Usługi - 145064-2017

15/04/2017    S75    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Karsin: Usługi związane z odpadami

2017/S 075-145064

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Karsin
53966700000
Karsin
83-440
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Laska
Tel.: +48 586873322
E-mail: ug@karsin.pl
Faks: +48 586873120
Kod NUTS: PL635

Adresy internetowe:

Główny adres: www.karsin.pl

Adres profilu nabywcy: www.karsin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin.

Numer referencyjny: ZP 271.8.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich PGO nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych Gminy Karsin. Wyposażenie nieruchomości oraz utrzymanie urządzeń(pojemników) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zmieszanych i resztkowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 421 389.56 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL635
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Karsin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zmówienia jest:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich PGO nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne i nieruchomości o charakterze mieszanym, położonych w granicach administracyjnych Gminy Karsin. Wyposażenie nieruchomości oraz utrzymanie urządzeń (pojemników) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zmieszanych i resztkowych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie w RIPOK;

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) wykonywanie innych czynności obejmujących: weryfikację i aktualizację PGO, planowanie tras i harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, raportowanie śladu GPS,kontrolę nieruchomośc

3. Zamówienie obejmuje okres 21 miesięcy, tj. od dnia 1.7.2017 r. do dnia 31.3.2019 r.

4.. Ogółem masa przewidywanych odpadów na okres zamówienia (Mg) 3045.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
18/04/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2017