Lieferungen - 145160-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Brașov: Außengewinde- oder Innengewindeschneidmaschinen

2020/S 061-145160

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Carfil S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO13945863
Postanschrift: Str. Zizinului nr. 119
Ort: Brașov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500407
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mircea Petru Tantau
E-Mail: carfil@carfil.ro
Telefon: +40 268331347
Fax: +40 268330527

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.carfil.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091313
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: S.C. Carfil S.A.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție mașină de filetat prin roluire – 1 buc.

Referenznummer der Bekanntmachung: 227
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42622000 Außengewinde- oder Innengewindeschneidmaschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziție mașină de filetat prin roluire – 1 buc.

Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitionarea produsului [...], transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea în funcțiune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator și de întreținere, ce-l va deservi, conform caietului de sarcini.

Pretul cuprinde valoarea tuturor componentelor necesare pentru a realiza cerintele minime impuse prin caietul de sarcini solicitat, inclusiv transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea în funcțiune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator și de întreținere, ce-l va deservi.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 810 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51530000 Installation von Werkzeugmaschinen
71356200 Technische Hilfe
80530000 Berufsausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122 Braşov
Hauptort der Ausführung:

Brașov, str. Ziziznului nr. 119, jud. Brașov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziție mașină de filetat prin roluire – 1 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Durata prezentului contract este de 6 (sase) luni si va intra in vigoare de la data semnării de catre ambele parti si poate fi prelungit cu acordul ambelor parti, prin incheierea unui act aditional.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data-limita a depunerii ofertelor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conf. art. 169 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii/depunerii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) cu modificarile ulterioare, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:

— declaratie privind eligibilitatea;

— certificat de cazier fiscal pentru companie;

— certificat de atestare fiscala;

— certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale;

— certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;

— fisa informatii generale;

— bilanturile contabile aferente ultimilor trei ani fiscali;

— certificate ISO, dupa caz;

— alte documente edificatoare dupa caz.

2. Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE, in mod direct in SEAP, dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat in sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.

Documentele justificative actualizate se vor prezenta in conformitate cu art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului – obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii. Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

— pentru operatorii economici straini: operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.

In conformitate cu art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, persoanele cu functii de decizie pentru procedura, din partea autoritatii contractante, sunt:

— fiz. Mircea Petru Tantau – director general;

— ing Gigi Borcea – director tehnic si logistica;

— ec. Liliana Ioana Bolba Mateescu – director economic;

— ing. Radu Constantin Bancila Cucurengas – șef Serviciu managementul calitatii;

— cj. Camelia Horga – consilier juridic;

— sing. Nicolae Zamfir – director vanzari depozite.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie:

— să transporte, să livreze, să descarce, să amplaseze, să instaleze, să pună în funcțiune, să asigure instruirea personalului operator și să asigure garanția produsului [...];

— sa asigure carausul si logistica necesara descarcarii utilajul;

— sa poata livra și pune în funcțiune produsul până, cel tarziu, la data de 30.11.2020. Termenul de livrare nu se poate prelungi;

— să despăgubească cumpărătorul împotriva oricăror: reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru/sau în legătură cu produsele achiziționate; daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau, pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina autorizatii de functionare in conformitate cu art. 4 si art. 5 din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si copletarile ulterioare, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative (autorizatiile) sau, pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Respectarea cerintelor mentionate.

Asa cum se prevede in art. 178 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorii economici, ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu: lista principalelor livrari de produse similare celor solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), asa cum se prevede in art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate/documente etc) pentru sustinerea experientei similare, sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art. 179 litera b) din Legea 98/2016.

Asa cum se prevede in art. 175 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) si care sa fie de minimum 400 000 RON/an fara TVA, demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor aproximativ similar cu valoarea estimata a viitorului contract.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, asa cum este prevazut in art. 177 alin. (1) din Legea 98/2016, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/04/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/04/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

În SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

— Borcea Gigi: 25.7.1956, Slatina, jud. Olt; Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 90A, bl.5, sc.C, et 1, ap. 4, jud. Brasov, 1560725080044;

— Bolba Mateescu Liliana Ioana: 7.8.1974, Bran, jud. Brasov; Brasov, Str. Carpatilor, nr. 33, bl. R2, sc. A, ap. 9, jud. Brasov, 2740807083468;

— Zamfir Nicolae: 17.11.1956, Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str. Codrul Cosminului, nr. 22, bl. 403, sc. B, ap. 10, jud. Brasov, 1561117080107;

— Pasca Mihaela Daniela: 18.10.1962 , Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str.Alexandru Vlahuta, nr. 39, bl. 145, sc. A, ap. 28, jud. Brasov, 2621018080048;

— Epure Vasile: 1.12.1953, com. Dolhasca, jud. Suceava; Brasov, Str. Florilor nr. 20, bl. 7, sc. C, ap. 6, jud. Brasov, 1531201080016;

— Tunsoiu Irinel: 26.6.1964, Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str. Neptun nr. 27, bl. 48, sc. A, ap. 12, jud. Brasov, 1640626080086;

— Bancila Cucurengas Radu Constantin: 24.3.1960, Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str. Marte nr.8, bl. 6, sc. A, ap. 7, jud. Brasov, 1600324080011;

— Anghel Melania Laura: 25.1.1969, Brasov, jud. Brasov; Brasov, str. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Tribunalul Brașov
Postanschrift: Str. 15 Noiembrie nr. 45
Ort: Brașov
Postleitzahl: 500400
Land: Rumänien
E-Mail: trbrasov@just.ro
Telefon: +40 268419615
Fax: +40 268418054

Internet-Adresse: http://portal.just.ro/62/SitePages/prezentare.aspx

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 zile.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020