Leveringen - 145244-2020

26/03/2020    S61    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Aksakovo: Elektriciteit

2020/S 061-145244

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Aksakovo
Nationaal identificatienummer: 000093385
Postadres: ul. „G. Petleshev“ No. 58b
Plaats: Aksakovo
NUTS-code: BG331
Postcode: 9154
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Irina Dobreva
E-mail: d_pravna@aksakovo.net
Telefoon: +359 52762157
Fax: +359 52762157

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aksakovo.net

Adres van het kopersprofiel: http://aksakovo.net/proc/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?DosieID=288
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Аксаково

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси. Избраният доставчик следва да осигури на възложителя прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране.

Изпълнителят следва да изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на възложителя, който представлява общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответният ден. Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от изпълнителя. Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на независимия преносен оператор ЕСО ЕАД в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 360 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Електроенергийната система на Република БЪЛГАРИЯ и съответните общински обекти на територията на община Аксаково, посочени в приложение № 1 към техническата спецификация

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 1 650,00 мВт/ч.

Посоченото прогнозно количество електрическа енергия е за 12 (дванадесет) месеца, и не обвързва възложителя да го изразходва или да се лимитира с това количество.

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ в размер до 20 000 BGN от прогнозната стойност на договора без ДДС.

„Опцията за допълнителни доставки“ се счита за упражнена след изрична писмена заявка от страна на възложителя до изпълнителя. Заявката следва да съдържа цялата налична информация при възложителя, необходима на изпълнителя за включването на новата партида в пазара на балансираща енергия. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка. За допълнително заявената „опция за допълнителни доставки“ са приложими всички останали условия, описани в проекта на договора.

Възложителят може да измени част от обектите за доставка на активна нетна електрическа енергия в хода на изпълнение на договора, като иска включване/изключване на обекти, предмет на техническата спецификация.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Брой членове в стандартната балансираща група / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 360 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ в размер до 20 000 BGN от прогнозната стойност на договора без ДДС. „Опцията за допълнителни доставки“ се счита за упражнена след изрична писмена заявка от страна на възложителя до изпълнителя. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка. Възложителят може да измени част от обектите за доставка на активна нетна електрическа енергия в хода на изпълнение на договора, като иска включване/изключване на обекти, предмет на техническата спецификация.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Участникът трябва да е лицензиран за „търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността.

2) Участникът следва да е вписан в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи, поддържан от електроенергийния системен оператор. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността.

За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност при подаване на офертата участникът попълва съответното поле от раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на лиценз/и за дейността „търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група“. В случай че е налице решение за изменение на лиценза, то се представя ведно с него.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация в свободен текст, с която декларира, че е регистриран в Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с посочване на EIC код.

В случай че участникът е чуждестранно лице или обединение от такива лица, преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Р БЪЛГАРИЯ, вкл. че е извършил съответната регистрация.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква

Eventuele minimumeisen:

Не се изисква

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка. За доказване на техническите и професионалните способности при подаване на оферта участниците попълват само съответните полета от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството. За доказване на техническите и професионалните способности при подаване на оферта участниците попълват само съответното поле от раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) или други доказателства на еквивалентни мерки или стандарти за управление на качеството с обхват „доставка на електрическа енергия“ — копие, заверено от участника.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност (доставка на електрическа енергия) с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.

* Под „дейности, сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени. Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените дейности.

2. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството (СУК) според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен, или доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството) за дейност с обхват „доставка на електрическа енергия“.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/04/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

В сградата на Община Аксаково, заседателна зала, ет. 2, адрес: гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58б

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публ. заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се отварят по реда на чл. 54 от ППЗОП.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Прогнозен график за публикуване на следващо обявление — м. юли 2020 г.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Изисквания по отношение на личното състояние на участн.:

За участниците в процедурата следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Липсата или наличието на основания за отстраняване, свързани с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, се посочва чрез попълване на съответния раздел на еЕЕДОП. Участник, за когото са налице накои от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответните основания за отстраняване.

Специфични национални основания за изключване:

1. Участниците в процед. и контролираните от тях лица следва да не са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим съгласно чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключ. по чл. 4 от същия закон.

2. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

3. Наличие на влязла в сила присъда за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—260 от НК.

4. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП.

5. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.

6. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Други основ. за отстраняване — съгл. чл. 107 от ЗОП.

Друго:

1. Гаранцията за изпълн. на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора. Гаранц. за изпълн. се предост. в една от следн. форми: парична сума; банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн. Условията и срокът за задържане и освобожд. на гаранц. за изпълн. се уреждат в договора. Преди сключв. на договор възлож. изисква от участ., опред. за изпълн., да предостави: актуални документи, удостов. липсата на основ. за отстран. от процед., както и съотв. с поставените критерии за подбор, включ. за третите лица и подизпълнителите, ако има такива; гаранция за изпълн. на договора; да извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка; да представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

Финансирането на поръчката е от бюджета на община Аксаково.

Адрес, на който се подават оферти: гр. Аксаково, Общ. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58 Б, гише „Деловодство“, в раб. време от 8:00 до 17:00 до датата и часа, посоч. в по-горе в наст. обявление.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2020