Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 145040-2018

04/04/2018    S65

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2018/S 065-145040

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 4
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Not specified
Kod pocztowy: 25-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Tel.: +48 413431593
Faks: +48 413444732
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.kielce.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami będącymi własnością Zamawiającego”

Numer referencyjny: 1/2018
II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach.

2. Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2021 r.

3. Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące używane autobusy (wykaz autobusów – Załącznik nr 8 SIWZ)

Łączna ilość autobusów - 40.

W tym autobusy:

Maxi - 35.

Midi - 5.

4. Ze szczegółowym stanem technicznym autobusów można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

5. Usługi przewozowe mają być wykonywane na określonych przez Zamawiającego trasach według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy na dni powszednie, soboty oraz niedziele i święta.

6. Planowana całkowita ilość kilometrów: 6 000 000 według podziału na poszczególne lata.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50113000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kielce.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach.

2. Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2021 r.

3. Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące używane autobusy (wykaz autobusów – Załącznik nr 8 SIWZ)

Łączna ilość autobusów - 40.

W tym autobusy:

Maxi - 35.

Midi - 5.

4. Ze szczegółowym stanem technicznym autobusów można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

5. Usługi przewozowe mają być wykonywane na określonych przez Zamawiającego trasach według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy na dni powszednie, soboty oraz niedziele i święta.

6. Planowana całkowita ilość kilometrów: 6 000 000 według podziału na poszczególne lata.

7. Na podaną powyżej liczbę kilometrów składają się kilometry bezpośrednio wynikające z obsługi linii (bez kilometrów dojazdowych, zjazdowych oraz technicznych) – aktualne rozkłady jazdy stanowią załącznik do SIWZ.

Koszty dojazdu do przystanku początkowego i zjazd z przystanku końcowego oraz kilometry techniczne Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kilometra wykonanego na linii komunikacyjnej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian tras linii, zmian w rozkładach jazdy i wynikających z tego ilości kilometrów, (+/- 10 % w każdym roku kalendarzowym).

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ m.in.

— Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1,

— Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 i Nr 2a,

— Wzór umowy - Załącznik Nr 8.

10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości 750 000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść w termonie do 15.5.2018 r. do godz. 9:00.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie o posiadaniu licencji lub zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.),

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,

Na potwierdzenie należy w JEDZ przedstawić informację oraz na żądanie złożyć dokumenty o sytuacji finansowej i ekonomicznej:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 2 000 000,00 PLN;

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) informacja o wykonanych usługach;

Należy w JEDZ przedstawić informację o nabytym doświadczeniu w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającą, że Wykonawca wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w liczbie minimum 2 400 000 km (dwa miliony czterysta kilometrów) i wartości minimum 10 000 000 PLN, przy czym powyższa liczba kilometrów i wartość musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 (jednego) roku świadczenia usługi na podstawie jednej umowy o świadczenie usług zawartej z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy:

W JEDZ podać informację o wykonanych lub wykonywanych usługach przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podaniem informacji wymaganych w opisanym warunku oraz na wezwanie dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy w JEDZ przedłożyć informacje na temat osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

a)100 kierowcami którzy posiadają uprawnienia do kierowania autobusami i minimum sześciu miesięcznym doświadczeniem jako kierowca autobusu komunikacji miejskiej.

— każdy kierowca musi znać język polski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1) lub zapewnienie dla kierowcy tłumacza języka polskiego;

b) 6 dyspozytorami odpowiedzialnymi za koordynowanie przewozów, każdy z dyspozytorów musi posiadać minimum 6 miesięczne doświadczenie w koordynowaniu przewozu osób w komunikacji miejskiej.

Kierowcy oraz dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określone w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie na warunkach określonych w SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu mają zastosowanie podstawy wykluczenia Wykonawcy których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14, 21 i 23, oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2018