Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 144995-2015

Wyświetl widok skrócony

28/04/2015    S82

Belgia-Bruksela: Przetarg nr 06D20/2015/M002 — przebudowa „Car reservation center” w Brukseli

2015/S 082-144995

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Wydział Umów i Zamówień Publicznych
E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://europarl.europa.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Wydział Umów i Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: biuro MTY 08R003
E-mail: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nr 06D20/2015/M002 — przebudowa „Car reservation center” w Brukseli
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Bruksela.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie robót budowlanych związanych z pełną przebudową pomieszczeń „Car reservation center” w budynku im. Altiera Spinellego (ASP) w Brukseli.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zabezpieczenie należytego wykonania ustanawia się w postaci nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze wezwanie gwarancji odpowiadającej 10 % całkowitej wartości umowy, potwierdzonej listem gwarancyjnym wystawionym przez bank, instytucję finansową lub osobę trzecią zatwierdzoną przez księgowego Parlamentu Europejskiego. Zabezpieczenie należy ustanowić przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kwoty należne za wykonanie umowy wypłaca się w terminie 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez właściwy dział Parlamentu Europejskiego odpowiedniego wniosku o płatność i sprawozdania dotyczącego stanu zaawansowania robót.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Udział w niniejszej procedurze udzielania zamówienia jest otwarty na takich samych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych działających w dziedzinach objętych traktatami – w szczególności dla wszystkich osób i podmiotów z państw członkowskich Unii europejskiej – oraz wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych z krajów trzecich, które zawarły z Unią Europejską specjalną umowę w dziedzinie zamówień publicznych, na warunkach przewidzianych w umowie.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: kandydat, który znajduje się w jednej z sytuacji przewidzianych w art. 106 i 107 rozporządzenia finansowego, zostanie wykluczony z udziału w tego postępowania lub udzielenia zamówienia.
Przypomnienie kryteriów wykluczenia — art. 106 i 107 rozporządzenia finansowego:
artykuł 106:
1. kandydaci lub oferenci są wykluczani z udziału w procedurach udzielania zamówień, jeżeli:
a) znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, bądź też znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;
b) oni sami lub osoby posiadające w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej prawomocnym wyrokiem (res judicata) właściwego organu państwa członkowskiego;
c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić, w tym poprzez decyzje EBI i organizacji międzynarodowych;
d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym mają siedzibę, lub państwa instytucji zamawiającej lub państwa, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane;
e) wydany został w stosunku do nich lub do osób posiadających w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne prawomocny wyrok (res judicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;
f) podlegają karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1.
Litery a)–d) akapitu pierwszego nie mają zastosowania do zakupu dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy ostatecznie likwidującego swoją działalność gospodarczą lub od syndyka masy upadłościowej lub likwidatora, na podstawie układu z wierzycielami lub innej podobnej procedury na mocy prawa krajowego.
Litery b) i e) akapitu pierwszego nie mają zastosowania, jeżeli oferenci lub kandydaci są w stanie wykazać, że przyjęto odpowiednie środki przeciwko osobom posiadającym w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne, wobec których wydano wyrok, o którym mowa w lit. b) lub e) akapitu pierwszego.
(...)
Artykuł 107:
1. zamówienia nie mogą zostać udzielone kandydatom lub oferentom, którzy w związku z procedurą przetargową:
a) pozostają w konflikcie interesów;
b) są winni błędnego przedstawiania informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą jako warunek udziału w procedurze udzielania zamówień lub nie przedłożyli tych informacji;
c) znajdują się w jednej z sytuacji wykluczenia z procedury udzielania zamówienia wymienionych w art. 106 ust. 1.
(...)
Oferenci powinni przedstawić dokumenty dowodowe wymagane na podstawie postanowień dokumentacji przetargowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oferenci powinni przedstawić dokumenty dowodowe wymagane na podstawie postanowień dokumentacji przetargowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: — oferenci powinni wykazać posiadanie uprawnień co najmniej klasy 5 lub równoważnej zgodnie z postanowieniami belgijskiego dekretu królewskiego z dnia 26.9.1991 z wszystkimi zmianami lub równoważnych w kraju pochodzenia oferenta,
— oferenci powinni przedstawić dowód posiadania ważnej w terminie składania ofert polisy ubezpieczenia od ryzyka z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oferenci powinni przedstawić dokumenty dowodowe wymagane na podstawie postanowień dokumentacji przetargowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
oferenci powinni wykazać posiadanie uprawnień kategorii D lub równoważnej zgodnie z postanowieniami belgijskiego dekretu królewskiego z dnia 26.9.1991 z wszystkimi zmianami lub równoważnych w kraju pochodzenia oferenta.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
06D20/2015/M002.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.6.2015 - 17:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 180 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.6.2015 - 9:30

Miejscowość:

rue Montoyer 70, Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1 przedstawiciel każdego oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Parlament Europejski zorganizuje wizytę w miejscu wykonania, która odbędzie się 11.5.2015 (9:30).
Jako miejsce spotkania wyznaczono wejście do centrum akredytacji w budynku im. Altiera Spinellego w Brukseli (zob. plan dojścia załączony do warunków administracyjnych).
Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 przedstawicieli każdej spółki.

Do celów przygotowania przepustki należy przesłać (najlepiej) pocztą elektroniczną na następujący adres: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

lub listownie, na następujący adres:
Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki, Wydział Umów i Zamówień Publicznych, biuro MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Bruksela, BELGIA,
co najmniej na 2 dni robocze przed wizytą następujące informacje i dokumenty:
— nazwę spółki,
— adres elektroniczny spółki,
— nazwiska, stanowiska i daty urodzenia uczestników wizyty,
— obustronne kserokopie dokumentów tożsamości uczestników wizyty.
W dniu wizyty uczestnicy powinni mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.
Uwaga: niezgłoszenie wymaganych informacji w wyznaczonym czasie może spowodować, że służby bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego będą zmuszone do odmowy wstępu przedstawicielom oferenta.
Udział w wizycie w miejscu wykonania jest obowiązkowy: jedynie oferenci, którzy wzięli udział w wizycie, będą mogli składać oferty. Potwierdzeniem udziału w wizycie w miejscu wykonania będzie podpis oferenta na liście obecności.
Wszystkie elementy dokumentacji przetargowej niniejszego postępowania są dostępne do pobrania pod następującym adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.4.2015