Marché de travaux - 145069-2020

26/03/2020    S61    Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Slovénie-Ljubljana: Travaux de construction

2020/S 061-145069

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 055-129895)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Numéro national d'identification: 1719572000
Adresse postale: Zarnikova ulica 3
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Karmen Pintar Oblak
Courriel: karmen.pintar@ljubljana.si
Téléphone: +386 13061546

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.jssmol.si

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izvedba monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II (meritve in pregledi med in po končanem izvajanju GOI del), izdelava energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 055-129895

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Au lieu de:
Lire:

Naročnik ponudnike obvešča, da se za pripravo ponudbe upoštevajo izključno popisi del, ki so bili na spletni strani www.jssmol.si objavljeni dne 21.3.2020. Prvotno objavljeni popisi del so zaradi napak neveljavni. Ponudbe ponudnikov, ki navedenega ne bodo upoštevali, bodo izločene.

VII.2)Autres informations complémentaires:

Naročnik ponudnike obvešča, da se za pripravo ponudbe upoštevajo izključno popravljeni popisi del, ki so bili na spletni strani www.jssmol.si objavljeni dne 21.3.2020. Prvotno objavljeni popisi del so zaradi napak neveljavni. Ponudbe ponudnikov, ki navedenega ne bodo upoštevali, bodo izločene.