Palvelut - 144991-2015

Näytä suppea näkymä

28/04/2015    S82

Belgia-Bryssel: Tieteellinen ja tekninen tuki useiden kemikaalisäädösten täytäntöönpanoa varten

2015/S 082-144991

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, ympäristöasioiden pääosasto, SRD.2 – talous
Postiosoite: BU-9 01/005
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Vastaanottaja: markkinoista vastaava työryhmä
Sähköpostiosoite: env-tenders@ec.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=812

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tieteellinen ja tekninen tuki useiden kemikaalisäädösten täytäntöönpanoa varten: — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18.12.2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16.12.2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta, — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29.4.2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta, — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4.7.2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 12: Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: ulkopuoliset palvelut.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
enintään suunnitellun puitejärjestelyn osallistujista: 4

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (kuukausina): 48

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä: 3 000 000 EUR
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen tavoitteena on Euroopan komission tukeminen useiden kemikaalisäännösten täytäntöönpanossa. Kyseessä ovat seuraavat säädökset:
— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18.12.2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta,
— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16.12.2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta,
— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29.4.2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta,
— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4.7.2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Puitesopimuksen arvo on 3 000 000 euroa ja kesto 48 kuukautta.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 3 000 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso tarjousasiakirjat. Katso sopimusmallin kohta 1.4.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Katso tarjousasiakirjat. Katso tarjouseritelmien kohdat 1.3 ja 1.4.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Katso tarjousasiakirjat. Katso tarjouseritelmien kohdat 1.1 ja 1.6.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Katso tarjousasiakirjat. Katso tarjouseritelmien kohta 2.3.1.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Katso tarjousasiakirjat. Katso tarjouseritelmien kohta 2.3.2.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
ENV.A.3/FRA/2015/0010.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Ennakkotietoilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 38-064198 , 24.2.2015

IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24.6.2015

Paikka:

huone D, avenue de Beaulieu 5, 1160 Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua yksi edustaja jokaiselta tarjoajalta (edustajan on osoitettava henkilöllisyytensä, ja osallistumiseen liittyviä kuluja ei korvata). Tarjoajia pyydetään ilmoittamaan etukäteen avaustilaisuuteen osallistuvan henkilön nimi osoitteeseen env-tenders@ec.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Lokakuun 25. päivänä 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (varainhoitoasetus) soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti hankintaviranomainen voi alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien kolmen vuoden aikana käyttää poikkeuksellista neuvottelumenettelyä (julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta) sopiakseen lisäpalveluista, jotka ovat samanlaisen, saman hankintaviranomaisen alkuperäisen hankinnan toteuttajaksi valitulle taloudelliselle toimijalle antaman palvelun toistamista (enintään 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta).
Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.1 mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että tämä menettely julkaistiin aikaisemmin 24.2.2015 ennakkotietoilmoituksessa 2015/S 38-064198 Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ennakkotietoilmoituksessa ilmoitettiin, että sopimuksen kestoaika on 24 kuukautta (1 500 000 euroa), ja se voidaan uusia kerran samoin ehdoin. Näin ollen sopimuksen arvo on 3 000 000 euroa sen kokonaiskestoajalle.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Mahdollisia sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle kahden vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa.

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle kahden kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.4.2015