Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 145027-2020

26/03/2020    S61    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2020/S 061-145027

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Postanschrift: ul. Krochmalna 13j
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 20-401
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Przybysz
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814665710

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Postanschrift: ul. Nałęczowska 14
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 20-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Cezary Poleszak
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814665710

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
Postanschrift: ul. Diamentowa 15
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 20-471
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Bury
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814665710

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: gminna jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-PS.221.1.33.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233100
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 84 471 544.70 PLN / höchstes Angebot: 98 738 226.16 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000
45110000
45100000
45231300
45231400
45233200
45233300
45316110
45112710
45112000
45231000
45230000
45233000
45233290
45233294
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres zamówienia obejmuje zrealizowanie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, a w szczególności:

1.1. rozbudowę Al. Racławickich w Lublinie od ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową;

1.2. rozbudowę ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń;

1.3. rozbudowę ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza;

1.4. przebudowę skrzyżowań w ciągu rozbudowywanych ulic;

1.5. przebudowę sieci gazowej n/c w Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z przyłączami w obrębie pasów drogowych (przebudowa sieci gazowej n/c z przyłączami niekolidującymi bezpośrednio z projektowanym układem drogowym).

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, m.in.:

2.1. roboty przygotowawcze;

2.2. wycinkę drzew i krzewów, oraz przesadzenie części drzew;

2.3. wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla dróg istniejących będących w obszarze budowy, zapewnienie kursowania komunikacji miejskiej i komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz zapewnienie dojazdu do posesji;

2.4. wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji dróg i nawierzchni utwardzonych;

2.5. rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym obiektów kubaturowych;

2.6. wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujących: telekomunikacyjnych, wodociągowych, elektroenergetycznych, gazowych, deszczowych, sanitarnych, itp.;

2.7. przebudowę sieci gazowej n/c;

2.8. budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zasilania sygnalizacji świetlnej, sieci teletechnicznej, itp.;

2.9. budowę/przebudowę drogowej sygnalizacji świetlnej;

2.10. przebudowę trakcji trolejbusowej, infrastruktury przystankowej;

2.11. wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dróg, zatok autobusowych;

2.12. budowę/przebudowę zjazdów;

2.13. budowę/przebudowę chodników, budowę ścieżek rowerowych;

2.14. organizację ruchu poziomą i pionową, w tym. m.in. wyznaczenie buspasów;

2.15. montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2.16. zagospodarowanie terenów zieleni.

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą.

(...)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POPW.02.01.00-06-0004/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Powyższe zadanie stanowi część projektu pn. Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF, program operacyjny Polska wschodnia 2014–2020. Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski.

Termin realizacji zamówienia – 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 244-599155
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności (...)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: konsorcjum: lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
Postanschrift: ul. Krańcowa 7
Ort: Lubartów
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 21-100
Land: Polen
E-Mail: sekretarat@prd.pl
Telefon: +48 818552301
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: konsorcjum: partner – Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie
Postanschrift: ul. Antoniny Grygowej 23
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 20-260
Land: Polen
E-Mail: kprd@kprd.pl
Telefon: +48 817443631
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 89 488 645.09 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 84 471 544.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Sieć gazowa - Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Grzegorz Skałecki, Roboty brukarskie, Roboty branży sanitarnej (sieć wodociągowa, kan.deszczowa), Roboty branży energetycznej, Roboty branży teletechnicznej, Sygnalizacja świetlna, Trakcja trolejbusowa, Infrastruktura przystankowa, Roboty przygotowawcze, Roboty wykończeniowe, Zieleń drogowa, Roboty rozbiórkowe, Usługi archeologiczne (...)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny być podpisane przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa w pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 90 dni.

13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

14. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

15. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy zł).

16. Oferty należy składać w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy e‑Zamawiający poprzez link: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 20-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020