Услуги - 145022-2019

28/03/2019    S62

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2019/S 062-145022

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на външните работи
Национален регистрационен номер: 000695228
Пощенски адрес: ул. „Александър Жендов“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Ивета Петрова
Електронна поща: iveta.petrova@mfa.bg
Телефон: +359 29482808
Факс: +359 29483078
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mfa.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mfa.bg/bg/zop/2016/6443

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерството на външните работи

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Министерство на външните работи.

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на договора са административните сгради на МВнР, находящи се в гр. София, ул. „Ал. Жендов“ № 2 — МВнР — ЦУ, ул. „Алфред Нобел“ № 2, ул. „21 век“ № 69 и резиденция „Бояна“ — дом № 8.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изпълнителят се задължава да предоставя услугите в съответствие с техническата спецификация, техническото предложение и ценово предложение на изпълнителя.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 075-167596

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 33/ОП-И/18
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерството на външните работи

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
02/04/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Це Ес Ге България“ ООД
Национален регистрационен номер: 040500091
Пощенски адрес: ул. „ Георги Минчев“ № 15—17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: office@csgbg.com
Телефон: +359 9713608
Факс: +359 8700082
Интернет адрес: http://www.csgbg.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 260 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/03/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на договора са административните сгради на МВнР, находящи сев гр. София, ул. „Ал. Жендов“ № 2 — МВнР — ЦУ, ул. „Алфред Нобел“ № 2, ул. „21 век“ № 69 и резиденция „Бояна“ — дом № 8.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Министерство на външните работи. Обществената поръчка се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Министерство на финансите.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 14
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 285 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Це Ес Ге България“ ООД
Национален регистрационен номер: 040500091
Пощенски адрес: ул. „ Георги Минчев“ № 15—17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: office@csgbg.com
Телефон: +359 9713608
Факс: +359 8700082
Интернет адрес: http://www.csgbg.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Чл. 4 се изменя: Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му до достигане на неговата максимална стойност, но не по-късно от 14 (четиринадесет) месеца, считано от датата на сключването му.

2. Чл. 5. се изменя: Срокът на договора е 14 (четиринадесет) месеца, считано от датата на сключването му, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора по чл. 8.

3. Чл. 8. се изменя: Цената на договора е в размер до 285 000 (двеста осемдесет и пет хиляди) BGN без ДДС и 342 000 (триста четиридесет и две хиляди) BGN с ДДС.

Чл. 12. се изменя: При подписване на този договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно 11 400 BGN.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 44 от договора във връзка с от ЗОП въз основа законоустановената възможност договорът да бъде изменян поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. В резултат на сключен договор № 85/ОП-И/18 от 23.8.2018г. с ДЗЗД „Интерхолд — Парсек“ с предмет „Подмяна на хидроизолация консервиране на конструктивни елементи на подземни гаражи в сградата на МВнР“, както и на договор № 121/ОП-И/18 от 14.12.2018 г. с „ТАЛ Инженеринг“ ЕООД с предмет „Подмяна на външна дограма на сградата на МВнР — ЦУ“ са налице обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, и други

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 260 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 285 000.00 BGN