Bauleistung - 145073-2020

26/03/2020    S61

Nederland-Tiel: Bouwwerkzaamheden

2020/S 061-145073

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 018-038349)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Rivierenland
Nationaal identificatienummer: 30281419
Postadres: de Blomboogerd 1
Plaats: Tiel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4003 BX
Land: Nederland
Contactpersoon: mw. M.G. van Os
E-mail: r.van.os@wsrl.nl
Telefoon: +31 344649813
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wsrl.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=141735

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renovatie van het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk

Referentienummer: 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het J.U. Smitgemaal is gelegen aan de rand van het molengebied in Kinderdijk (Unesco Werelderfgoed). Het gemaal bevat drie dieselmotoren die drie vijzels aandrijven om het water vanuit de Nederwaard op de Lek te malen.

Waterschap Rivierenland is voornemens om twee dieselmotoren te vervangen door elektromotoren en één dieselmotor aan te passen. Tevens zal het gemaal bouwkundig worden gerenoveerd, waarbij enkele multifunctionele ruimtes worden gerealiseerd. De werkzaamheden worden beschreven in drie percelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 018-038349

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Referentienummer
In plaats van:

2019

Te lezen:

2020007482

Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

In verband met de coronavirus is de commissievergadering voor het verkrijgen van bestuurlijke goedkeuring met vier weken verplaatst. De documenten worden dan ook nadat goedkeuring is verkregen beschikbaar gesteld.

Afdelingsnummer: II.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht
In plaats van:
Datum: 06/03/2020
Te lezen:
Datum: 27/04/2020
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Let op, dit betreft een vooraankonding van de opdracht.

Te lezen:

Let op, dit betreft een vooraankondiging van de opdracht. In verband met de coronavirus is de commissievergadering voor het verkrijgen van bestuurlijke goedkeuring met vier weken verplaatst. De documenten worden dan ook nadat goedkeuring is verkregen beschikbaar gesteld.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: