Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Lucrări - 144995-2015

Afișează vizualizare compactă

28/04/2015    S82

Belgia-Bruxelles: Invitaţia la licitaţie nr. 06D20/2015/M002 – Reamenajarea „Car reservation center” din Bruxelles

2015/S 082-144995

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
În atenția: Unităţii pentru contracte şi achiziţii publice
E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://europarl.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Unitatea pentru contracte şi achiziţii publice
În atenția: biroul MTY 08R003
E-mail: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Invitaţia la licitaţie nr. 06D20/2015/M002 – Reamenajarea „Car reservation center” din Bruxelles.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bruxelles.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Executarea lucrărilor de reamenajare completă a birourilor „Car reservation center” (CRC) din clădirea Altiero Spinelli (ASP) din Bruxelles.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
în zile: 120 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
O garanţie de bună execuţie, irevocabilă, necondiţionată şi plătibilă la prima cerere, cu o valoare echivalentă cu 10 % din valoarea totală a contractului va fi constituită înainte de prezentarea primei cereri de plată. Această garanţie va fi atestată printr-o scrisoare de garanţie emisă de o bancă, de o instituţie financiară sau de o terţă parte aprobată de contabilul Parlamentului European.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Sumele datorate pentru executarea contractului sunt plătibile în termen de 60 de zile calendaristice după primirea, de către departamentul responsabil al Parlamentului European, a cererii de plată şi a raportului de progres corespunzător.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Participarea la prezenta procedură de invitaţie la licitaţie este deschisă în aceleaşi condiţii tuturor persoanelor fizice şi juridice şi tuturor entităţilor publice care se încadrează în domeniul de aplicare al tratatelor – în special tuturor persoanelor şi entităţilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene – şi tuturor persoanelor fizice şi juridice şi tuturor entităţilor publice dintr-o ţară terţă care a încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achiziţiilor publice, în condiţiile prevăzute în respectivul acord.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: un candidat este exclus de la această procedură sau de la atribuirea contractului dacă se află într-una dintre situaţiile prevăzute la articolele 106 şi 107 din Regulamentul financiar.
Reamintire a criteriilor de excludere – Articolele 106 şi 107 din Regulamentul financiar:
Articolul 106:
1. sunt excluşi de la participarea la procedurile de achiziţii candidaţii sau ofertanţii care:
(a) se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiat concordate judiciare, şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri similare prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
(b) aceştia sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de res judicata a unei autorităţi competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita lor profesională;
(c) au comis în conduita lor profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloc pe care autoritatea contractantă îl poate justifica, inclusiv prin hotărâri ale BEI şi ale organizaţiilor internaţionale;
(d) nu şi-au respectat obligaţiile de plată a contribuţiilor de asigurări sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care sunt stabiliţi sau ale ţării autorităţii contractante sau ale ţării unde se execută contractul;
(e) aceştia sau persoane cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală, spălare de bani sau participare la orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;
(f) intră sub incidenţa unei sancţiuni administrative menţionate la articolul 109 alineatul (1).
Literele (a)-(d) de la primul paragraf nu se aplică în cazul achiziţiei de bunuri în condiţii deosebit de avantajoase fie de la un furnizor care îşi lichidează activitatea definitiv, fie de la administratori judiciari sau lichidatori în cazul unui faliment, prin intermediul unui concordat judiciar sau printr-o procedură similară, prevăzută de legislaţia naţională.
Literele (b) şi (e) de la primul paragraf nu se aplică în cazul în care candidaţii sau ofertanţii pot demonstra că au fost adoptate măsuri corespunzătoare împotriva persoanelor cu putere de reprezentare, decizie sau control care fac obiectul hotărârii menţionate la litera (b) sau (e) de la primul paragraf.
(...)
Articolul 107:
1. nu se atribuie contracte candidaţilor sau ofertanţilor care, în timpul procedurii de achiziţii aferente contractului respectiv:
(a) se găsesc într-o situaţie de conflict de interese;
(b) se fac vinovaţi de declaraţii false în informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, ca o condiţie de participare la procedura de achiziţii sau nu au furnizat informaţiile respective;
(c) se află într-una dintre situaţiile de excludere de la procedura de achiziţii menţionată la articolul 106 alineatul (1).
(…)
Ofertanţii trebuie să furnizeze documentele justificative solicitate în baza dispoziţiilor din caietul de sarcini.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertanţii trebuie să furnizeze documentele justificative solicitate în baza dispoziţiilor din caietul de sarcini.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): — ofertanţii trebuie să furnizeze dovada încadrării lor cel puţin în clasa 5 sau echivalent conform dispoziţiilor Decretului Regal Belgian din 26.9.1991 şi cu toate actualizările acestuia, sau într-o clasă echivalentă din ţara de origine a ofertantului;
— ofertanţii trebuie să furnizeze dovada unei poliţe de asigurare care să acopere riscurile lor profesionale, valabilă la data-limită de depunere a ofertelor.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
ofertanţii trebuie să furnizeze documentele justificative solicitate în baza dispoziţiilor din caietul de sarcini.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
— ofertanţii trebuie să furnizeze dovada încadrării lor în categoria D sau echivalent conform dispoziţiilor Decretului Regal Belgian din 26.9.1991 şi cu toate actualizările acestuia, sau într-o categorie echivalentă din ţara de origine a ofertantului.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
06D20/2015/M002.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.6.2015 - 17:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 180 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23.6.2015 - 9:30

Locul:

rue Montoyer 70, Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Parlamentul European va organiza o vizită pe teren care va avea loc la 11.5.2015 (9:30).
Punctul de întâlnire este stabilit la intrarea în centrul de acreditare din clădirea Altiero Spinelli din Bruxelles (a se vedea harta anexată la clauzele administrative).
Pot participa maximum 2 reprezentanţi din partea fiecărei companii.

Pentru a permite pregătirea permiselor de trecere, ofertanţii sunt rugaţi să comunice, prin e-mail (de preferat) la următoarea adresă: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

sau prin poştă la următoarea adresă:
Parlamentul European, Direcţia Generală Infrastructură şi Logistică, Unitatea pentru contracte şi achiziţii publice, biroul MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIA,
cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de vizită, următoarele informaţii:
— numele oficial al companiei;
— adresa de e-mail a companiei;
— numele, funcţia şi data de naştere ale participanţilor la vizită;
— fotocopie faţă-verso a documentului de identitate al participanţilor la vizită.
În ziua vizitei, participanţii trebuie să aibă în posesie un document de identitate valabil.
NB: netransmiterea informaţiilor solicitate mai sus în timp util ar putea duce la refuzul accesului reprezentanţilor ofertantului de către serviciile de securitate ale Parlamentului European.
Participarea la vizita pe teren este obligatorie: numai persoanele care au participat la vizită vor fi autorizate să depună oferte. Participarea la vizita pe teren va fi atestată prin semnarea listei de prezenţă.
Toate documentele incluse în caietul de sarcini al prezentei proceduri sunt disponibile pentru descărcare la următoarea adresă:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16.4.2015