Lieferungen - 145161-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Petroșani: Fahrbare Großbehälter für besondere Zwecke

2020/S 061-145161

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexploziva – Insemex Petroșani
Nationale Identifikationsnummer: RO 2664676
Postanschrift: Str. General Vasile Milea nr. 32-34
Ort: Petroșani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332047
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Camelia Florentina Prodan
E-Mail: camelia.prodan@insemex.ro
Telefon: +40 254541621
Fax: +40 254546277

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.insemex.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091307
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Institut Național
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Servicii de cercetare-dezvoltare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poligon mobil pentru antrenamentul salvatorilor echipat

Referenznummer der Bekanntmachung: 2664676_2020_PAAPD1133088
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34221000 Fahrbare Großbehälter für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare: „Poligon mobil pentru antrenamentul salvatorilor echipat”, compus din:

— semiremorca;

— șasiul semiremorcii;

— compartimente pentru echipamentele fitness și echipamente de control ce vor cuprinde următoarele:

—— scara infinitului cu interfață pentru calculator;

—— bicicletă ergometru cu interfață pentru calculator;

—— bandă de alergare;

—— dispozitiv de impact cu interfață pentru calculator;

—— stepper cu interfață pentru calculator;

—— instalație de aer conditionat;

—— pupitru de control;

—— sistem de control al instruirii;

—— monitoare (4 buc.);

—— sistem de calcul PC cu licente Office și Windows;

—— indicator de temperatura;

—— control al iluminării camerei; Sistem de comunicare;

—— unitate de control a camerelor de supraveghere;

—— recorder video/audio digital, pe 4 canale;

—— sistem de monitorizare a ușilor;

—— scaun rotativ;

—— dulap pentru aparate de respirație;

—— sistem de telemetrie;

—— compartiment pentru spații închise ce va cuprinde urmatoarele: traseu de spații închise; mașină de produs ceață; zona de căldură 4 kW; instalație efecte de lumină; camere de termoviziune (2 bucăți); camere cu infraroșu (2 bucăți); sistem de ventilație, cu respectarea cerintelor tehnice minime din caietul de sarcini. Operatorul economic va mai presta servicii de transport, instalare, instruire la sediul beneficiarului, service in perioada de garanție a produsului, omologarea semiremorcii (RAR) conform legislației din România.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi, inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor,

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 327 250.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31516000 Infrarotlampen
33111640 Thermografen
37440000 Fitnessgeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

La sediul Incd Insemex Petrosani, Str. General V. Milea nr. 32-34

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare: „Poligon mobil pentru antrenamentul salvatorilor echipat”, compus din:

— semiremorca;

— șasiul semiremorcii;

— compartimente pentru echipamentele fitness și echipamente de control ce vor cuprinde următoarele:

—— scara infinitului cu interfață pentru calculator;

—— bicicletă ergometru cu interfață pentru calculator;

—— bandă de alergare;

—— dispozitiv de impact cu interfață pentru calculator;

—— stepper cu interfață pentru calculator;

—— instalație de aer conditionat;

—— pupitru de control;

—— sistem de control al instruirii;

—— monitoare (4 buc.);

—— sistem de calcul PC cu licente Office și Windows;

—— indicator de temperatura;

—— control al iluminării camerei; Sistem de comunicare;

—— unitate de control a camerelor de supraveghere;

—— recorder video/audio digital, pe 4 canale;

—— sistem de monitorizare a ușilor;

—— scaun rotativ;

—— dulap pentru aparate de respirație;

—— sistem de telemetrie;

—— compartiment pentru spații închise ce va cuprinde urmatoarele: traseu de spații închise; mașină de produs ceață; zona de căldură 4 kW; instalație efecte de lumină; camere de termoviziune (2 bucăți); camere cu infraroșu (2 bucăți); sistem de ventilație, cu respectarea cerintelor tehnice minime din caietul de sarcini. Operatorul economic va mai presta servicii de transport, instalare, instruire la sediul beneficiarului, service in perioada de garanție a produsului, omologarea semiremorcii (RAR) conform legislației din România.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi, inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor,

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanție acordata va fi exprimata in luni. Minim 12 luni, maxim 24 de luni. O perioada mai mica de 12 luni duce la declararea ca neconforma a ofertei. Pentru ofertele care acorda perioada de garanție mai mare decât perioada maxima de 24 de luni, nu vor primi punctaj suplimentar. Punctajul se va acorda proporțional, conform algoritmului de calcul. Perioada de garanție va constitui clauza contractuala. / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tipul de finantare: alte surse – Program Nucleu – Extox 2

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 actualizata si a art. 60 din Legea nr. 98/2016 actualizata.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii participanti la procedura vor trebui sa depuna odata cu DUAE, formularul privind neincadrarea la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Cerinta nr.2:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul Incd Insemex Petrosani, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 60, pct. 1, lit. d) si e) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, sunt pers. care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

— director general – dr.ing. George Artur Gaman;

— director stiintific – dr.ing. Emilian Ghicioi;

— director tehnic – dr.ing. Gheorghe Daniel Pupazan;

— director economic – ec.Claudia Ajder;

— sef Compartiment financiar-contabil – ec.Mihaela Otilia Dalea;

— ec. Izabela Iuliana Rădoi – economist;

— șef Oficiu juridic – jr.Florin Manea;

— jr. Marius Alin Petre – jurist;

— șef Comp. Achizitii-Investitii – ec.Camelia Florentina Prodan;

— ing. Mariana Daniela Magyari – inginer CAI;

— sef LRS - drd. ing. Cristian Nicolescu – cercetator stiintific gr. III – DSI;

— dr. ing. Cosmin Ilie – cercetator stiintific gr. I – DSI;

— dr. ing. Lorand Toth – cercetator stiintific gr. I – DSI;

— dr. ing. Alin Irimia – cercetator stiintific gr. III – DSI;

— dr. ing. Andrei Gireadă – cercetator stiintific gr. III – DSI.

Modalitatea de îndeplinire: AC are obligația completării formularului de integritate, conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerinta nr. 1:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre op. ec. clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Alte documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE.

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea de contract pe care o realizeaza

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa DUAE conform cerintei cu principalele livrari pe ultimii trei ani, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei de experienta similara asumata prin completarea DUAE, respectiv lista cu principalele livrari din ultimii trei ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati urmeaza sa fie prezentata la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De asemenea, se vor prezenta documente relevante, ca de exemplu: certificate, recomandari, receptii partiale/finale emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Se accepta orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/05/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/05/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

În SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tipul de finantare: alte surse – Program Nucleu – Extox 2.

Precizari privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea acelasi pret: în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de completare/transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes.

Precizari privind regulile de comunicare: toate intrebarile si solicitarile de clarificari se vor transmite autoritatii contractante numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor primite prin alte cai de comunicare.

Specificarea, in cadrul documentatiei de atribuire, a unor denumiri de marci, furnizori, producatori etc, este neintentionata si acestea se vor citi obligatoriu, insotite de sintagma „sau echivalent”.

Toate documentele vor fi redactate in limba româna sau, daca este cazul, vor fi însotite de traducerea în limba româna.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare sunt cele prevazute in Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contracului de achiz. publica, a contractului sectorial si a contractului de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: INCD – Insemex Petroșani, Oficiu juridic, int.147
Postanschrift: str. General Vasile Milea, nr.32-34
Ort: Petroșani
Postleitzahl: 332047
Land: Rumänien
E-Mail: insemex@insemex.ro
Telefon: +40 254541621
Fax: +40 254546277

Internet-Adresse: www.insemex.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020