Lieferungen - 145171-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: IT-Softwarepaket

2020/S 061-145171

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Postanschrift: ul. J. P. Woronicza 17
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-999
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
E-Mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Telefon: +48 225478817

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tvp.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://tvp.eb2b.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tvp.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tvp.eb2b.com.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: media

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/TITT/3/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48517000 IT-Softwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym zarazem załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72514200 Anlagenverwaltung für die Computersystementwicklung
30213000 Personalcomputer
30211000 Zentralrechner
30233141 RAID (Redundant Array of Independent Disks, redundanter Verbund unabhängiger Festplatten)
48820000 Server
32428000 Netzwerkaufrüstung
32422000 Netzkomponenten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym zarazem załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 74
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zastrzeżenie do pkt II.2.7) ogłoszenia: termin realizacji zamówienia: etap I – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; etap II – w terminie 60 dni od dnia odbioru bez zastrzeżeń etapu I, etap III – w terminie 7 dni od dnia odbioru bez zastrzeżeń etapu II z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 wzoru umowy i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:

1.1. jedną dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadającego systemowi cyfryzacji i emisji produkcji newsowej, która obejmowała łącznie elementy wymienione w pkt I ppkt 1–3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego środowiska) albo

1.2. trzy dostawy wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadającego systemowi cyfryzacji i emisji produkcji newsowej, z których każda dostawa obejmowała oddzielnie każdy z trzech elementów wymienionych w pkt I ppkt 1–3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego środowiska) albo

1.3. dwie dostawy wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadającego systemowi cyfryzacji i emisji produkcji newsowej, z których:

1.3.1. jedna dostawa obejmowała łącznie 2 dowolne elementy wymienione w pkt I ppkt 1–3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego środowiska) i

1.3.2. druga dostawa obejmowała trzeci z elementów wymienionych w pkt I ppkt 1–3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego środowiska).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie części IV: kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 wzoru umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/04/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/04/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej nastąpi u Zamawiającego w Warszawie przy ulicy J. P. Woronicza 17, budynek Pc, pok. nr 213, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp. Po odszyfrowaniu plików przez Zamawiającego będą one widoczne i możliwe do otwarcia dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Procedura została określona w pkt 14 SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W post. mogą wziąć udział Wyk., którzy nie podlegają wykl. na podst. art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału.

2. Zg. z art. 8 ust. 2a Pzp, Zam. informuje, że za poufne uważa się wszystkie inf., które Zam. objął klauzulą poufn. oraz inf. ściśle z nimi związane (np. wyj. treści SIWZ dot. inf. poufnych).

3. Zg. z art. 10a ust. 1 Pzp, z zastrz. wyjątków, o których mowa w SIWZ komunikacja między Zam. a Wyk. odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: (https://tvp.eb2b.com.pl/):

1) korzyst. z platformy jest nieodpłatne;

2) korzyst. z platformy wymaga zarejestrowania konta na platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: (https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf);

3) wymag. sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie znajdują się pod adresem: (https://przetargi.tvp.pl/);

4) dok. związane z post. Zam. zamieszcza w zakładce „załączniki”;

5) zakładka „załączniki” służy również Wyk. do złożenia oferty oraz dok. lub ośw. składanych razem z ofertą.

4. Dok. lub ośw. składane razem z ofertą:

a) dok. potw. upraw. do podp. oferty oraz do podp. lub poświad. za zgodność z oryg. składanych ośw. lub dok. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dok. właściwym jest odpis z wła. rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o dział. gosp. lub dok. na pod. których dokonuje się wpisu do wł. rejestru lub ewidencji, np. uchwała wł. organy Wyk.;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej ośw. lub dok. podpisuje pełnomocnik;

c) w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w 8.2.2–8.2.5 SIWZ – dok. potwierdzając jego wniesienie;

d) JEDZ (zgodny w treści z zał. nr 3 do SIWZ), celem wstępnego potwierdzenia, że Wyk. nie podlega wykl. z post. na podst. art. 24 ust. 1 Pzp oraz speł. warun. udział.określ. w SIWZ. W przypadku wspóln. ubiegania się o zam. przez Wyk., JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zam.;

e) JEDZ – dot. innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykon.,

f) dowód potw., że Wykon. będzie dysponował niezbędn. zasobami innych podm. (zobowiązanie).

5. Ofertę stanowi oświadcz. woli Wykon. wyrażone w formul. oferty – zał. nr 2 do SIWZ.

6. Dok. lub ośw. potwierdz. brak podst. wyklucz. Wyk. z udziału w post.:

a) ośw. i dok. wskazane w § 5 pkt 1, 5 i 6 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodz. dok., jakich może żądać Zam. od Wyk. w post. o udziel. zam. – składa Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona w terminie zg. z p. 10.6.3 SIWZ;

b) ośw. o przynal. albo braku przynal. do tej samej gr. kapitałowej, w rozum. ustawy o ochronie konk. i kons., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wyk. jest zobowiązany złożyć ośw. bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie w zakładce „załączniki” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Dok. lub ośw. potwierdzające spełnianie przez Wykon. warunków udziału w postęp.: Wykon. zobow. jest złożyć Wykaz dostaw, o którym mowa w p. 10.4 SIWZ w terminie zg. z p. 10.6.3 SIWZ.

8. Dok. lub ośw. potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiad. wymaganiom okr. przez Zam.: Wykon. zobow. jest złożyć wykaz urządzeń, o którym mowa w p. 10.5 SIWZ w terminie zg. z p. 10.6.3 SIWZ.

9. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpow. dok. zgod. z pkt 12 SIWZ.

10. Wym. w zakresie formy składanych dok. zostały okr. w SIWZ.

11. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zam. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Zastrzeżenie do p. IV.2.6 ogłoszenia – Wyk. pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

13. Wyk. zobowiązany jest wnieść wadium kwocie 65 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

14. Wszelkie pozostałe inf., których nie można podać ze względ. na ogranicz. liczbę znaków w form. ogł. zawarto w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020