Lieferungen - 145160-2020

26/03/2020    S61    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Brașov: Maşini de filetat sau de găurit

2020/S 061-145160

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Carfil S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO13945863
Adresă: Str. Zizinului nr. 119
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500407
Țară: România
Persoană de contact: Mircea Petru Tantau
E-mail: carfil@carfil.ro
Telefon: +40 268331347
Fax: +40 268330527

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.carfil.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091313
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: S.C. Carfil S.A.
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție mașină de filetat prin roluire – 1 buc.

Număr de referinţă: 227
II.1.2)Cod CPV principal
42622000 Maşini de filetat sau de găurit
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziție mașină de filetat prin roluire – 1 buc.

Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitionarea produsului [...], transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea în funcțiune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator și de întreținere, ce-l va deservi, conform caietului de sarcini.

Pretul cuprinde valoarea tuturor componentelor necesare pentru a realiza cerintele minime impuse prin caietul de sarcini solicitat, inclusiv transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea în funcțiune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator și de întreținere, ce-l va deservi.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 810 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
51530000 Servicii de instalare de maşini-unelte
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
80530000 Servicii de formare profesională
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Brașov, str. Ziziznului nr. 119, jud. Brașov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție mașină de filetat prin roluire – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata prezentului contract este de 6 (sase) luni si va intra in vigoare de la data semnării de catre ambele parti si poate fi prelungit cu acordul ambelor parti, prin incheierea unui act aditional.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data-limita a depunerii ofertelor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conf. art. 169 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii/depunerii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) cu modificarile ulterioare, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:

— declaratie privind eligibilitatea;

— certificat de cazier fiscal pentru companie;

— certificat de atestare fiscala;

— certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale;

— certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;

— fisa informatii generale;

— bilanturile contabile aferente ultimilor trei ani fiscali;

— certificate ISO, dupa caz;

— alte documente edificatoare dupa caz.

2. Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE, in mod direct in SEAP, dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat in sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.

Documentele justificative actualizate se vor prezenta in conformitate cu art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului – obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii. Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

— pentru operatorii economici straini: operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.

In conformitate cu art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, persoanele cu functii de decizie pentru procedura, din partea autoritatii contractante, sunt:

— fiz. Mircea Petru Tantau – director general;

— ing Gigi Borcea – director tehnic si logistica;

— ec. Liliana Ioana Bolba Mateescu – director economic;

— ing. Radu Constantin Bancila Cucurengas – șef Serviciu managementul calitatii;

— cj. Camelia Horga – consilier juridic;

— sing. Nicolae Zamfir – director vanzari depozite.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie:

— să transporte, să livreze, să descarce, să amplaseze, să instaleze, să pună în funcțiune, să asigure instruirea personalului operator și să asigure garanția produsului [...];

— sa asigure carausul si logistica necesara descarcarii utilajul;

— sa poata livra și pune în funcțiune produsul până, cel tarziu, la data de 30.11.2020. Termenul de livrare nu se poate prelungi;

— să despăgubească cumpărătorul împotriva oricăror: reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru/sau în legătură cu produsele achiziționate; daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau, pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina autorizatii de functionare in conformitate cu art. 4 si art. 5 din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si copletarile ulterioare, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative (autorizatiile) sau, pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Respectarea cerintelor mentionate.

Asa cum se prevede in art. 178 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorii economici, ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu: lista principalelor livrari de produse similare celor solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), asa cum se prevede in art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate/documente etc) pentru sustinerea experientei similare, sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art. 179 litera b) din Legea 98/2016.

Asa cum se prevede in art. 175 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) si care sa fie de minimum 400 000 RON/an fara TVA, demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor aproximativ similar cu valoarea estimata a viitorului contract.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, asa cum este prevazut in art. 177 alin. (1) din Legea 98/2016, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/04/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/07/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/04/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

În SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

— Borcea Gigi: 25.7.1956, Slatina, jud. Olt; Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 90A, bl.5, sc.C, et 1, ap. 4, jud. Brasov, 1560725080044;

— Bolba Mateescu Liliana Ioana: 7.8.1974, Bran, jud. Brasov; Brasov, Str. Carpatilor, nr. 33, bl. R2, sc. A, ap. 9, jud. Brasov, 2740807083468;

— Zamfir Nicolae: 17.11.1956, Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str. Codrul Cosminului, nr. 22, bl. 403, sc. B, ap. 10, jud. Brasov, 1561117080107;

— Pasca Mihaela Daniela: 18.10.1962 , Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str.Alexandru Vlahuta, nr. 39, bl. 145, sc. A, ap. 28, jud. Brasov, 2621018080048;

— Epure Vasile: 1.12.1953, com. Dolhasca, jud. Suceava; Brasov, Str. Florilor nr. 20, bl. 7, sc. C, ap. 6, jud. Brasov, 1531201080016;

— Tunsoiu Irinel: 26.6.1964, Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str. Neptun nr. 27, bl. 48, sc. A, ap. 12, jud. Brasov, 1640626080086;

— Bancila Cucurengas Radu Constantin: 24.3.1960, Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str. Marte nr.8, bl. 6, sc. A, ap. 7, jud. Brasov, 1600324080011;

— Anghel Melania Laura: 25.1.1969, Brasov, jud. Brasov; Brasov, str. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Brașov
Adresă: Str. 15 Noiembrie nr. 45
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500400
Țară: România
E-mail: trbrasov@just.ro
Telefon: +40 268419615
Fax: +40 268418054

Adresă internet: http://portal.just.ro/62/SitePages/prezentare.aspx

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 zile.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2020