Diensten - 14507-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

2019/S 008-014507

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
5300410000
Rožna dolina, cesta IX 6
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Barbara Japelj
Telefoon: +386 14790900
E-mail: sjn@ess.gov.si
Fax: +386 14790981
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ess.gov.si

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za javno upravo
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: tajništvo DJN
Telefoon: +386 14781880
E-mail: gp.mju@gov.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mju.gov.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: javni zavod

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup letalskih kart

Referentienummer: 4301-9/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je nakup letalskih kart in posredovanje pri nakupu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 108 055.36 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Republika Slovenija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nakup letalskih kart.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 193-347481
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4301-9/2016
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stal turizem in trgovina d.o.o.
1549707000
Ajdovščina 1
Ljubljana
1000
Slovenië
Telefoon: +386 14391690
Fax: +386 14391695
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tentours turistična agencija, d.o.o., Ljubljanska 85, Domžale
5550262000
Ljubljanska cesta 85
Domžale
1230
Slovenië
Telefoon: +386 17240220
Fax: +386 17240240
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 241.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Rožna dolina, cesta IX 6
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019