGNA s. r. o., Nábrežná 2, 038 61 Vrútky, Slovenská republika. Predmet subdodávky: archeologický prieskum. Podiel plnenia: 0,74 %.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky po stupeň DÚR (t. j. EIA, DSZ, DÚR) vrátane súvisiacej IČ a súvisiacich správnych a iných poplatkov by mal byť financovaný z fondov EÚ (programové obdobie 2007-2013) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007-2013 (Prioritná os č. 4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov).
Zostávajúca časť predmetu zákazky (t. j. DSPRS) vrátane súvisiacej IČ a súvisiacich správnych a iných poplatkov by mala byť financovaná z prostriedkov nasledujúceho programového obdobia resp. z iných fondov spoločenstva po roku 2014 a štátneho rozpočtu.
VI.2)Doplňujúce informácie:
V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádzame mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky – členovia s právom vyhodnocovať ponuky: Ing. Jozef Tvrdoň, PhDr. Ružena Kadvanová, Ing. Patrik Benka, Ing. Jozef Kemény, Ing. Vojtech Hlinka, Ing. Vladimír Milošovič, Ing. Jan Menger, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ing. Dagmar Tökölyová a členovia bez práva vyhodnocovať ponuky: Mgr. Gregor Baláž, Ing. Miroslava Mrázová, Ing. Marián Janič, Ing. Daniela Fabulová, Ing. Ivan Marek, Ing. Ladislav Olexa, Ing. Miroslava Beňačková.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova 8
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
PSČ: 813 61
Štát: Slovensko

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: § 136 a § 138 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25.4.2014