Diensten - 14521-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Samokov: Delen van kettingzagen

2019/S 008-014521

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Yugozapadno darzhavno predpriyatie, TP „DLS Iskar“
2016275060386
p.k 52
Samokov
2000
Bulgarije
Contactpersoon: Reneta Kenanova
Telefoon: +359 0879119666
E-mail: i_ranch@abv.bg
Fax: +359 000000
NUTS-code: BG412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.izdp.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/8/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: териториално поделение
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: горско и ловно стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника за нуждите на ТП „ДЛС Искър“, включваща: 1. профилактика, основен и текущ ремонт на горска техника; 2. доставка чрез закупуване на резервн

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42675100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника за нуждите на ТП „ДЛС Искър“, включваща:

1. профилактика, основен и текущ ремонт на горска техника;

2. доставка чрез закупуване на резервни части за горска техника.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42675100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сервизна база на изпълнителя — гр. Елин Пелин

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника за нуждите на ТП „ДЛС Искър“, включваща:

1. профилактика, основен и текущ ремонт на горска техника;

2. доставка чрез закупуване на резервни части за горска техника.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

С решение № 16 от 22.6.2018 год. е обявена открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника за нуждите на ТП „ДЛС Искър“, включваща:

1. профилактика, основен и текущ ремонт на горска техника;

2. доставка чрез закупуване на резервни части за горска техника.

В определения срок не е постъпила оферта и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени. На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят в този случай може да приложи процедура на договаряне без предварително обявление.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ПО-03-9/21.12.2018
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Гиби ООД
122058772
ул. Неофит Бозвели
Елин Пелин
2100
Bulgarije
Telefoon: +359 0886351017
E-mail: gi_bi1970@abv.bg
Fax: +359 00000
NUTS-code: BG412

Internetadres: www.gibi.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.ng
Fax: +359 29807315

Internetadres: https://www.cpc.bg/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019