Dienstleistungen - 145056-2022

18/03/2022    S55

Rumänien-București: Durchführbarkeitsstudie

2022/S 055-145056

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Nationale Identifikationsnummer: RO 11054529
Postanschrift: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mariana Ilie
E-Mail: alin.munteanu@cfr.ro
Telefon: +40 0372843255
Fax: +40 0213158549
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cfr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Studiu de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”

Referenznummer der Bekanntmachung: 1D/2/2488/16.11.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79314000 Durchführbarkeitsstudie
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub).

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.

Serviciile de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”constau în elaborarea studiului de fezabilitate în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare.

Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative şi de reglementare specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect ˮmaturˮ, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T, având în vedere că electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord este totodată varianta optimă pentru minimizarea impactului asupra mediului datorat traficului de marfă în zona Parcului Natural Comana, prin preluarea traficului de marfă de pe ruta București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

Contractantul va îndeplini, în cadrul contractului de prestări servicii sectorial, următoarele obiective specifice:

• creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;

• creșterea atractivității transportului feroviar pe tronsonul respectiv;

• minimizarea efectelor negative asupra mediului;

• creșterea volumului de transport pe calea ferată;

• descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;

• menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;

• creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii

Durata contractului este de 9 luni.

Durata de prestare a serviciilor este de 8 luni de la data de începere a prestării serviciilor, la care se adaugă 1 lună necesară activităţilor de verificare şi aprobare a documentelor/livrabilelor de către Entitatea Contractantă, inclusiv emiterea de către Entitatea Contractantă a Certificatului de Finalizare a obligațiilor prevăzute în Contract.

În situaţia în care prestarea serviciilor nu se încadrează în planul de lucru pentru activităţile/ serviciile soliciate în caietul de sarcini, durata contractului sectorial de prestări servicii poate fi prelungită peste perioada menţionată, fără costuri suplimentare. Această prelungire a duratei contractului se poate face numai în cazuri bine justificate, când finalizarea unei activităţi depinde de aprobări care întârzie din cauze ce nu pot fi imputate ca fiind exclusiv din vina Contractantului. În cazul în care este necesară modificarea documentaţiei, durata contractului se poate prelungi până la aprobarea prin Hotărâre de Guvern a Indicatorilor Tehnico-Economici ai Investiției și a Surselor de Finanțare necesare pentru implementarea investiției, fără costuri suplimentare.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 2 900 000.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO314 Giurgiu
Hauptort der Ausführung:

linia feroviara Radulesti- Giurgiu Nord, Romania

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

În urma derulării acestui contract sunt așteptate următoarele rezultate pentru proiectul „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord ”:

 Studiul de Fezabilitate conform prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificările şi completările în vigoare la data aprobării documentaţiei;

 Elaborarea unui raport privind analiza și fundamentarea variantelor/opţiunilor tehnico-economice, din care rezultă recomandarea, justificată și documentată a, variantei/opțiunii tehnico-economice optimă pentru realizarea obiectivului de investiții, precum şi recomandarea pentru abordarea realizării obiectivului de investiţie (Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr. 1/2018);

 Respectarea prevederilor contractului și ale Caietului de sarcini, precum şi a legislației din domeniul infrastructurii feroviare, siguranței circulației și securitatea transporturilor feroviare, construcții, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului etc, și respectarea actelor normative și de reglementare, reglementărilor tehnice specifice, dispozițiilor, fișelor Uniunii Internaționale a Căilor Ferate, specificațiilor tehnice și normelor tehnice de interoperabilitate, precum și a documentelor de standardizare, aplicabile, în vigoare, în vederea elaborării unei documentații complete a Studiului de Fezabilitate;

 Întocmirea Planului de amplasament și a coridorului de expropiere, dacă este cazul;

 Asistenţă în vederea transferului de proprietate a imobilelor supuse exproprierii în numele Statului Român şi pentru intabularea coridorului de expropriere, dacă este cazul;

 Evaluarea Impactului asupra Mediului, finalizat cu obținerea Acordul de Mediu, cu tot ceea ce implică acesta, în conformitate cu legislația europeană și românească în vigoare, dacă este cazul;

 Elaborarea expertizei tehnice pentru terasament, structurile existente implicate în proiect (peroane, copertine, pasaje sau pasarele pietonale după caz);

 Elaborarea de Studii de teren complete (studiu topografic, studiu arheologic, studiu geotehnic georadar şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului, analize de laborator, studii de diagnoză etc);

 Elaborarea Analizei Cost Beneficiu, inclusiv Analiza de senzitivitate și Analiza de risc finală;

 Asistenţă în elaborarea documentaţiei de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de proiectare / proiectare şi execuţie lucrări, precum şi pentru contractul de consultanţă şi supervizare, inclusiv asistență a Entității Contractante în procesul de elaborare a răpunsurilor la cerinţele de clarificări în faza de licitaţie;

 Asistenţă în completarea aplicației pentru obținerea finanțării din fonduri externe;

 Întocmirea documentației necesare și obținerea în numele Entității Contractante a Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, cât și a altor avize, acorduri, autorizaţii necesare în această fază de proiectare (Studiu de Fezabilitate), inclusiv implementarea tuturor cerințelor/ solicitărilor emitenților de avize;

 Elaborarea documentațiilor necesare pentru obţinerea în numele CNCF CFR-SA, a tuturor acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor de la Beneficiarii de proiecte de obiective de investiţii cu incidenţă asupra proiectului, la această fază de proiectare (SF), pentru evaluarea corectă şi completă a costurilor privind lucrările pentru asigurarea coexistenţei proiectelor;

 Întocmirea documentației pentru avizarea Indicatorilor Tehnico-Economici în CTE al MTI, în Consiliul Interministerial, precum şi pentru promovarea Hotărârii de Guvern;

 Întocmirea documentației necesare pentru asigurarea tuturor utilităţilor necesare şi a sporurilor de putere și obţinerea în numele CFR-SA, a tuturor acordurilor, avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare necesare la această fază de proiectare (SF), pentru evaluarea corectă şi completă a costurilor privind lucrările de realizare a branşamentelor şi a posturilor de transformare, privind lucrările de realizare/ reamplasare a reţelelor de alimentare (apă, canal, energie electrică, gaze etc.) şi lucrările pentru asigurarea coexistenţei lucrărilor proiectate cu reţelele tehnico-edilitare din amplasamente;

 Elaborarea Devizul General pentru varianta optimă avizată de CNCF „CFR”-SA, întocmit conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutului cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii din fonduri publice, cu modificările și actualizările la data elaborării documentației;

 Evaluarea riscului de cost;

 Elaborarea Graficului de derulare a serviciului, cu respectarea legislației în vigoare pe toată perioada de derulare a acestuia, întocmit şi actualizat conform solicitărilor CFR-SA;

 Defalcarea pe loturi a documentaţiei de achiziţie pentru următoarea etapă de realizare a investiției, funcţie de decizia Entității Contractante;

 Întocmirea Rapoartelor speciale, solicitate de Entitatea Contractantă pentru clarificarea anumitor aspecte;

 Întocmirea Rapoartelor privind progresul activităţilor şi întocmirea raportului final.

Pe baza documentației întocmite de Contractant, după avizarea în cadrul CTE - CFR-SA, Studiul de Fezabilitate va fi supus aprobării Consiliului Tehnico Economic al MT și Consiliului Interministerial, conform reglementărilor legale în vigoare.

Contractantul va elabora Studiul de Fezabilitate cu toate datele necesare și solicitate de CFR-SA pentru obţinerea tuturor avizărilor/ aprobărilor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/ modificarea (dacă este cazul) a documentației prin implementarea tuturor cerințelor/ solicitărilor emitenților de avize.

Contractantul va asista CNCF CFR-SA, pentru elaborarea răspunsurilor la eventuale solicitări de clarificare primite de la diferite instituții de monitorizare şi control.

Durata contractului este de 9 luni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta Tehnica - 2.2. Experiența profesională a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul Contractului / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta Tehnica - 2.1. Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul Contractului / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT), varianta august 2016, aprobat prin HG nr. 666/2016, încadrându-se în capitolul “Proiecte electrificare și reabilitare cale ferată”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

De asemenea, în Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R – S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin H.G. nr.232/2016, sunt prevăzute “Programul pentru electrificarea liniilor de cale ferată și îmbunătățirea cadrului de furnizare și gestiune a energiei electrice” și participarea la Coridorul de transport feroviar de marfă nr. 7 “Orient”.Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 227-598757
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 23
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CONSIS PROIECT
Nationale Identifikationsnummer: RO 7335054
Postanschrift: Strada Iancului, Nr. 31, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021716
Land: Rumänien
E-Mail: marketing@consis.ro
Telefon: +40 215391132
Fax: +40 215391134
Internet-Adresse: www.consis.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 146 831.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 900 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 14 790 105.70 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

„Activități de cercetare arheologică”.

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: CNCF „CFR” SA - Directia Juridica si Resurse Umane
Postanschrift: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
E-Mail: OfficeCFR@cfr.ro
Telefon: +40 213192526
Fax: +40 213192525
Internet-Adresse: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2022