Услуги - 14503-2017

14/01/2017    S10

Люксембург-Люксембург: Събиране, потвърждаване и разпространяване на статистически данни от държави от разширяването и държави по Европейската политика за съседство

2017/S 010-014503

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Eurostat
Пощенски адрес: rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Pieter Everaers
Електронна поща: ESTAT-A3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-36847
Факс: +352 4301-32139
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/eurostat
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Статистика.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Събиране, потвърждаване и разпространяване на статистически данни от държави от разширяването и държави по Европейската политика за съседство.

Референтен номер: ESTAT/A/2016/011.
II.1.2)Основен CPV код
79330000 Статистически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Събиране, потвърждаване и разпространяване на статистически данни от държави от разширяването и държави по Европейската политика за съседство.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 759 200.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Събиране на данни и разпространяване на статистически данни от държави от разширяването и държави по Европейската политика за съседство

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79330000 Статистически услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Помещения на доставчика.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на тази поръчка е да се съберат данни и да се актуализират наличните данни за държави от разширяването и държави по ЕПС в публикации и публичната база данни на Евростат (Eurobase). Допълнителна информация може да бъде намерена на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически подход и методология / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Работен план и график – общо планиране / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Организация на управлението – организиране на работата и ресурсите / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация на качеството – мерки за контрол на качеството / Тежест: 35
Критерий, свързан с разходи - Име: Качество / Тежест: 70
Критерий, свързан с разходи - Име: Цена / Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Осигуряване на статистически услуги за паритети на покупателната способност (ППС) за Грузия и Украйна

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79330000 Статистически услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Помещения на доставчика.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Този проект има за цел да създаде паритети на покупателната способност (ППС) за Грузия и Украйна за референтната 2017 година, за целите на цикъла за 2017 г. на международната програма за сравнение (ICP). Допълнителна информация може да бъде намерена на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически подход и методология / Тежест: 50
Критерий за качество - Име: Работен план и график – общо планиране / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Организация на управлението – организиране на работата и ресурсите / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Организация на качеството – мерки за контрол на качеството / Тежест: 10
Критерий, свързан с разходи - Име: Качество / Тежест: 70
Критерий, свързан с разходи - Име: Цена / Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 151-272608
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 14473.2016.002-2016.750
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Събиране на данни и разпространяване на статистически данни от държави от разширяването и държави по Европейската политика за съседство

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/12/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Informa Sàrl
Пощенски адрес: 2, Millewee
Град: Helmsange
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 7257
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 660 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 559 200.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 33 %

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вие можете да подадете до възлагащия орган всякакви съображения относно процедурата по възлагане, като използвате средствата за връзка в I.1. Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu).

В рамките на 2 месеца от обявлението на решението за възлагане, Вие можете да стартирате действие за отмяна на решението за възлагане. Всяко запитване, което може да направите и всеки отговор от нас, или всяка жалба за лошо управление, няма да представлява нито причина, нито ще окаже влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна. Органът, отговарящ за изслушването на процедурите за отмяна, е посочен в раздел VI.4.1.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/01/2017