Fournitures - 145171-2020

26/03/2020    S61    Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Logiciels de TI

2020/S 061-145171

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adresse postale: ul. J. P. Woronicza 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911
Code postal: 00-999
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
Courriel: sekretariatbzizp@tvp.pl
Téléphone: +48 225478817

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.tvp.pl

Adresse du profil d’acheteur: https://tvp.eb2b.com.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tvp.eb2b.com.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tvp.eb2b.com.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: media

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicy

Numéro de référence: ZP/TITT/3/2020
II.1.2)Code CPV principal
48517000
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym zarazem załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72514200
30213000
30211000
30233141
48820000
32428000
32422000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym zarazem załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 74
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Zastrzeżenie do pkt II.2.7) ogłoszenia: termin realizacji zamówienia: etap I – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; etap II – w terminie 60 dni od dnia odbioru bez zastrzeżeń etapu I, etap III – w terminie 7 dni od dnia odbioru bez zastrzeżeń etapu II z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 wzoru umowy i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:

1.1. jedną dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadającego systemowi cyfryzacji i emisji produkcji newsowej, która obejmowała łącznie elementy wymienione w pkt I ppkt 1–3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego środowiska) albo

1.2. trzy dostawy wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadającego systemowi cyfryzacji i emisji produkcji newsowej, z których każda dostawa obejmowała oddzielnie każdy z trzech elementów wymienionych w pkt I ppkt 1–3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego środowiska) albo

1.3. dwie dostawy wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadającego systemowi cyfryzacji i emisji produkcji newsowej, z których:

1.3.1. jedna dostawa obejmowała łącznie 2 dowolne elementy wymienione w pkt I ppkt 1–3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego środowiska) i

1.3.2. druga dostawa obejmowała trzeci z elementów wymienionych w pkt I ppkt 1–3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego środowiska).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie części IV: kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 wzoru umowy.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/04/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/04/2020
Heure locale: 11:00
Lieu:

Otwarcie ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej nastąpi u Zamawiającego w Warszawie przy ulicy J. P. Woronicza 17, budynek Pc, pok. nr 213, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp. Po odszyfrowaniu plików przez Zamawiającego będą one widoczne i możliwe do otwarcia dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Procedura została określona w pkt 14 SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. W post. mogą wziąć udział Wyk., którzy nie podlegają wykl. na podst. art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału.

2. Zg. z art. 8 ust. 2a Pzp, Zam. informuje, że za poufne uważa się wszystkie inf., które Zam. objął klauzulą poufn. oraz inf. ściśle z nimi związane (np. wyj. treści SIWZ dot. inf. poufnych).

3. Zg. z art. 10a ust. 1 Pzp, z zastrz. wyjątków, o których mowa w SIWZ komunikacja między Zam. a Wyk. odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: (https://tvp.eb2b.com.pl/):

1) korzyst. z platformy jest nieodpłatne;

2) korzyst. z platformy wymaga zarejestrowania konta na platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: (https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf);

3) wymag. sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie znajdują się pod adresem: (https://przetargi.tvp.pl/);

4) dok. związane z post. Zam. zamieszcza w zakładce „załączniki”;

5) zakładka „załączniki” służy również Wyk. do złożenia oferty oraz dok. lub ośw. składanych razem z ofertą.

4. Dok. lub ośw. składane razem z ofertą:

a) dok. potw. upraw. do podp. oferty oraz do podp. lub poświad. za zgodność z oryg. składanych ośw. lub dok. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dok. właściwym jest odpis z wła. rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o dział. gosp. lub dok. na pod. których dokonuje się wpisu do wł. rejestru lub ewidencji, np. uchwała wł. organy Wyk.;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej ośw. lub dok. podpisuje pełnomocnik;

c) w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w 8.2.2–8.2.5 SIWZ – dok. potwierdzając jego wniesienie;

d) JEDZ (zgodny w treści z zał. nr 3 do SIWZ), celem wstępnego potwierdzenia, że Wyk. nie podlega wykl. z post. na podst. art. 24 ust. 1 Pzp oraz speł. warun. udział.określ. w SIWZ. W przypadku wspóln. ubiegania się o zam. przez Wyk., JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zam.;

e) JEDZ – dot. innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykon.,

f) dowód potw., że Wykon. będzie dysponował niezbędn. zasobami innych podm. (zobowiązanie).

5. Ofertę stanowi oświadcz. woli Wykon. wyrażone w formul. oferty – zał. nr 2 do SIWZ.

6. Dok. lub ośw. potwierdz. brak podst. wyklucz. Wyk. z udziału w post.:

a) ośw. i dok. wskazane w § 5 pkt 1, 5 i 6 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodz. dok., jakich może żądać Zam. od Wyk. w post. o udziel. zam. – składa Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona w terminie zg. z p. 10.6.3 SIWZ;

b) ośw. o przynal. albo braku przynal. do tej samej gr. kapitałowej, w rozum. ustawy o ochronie konk. i kons., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wyk. jest zobowiązany złożyć ośw. bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie w zakładce „załączniki” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Dok. lub ośw. potwierdzające spełnianie przez Wykon. warunków udziału w postęp.: Wykon. zobow. jest złożyć Wykaz dostaw, o którym mowa w p. 10.4 SIWZ w terminie zg. z p. 10.6.3 SIWZ.

8. Dok. lub ośw. potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiad. wymaganiom okr. przez Zam.: Wykon. zobow. jest złożyć wykaz urządzeń, o którym mowa w p. 10.5 SIWZ w terminie zg. z p. 10.6.3 SIWZ.

9. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpow. dok. zgod. z pkt 12 SIWZ.

10. Wym. w zakresie formy składanych dok. zostały okr. w SIWZ.

11. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zam. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Zastrzeżenie do p. IV.2.6 ogłoszenia – Wyk. pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

13. Wyk. zobowiązany jest wnieść wadium kwocie 65 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

14. Wszelkie pozostałe inf., których nie można podać ze względ. na ogranicz. liczbę znaków w form. ogł. zawarto w SIWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2020