Lieferungen - 145244-2020

Submission deadline has been amended by:  179922-2020
26/03/2020    S61    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Aksakovo: Elektrizität

2020/S 061-145244

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Aksakovo
Nationale Identifikationsnummer: 000093385
Postanschrift: ul. „G. Petleshev“ No. 58b
Ort: Aksakovo
NUTS-Code: BG331 Варна
Postleitzahl: 9154
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Irina Dobreva
E-Mail: d_pravna@aksakovo.net
Telefon: +359 52762157
Fax: +359 52762157

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aksakovo.net

Adresse des Beschafferprofils: http://aksakovo.net/proc/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?DosieID=288
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Аксаково

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси. Избраният доставчик следва да осигури на възложителя прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране.

Изпълнителят следва да изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на възложителя, който представлява общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответният ден. Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от изпълнителя. Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на независимия преносен оператор ЕСО ЕАД в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 360 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

Електроенергийната система на Република БЪЛГАРИЯ и съответните общински обекти на територията на община Аксаково, посочени в приложение № 1 към техническата спецификация

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 1 650,00 мВт/ч.

Посоченото прогнозно количество електрическа енергия е за 12 (дванадесет) месеца, и не обвързва възложителя да го изразходва или да се лимитира с това количество.

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ в размер до 20 000 BGN от прогнозната стойност на договора без ДДС.

„Опцията за допълнителни доставки“ се счита за упражнена след изрична писмена заявка от страна на възложителя до изпълнителя. Заявката следва да съдържа цялата налична информация при възложителя, необходима на изпълнителя за включването на новата партида в пазара на балансираща енергия. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка. За допълнително заявената „опция за допълнителни доставки“ са приложими всички останали условия, описани в проекта на договора.

Възложителят може да измени част от обектите за доставка на активна нетна електрическа енергия в хода на изпълнение на договора, като иска включване/изключване на обекти, предмет на техническата спецификация.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Брой членове в стандартната балансираща група / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 360 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ в размер до 20 000 BGN от прогнозната стойност на договора без ДДС. „Опцията за допълнителни доставки“ се счита за упражнена след изрична писмена заявка от страна на възложителя до изпълнителя. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка. Възложителят може да измени част от обектите за доставка на активна нетна електрическа енергия в хода на изпълнение на договора, като иска включване/изключване на обекти, предмет на техническата спецификация.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Участникът трябва да е лицензиран за „търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността.

2) Участникът следва да е вписан в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи, поддържан от електроенергийния системен оператор. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността.

За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност при подаване на офертата участникът попълва съответното поле от раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на лиценз/и за дейността „търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група“. В случай че е налице решение за изменение на лиценза, то се представя ведно с него.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация в свободен текст, с която декларира, че е регистриран в Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с посочване на EIC код.

В случай че участникът е чуждестранно лице или обединение от такива лица, преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Р БЪЛГАРИЯ, вкл. че е извършил съответната регистрация.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се изисква

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка. За доказване на техническите и професионалните способности при подаване на оферта участниците попълват само съответните полета от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството. За доказване на техническите и професионалните способности при подаване на оферта участниците попълват само съответното поле от раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) или други доказателства на еквивалентни мерки или стандарти за управление на качеството с обхват „доставка на електрическа енергия“ — копие, заверено от участника.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност (доставка на електрическа енергия) с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.

* Под „дейности, сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени. Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените дейности.

2. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството (СУК) според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен, или доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството) за дейност с обхват „доставка на електрическа енергия“.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/04/2020
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/04/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

В сградата на Община Аксаково, заседателна зала, ет. 2, адрес: гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58б

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публ. заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се отварят по реда на чл. 54 от ППЗОП.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Прогнозен график за публикуване на следващо обявление — м. юли 2020 г.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Изисквания по отношение на личното състояние на участн.:

За участниците в процедурата следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Липсата или наличието на основания за отстраняване, свързани с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, се посочва чрез попълване на съответния раздел на еЕЕДОП. Участник, за когото са налице накои от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответните основания за отстраняване.

Специфични национални основания за изключване:

1. Участниците в процед. и контролираните от тях лица следва да не са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим съгласно чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключ. по чл. 4 от същия закон.

2. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

3. Наличие на влязла в сила присъда за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—260 от НК.

4. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП.

5. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.

6. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Други основ. за отстраняване — съгл. чл. 107 от ЗОП.

Друго:

1. Гаранцията за изпълн. на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора. Гаранц. за изпълн. се предост. в една от следн. форми: парична сума; банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн. Условията и срокът за задържане и освобожд. на гаранц. за изпълн. се уреждат в договора. Преди сключв. на договор възлож. изисква от участ., опред. за изпълн., да предостави: актуални документи, удостов. липсата на основ. за отстран. от процед., както и съотв. с поставените критерии за подбор, включ. за третите лица и подизпълнителите, ако има такива; гаранция за изпълн. на договора; да извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка; да представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

Финансирането на поръчката е от бюджета на община Аксаково.

Адрес, на който се подават оферти: гр. Аксаково, Общ. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58 Б, гише „Деловодство“, в раб. време от 8:00 до 17:00 до датата и часа, посоч. в по-горе в наст. обявление.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020